Lijden is genade

Thema: Heeft lijden zin?

“Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.” (Filippenzen 1:29)

Het is logisch dat degenen die tegen de boodschap van Jezus zijn, voor lijden zorgen bij de gelovigen. De boodschap van Jezus en dus onze boodschap staat regelmatig haaks op het leven van de wereld om ons heen. De gevolgen die dat heeft, zijn dus wel logisch te noemen. Je merkt om je heen dat christenen een bijzonder gewilde prooi aan het worden zijn. Onvoorwaardelijk Jezus volgen gaat steeds meer kosten. Nu kunnen we daar dramatisch over doen, maar dat helpt niet. Met dezelfde wapens terugslaan ook niet. Maar wat helpt dan wel?

Paulus kijkt op een bijzondere manier naar het lijden om Christus wil. Hij noemt het genade om te mogen lijden voor Christus. Hij noemt het ‘gegeven genade’. Genade is iets dat je krijgt, terwijl je het niet verdient. Lijden om Christus is dus iets dat je krijgt, terwijl je het niet verdient, maar dan wel in de positieve zin van het woord genade. Het is niet net als met lijden omdat je eerlijk bent en dan bestraft wordt en je iets ontvangt dat je niet verdient, dat is negatief. Genade is een positief woord. Het gaat om een gave als een soort beloning, terwijl je het tegenovergestelde zou verdienen. Gods genade is vrijspraak terwijl je straf verdient en in die toon heeft Paulus het ook over het lijden voor Christus.

Degenen die niet in Jezus geloven krijgen deze genade dus niet. Deze genade krijg je alleen als volgeling van Jezus. Je voelt wel aan dat het hier dan gaat over iets dat een eer is. Dat betekent niet dat je het maar lijdelijk moet ondergaan en al helemaal niet dat je dit lijden zo actief mogelijk moet zoeken. Het is lijden dat komt omdat je gewoon als volgeling van Jezus leeft. Je kunt natuurlijk heel fel allerlei standpunten gaan roepen en dan zeggen: “Kijk nu lijdt ik om Jezus’ wil”. Dan ben je er actief naar opzoek om deze genade te vinden. Genade vind je niet, die valt je ten deel en in dit geval is het een automatisch gevolg van het leven met Jezus.

Iets eerder in het hoofdstuk roept Paulus op om het Evangelie waardig te wandelen. Daarin zie je hoe Paulus het in de praktijk voor zich ziet. Het lijden is iets dat je dus niet moet willen verdienen omdat je je punt als christen wilt maken. Het is een genadig gevolg van het volgen van Jezus. Het boek van de martelaren is niet door de martelaren gepland, maar is geschreven nadat het hen was overkomen. Je mag dankbaar zijn voor die genade dat je mag lijden voor je Koning, maar dat lijden is niet iets dat je zelf bewerkt.

Als je het zo ziet, en de genade hierin voelt, dan kun je verwonderd zijn dat je ten deel mag vallen.

Gebed: Heer, leer mij het lijden omwille van U zien als iets dat uit genade mij toevalt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu