Verlangen naar elkaar

Thema: Filippenzen

“En ik hoop in de Heere Jezus Timotheüs spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet.” (Filippenzen 2:19)

Hoeveel geef je om je geestelijke broers en zussen en wat heb je voor hen over? Is het niet mooi als die onderlinge band zo veilig en warm is dat het de band van onze aardse families overstijgt? Dat je weet dat je binnen je geestelijke familie alles mag delen, zonder dat er een oordeel volgt, maar ook dat jij er helemaal mag zijn voor de ander. Echt elkaar dienen en ook gediend worden door elkaar. Misschien is het een verlangen dat te groot is. Toch zou ik zeggen: Stop dit soort verlangens niet weg, want als het goed is, en als we echt gericht zijn op onze eeuwige toekomst, dan zouden we vanuit deze verlangens, er ook hier op aarde al iets van mogen zien.

Je merkt, als je goed leest, dat Paulus hier eigenlijk ook wel wat mee worstelt. Hij mist de gemeente van Filippi duidelijk heel erg. Hij wil voor hen zorgen en hij wil weten dat het echt goed met hen gaat. Het enige dat hij dan kan bedenken is dat hij iemand anders zal sturen die voor hen zal zorgdragen. Tegelijk is dat het lastige, want er zijn er niet zoveel die echt betrouwbaar zijn om dienstbaar te willen zijn. Er zijn wel leiders, maar ze hebben niet die gezindheid die Paulus voor ogen heeft. De enige die hij kan sturen is Timotheüs. Hem wil hij dan ook zo snel mogelijk sturen.

Ook Paulus heeft gemerkt dat er binnen de geestelijke familie een heleboel niet klopt. Er spelen zoveel eigen belangen en maar zo weinig speelt het belang van Christus en Zijn gezindheid. Je merkt dat dit hem pijn doet. Maar bij Timotheüs heeft hij dit wel gevonden. Dat is ook niet vreemd, want Timotheüs is voor Paulus als een zoon. Er is een verbinding tussen hen die bijna uniek is. Eigenlijk hoop ik dat je dit ook kent. Dat jij als een geestelijk vader of moeder mag zijn voor een ander, maar ook omgekeerd dat jij een geestelijk vader of moeder hebt die weer de zorg heeft voor jou.

Het zou zo beschermend zijn als dit zou functioneren. Ondertussen is Timotheüs geestelijk een volwassen gelovige geworden. Daarom zou Paulus hem graag in zijn plaats sturen, omdat Paulus wil dat de gemeente gediend wordt. Daarnaast is er nog iemand anders en daar is het eigenlijk omgekeerd. De gemeente verlangt naar Epafroditus. Dat was voor Paulus een broeder en medestrijder, maar hij was ernstig ziek geworden en daardoor was er onrust over hem in Filippi. Kennelijk heeft de gemeente hem bijzonder gewaardeerd en zijn ze nu bang dat zijn ziekte ervoor zal zorgen dat ze echt gescheiden worden. Gelukkig is hij hersteld en stuurt Paulus hem direct naar hen toe om hun ongerustheid weg te nemen.

Paulus laat in dit, ogenschijnlijk praktische stukje van hoofdstuk 2 niet alleen zijn plannen lezen, maar vooral ook de betrokkenheid op elkaar zien. Je merkt in alles de ze niet zonder elkaar kunnen. Dat is eigenlijk een uitwerking van het voorgaande. Dat is er een gevolg van, als kinderen van God, ben je bezorgd om elkaar, geestelijk, maar ook lichamelijk. Paulus maakt duidelijk dat er een diepe liefdesband is. Laten we daaraan werken, als gemeente en geestelijk leiders, maar ook als gemeente onderling. Zo dragen we elkaar, zijn we er voor elkaar en bouwen we elkaar op.

Gebed: Heer, misschien zijn deze geestelijke banden juist de thema’s die wij snel vergeten. Help ons om zo verbonden met en betrokken op elkaar te zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

​Mattheüs 16:21-28

21. Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.
22. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!
23. Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.
24. Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
26. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
27. Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
28. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Laat het gebeuren

Thema: Op weg naar Golgotha

“En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!” (Mattheüs 16:22)

Je zou toch zeggen, na zo’n overdracht van sleutels, zoals Jezus dat doet, dat de discipelen ook wel steeds meer klaar zullen zijn voor de volgende boodschap van Jezus. Direct na dit moment gaat Jezus voor de eerste keer, zonder omwegen vertellen over Zijn lijden en sterven. En kennelijk was Petrus nog niet klaar met snel reageren, want ook nu weet hij niet hoe snel hij moet reageren. Alleen is het verschil dat hij nu op z’n minst heel beroerd reageert.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu