Gods verwachting van ons

Thema: In verwachting

“En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig.” (Mattheüs 13:8)

We hebben de vorige keer gezien dat God verwachting heeft van Zijn Eigen volk Israël, maar ook dat het logisch is dat God verwachtingen van ons heeft. Buiten alle theologische discussies om is dat ook normaal dat een Schepper verwachting heeft van Zijn schepping. Het is nogal zinloos om iets te maken waar je niets van zou verwachten. En ondanks de gevolgen van Genesis 3, wil dat niet zeggen dat God ook niets meer kan verwachten.

Je kunt zeggen dat Gods verwachting een aanklacht is tegen ons die niets goeds voortbrengen, maar we doen wel degelijk ook goede dingen, ondanks de gevolgen van de zondeval. En daarnaast blijft God doorlopend verwachting uitspreken en ik denk dat je ook niet anders kunt concluderen dat die verwachting niet alleen terecht is, maar ook realistisch is.

Een gedeelte dat als eerste bij mij bovenkwam over de verwachtingen van God, was Mattheüs 13. Het gedeelte met al die Koninkrijksgelijkenissen. Denk maar even mee. De eerste gelijkenis die Jezus daar vertelt is de gelijkenis van de zaaier. Al eerder hebben we daarbij stilgestaan en toen vooral dat dit gaat over de akker van jouw leven, met steenachtige plaatsen, plaatsen waar het Woord wordt verstikt of waar het wordt geroofd of waar het goede grond is. Het draait uiteindelijk in deze gelijkenis (en in heel veel gelijkenissen van Jezus) om het resultaat. Het gaat om veel vruchtdragen.

Jezus spreekt in deze gelijkenis dus de verwachting van Zijn Vader uit dat wij veel vruchtdragen. Vruchtdragen is zijn als Jezus, als je dat even kort door de bocht wil duidelijk maken. De grote vraag is op welke manier dat jij kunt vruchtdragen. Op welke manier komt er op jouw levensakker veel vrucht? Of eigenlijk zou je moeten zeggen: Hoe komt er veel tarwegraan? Daarover zegt Jezus op een andere plaats, en Paulus herhaalt dat in 1 Korinthe 15, dat als het Tarwegraan in de aarde niet sterft, het geen vrucht zal dragen, maar als het sterft in de aarde dan zal het veel vruchtdragen.

Het is duidelijk dat Jezus het dan over Zichzelf heeft en dat Paulus daarop wijst in het grote hoofdstuk over de opstanding. Jezus sterft in de aarde, zodat er veel vrucht uit Hem zal voortkomen. Ook dat is dus weer verwachting van de Vader. De Vader weet dat als Jezus sterft, Hij ook vrucht zal dragen en dat Zijn leven in velen zal worden teruggevonden. Waar kom je dan op uit? Op niets anders dan dat de Vader in de hemel verwacht dat jij en ik vrucht zullen dragen en Jezus op aarde zullen laten zien.

Mag de Vader dat verwachten? Ja, natuurlijk. Dat mag Hij als Schepper, maar zeker ook als Vader die Zijn Zoon liet sterven in de aarde om in ons vrucht te verwachten. Dan kun je je nog afvragen of de Vader die vrucht ook kan verwachten? Ja, natuurlijk kan Hij dat verwachten want als het Tarwegraan sterft dan zal het vruchtdragen. Het is een logisch gevolg dat als de dood en opstanding van Jezus in jouw leven is gezaaid, dat je vrucht zult dragen. Dat gaat niet eens over wat jij kan of niet kan, maar door de opstandingskracht van Jezus zal het gebeuren. Het is wat Paulus zegt dat niet meer wij leven, maar Christus in ons. Daardoor zal Gods verwachting vervuld worden. En wij zullen veel vruchtdragen en ondanks dat het gebeurt, is het niet passief, maar actief omdat we steeds meer op Jezus willen gaan lijken.

Gebed: Heer, laat Uw leven in mij vrucht voortbrengen, zodat Uw verwachting in mij vorm zal krijgen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Filippenzen 1:12-18

12. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend,
13. zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil,
14. en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.
15. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid.
16. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen,
17. maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld ben.
18. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Belangrijkste is dat Christus wordt verkondigt

Thema: Filippenzen

“Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.” (Filippenzen 1: 18)

Maakt het wat uit hoe er gepreekt wordt? Mijn eerste reactie is, bijna logisch als voorganger: “Ja natuurlijk maakt dat wat uit”. Maar als je leest wat Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi dan kom je er achter dat dit Paulus niet veel lijkt uit te maken. Hij stelt eigenlijk alleen maar dat Christus verkondigd moet worden en dan maakt de manier niet uit. Eigenlijk lijkt hij gewoon te zeggen dat als je Christus preekt, dat hoe dan ook een krachtige boodschap is omdat het over Jezus gaat. Het helpt je wel even om terug te gaan naar de basis dat God de verkondiging gebruikt omdat het Zijn verkondiging is. Alleen is er nog een puntje, namelijk dat het hier niet gaat over vurig preken, goed preken of wat ook, er speelt iets heel anders een rol bij de uitspraak van Paulus.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu