Begroet door God

Serie: Filippenzen

“Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.” (Filippenzen 1:1 en 2)

Het zou je zomaar bijna aan je voorbijgaan. Die woorden aan het begin van een kerkdienst. Woorden die in de traditionele kerken altijd klinken en opmerkelijk genoeg in evangelische diensten vaak ontbreken. Het is goed om er eens even bij stil te staan op welke manier je begroet wordt in de kerk. Er is nogal een verschil door wie je welkom wordt geheten. En ik denk dat we van de brieven van Paulus daar echt iets van kunnen, maar vooral ook moeten leren. Ik waardeer het echt als je in de kerk welkom wordt geheten namens de kerkenraad of de oudsten van de gemeente. Dat voelt welkom, maar is dat hoe we welkom worden geheten?

Je weet dat ik lastig te plaatsen ben als het gaat over mijn kerkelijk ligging en misschien zit het hier wel in: Ik zoek graag het goede van verschillende tradities. Een traditionele kerk heeft voor mij veel waardevolle onderdelen in de kerkdienst, maar een evangelische gemeente ook. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik met liturgie heel lang niet zoveel heb gehad. Tot ik in de breedte van de kerk ging preken en ook meer te maken kreeg met liturgie. Ik ontdekte dat heel veel dingen in een bepaalde kerkelijke structuur een reden hadden. Terwijl ik in vaste liturgieën ook vaak weer wat miste in bijvoorbeeld aanbidding en ruimte voor de Geest. Het heeft er bij mij voor gezorgd dat ik beide zoek in een dienst.

Terug naar de begroeting in de kerk. Als je leest wat Paulus doet in zijn brieven en ook in die aan de gemeente van Filippi, dan is wel duidelijk dat dat Paulus en Timotheüs de afzenders zijn, maar zij zijn niet degenen die de gemeente begroeten. Ze begroeten de gemeente in de Naam van God. En weet je, als een kerkenraad of de oudstenraad de gemeente zou begroeten, wie zou hen dan eigenlijk begroeten? De begroeting van Paulus gaat namelijk de hele gemeente aan, zowel gewone gemeenteleden als ook de kerkenraad of de oudstenraad: Alle heiligen, de opzieners en de diakenen. En dan volgt de groet.

Die groet is namens God. God begroet de gemeente. In een traditionele liturgie hebben we het dan over votum en groet. Het begint met het uitspreken van afhankelijkheid en dan komt de groet, namens God. En hoe begroet God de gemeente? Niet op een menselijke manier. Paulus begroet de gemeente namens God namelijk niet op de traditionele Griekse manier, maar het worden hemelse woorden vol van zegen. In Paulus komt God zelf naar de gemeente toe als hij zegt: “Genade aan jullie en vrede van God, de Vader en van de Heer Jezus Christus”.

Zo begint Paulus als dienstknecht van Jezus en in Zijn Naam. Dan wordt de lading van die begroeting ineens heel anders. Dan begroet God je met Zijn genade, God wendt Zijn gezicht gunstig naar ons toe en het oude shalom, wat je in het Grieks zo niet vindt, maar wat voor een Jood wel heel herkenbaar was, heeft Paulus hier ook zeker toegewenst. Niet alleen vrede in de zin van geen oorlog, maar shalom in de zin van complete heelheid op elk terrein van je leven. Zo begroet God je! Als ik dan op zondag de gemeente begroet, namens mijn Zender, dan besef ik het gaat er niet om dat ik zo blij ben met iedereen die luistert, maar God is er blij mee en Hij begroet je. En ik zou zeggen, laten we deze gewoonte van Paulus maar weer overal gebruiken. Het zijn Gods woorden aan ons gericht, God Die de eerste was, ook op zondag in de kerk, zelfs eerder dan de koster was Hij er al, klaar om je te begroeten.

Gebed: Heer, ik dank U dat U mij begroet en met genade en vrede naar mij toe komt. Dan word ik even stil en voel ik mij niet alleen welkom doordat ik door mensen welkom wordt geheten, maar omdat ik bij U welkom ben.  

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu