Heeft lijden zin?

Thema: Heeft lijden zin

“De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.” (1 Petrus 5:10)

We zijn weer aan een nieuwe serie toe. Deze keer een serie waar ik nooit helemaal uit lijk te komen. Een thema over het lijden. Ik zal vooraf gelijk maar zeggen dat dit ik thema echt niet eenvoudig vind. Het levert mij altijd een aantal vragen op. Onder andere de vraag of lijden echt nog nodig is. Jezus is toch gestorven en Hij is Overwinnaar en wij zijn meer dan overwinnaar door Hem Die ons heeft liefgehad? De vraag naar het lijden is misschien wel een van de ingewikkeldste vragen die de theologie zichzelf door de eeuwen heen heeft gesteld. Toch denk ik niet dat het je helpt om theologische antwoorden te geven. Ik wil in deze serie vooral zien welke antwoorden de Bijbel ons geeft over het lijden.

Hoe dan ook, kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat, ondanks dat Jezus alles overwonnen heeft, er toch nog steeds lijden is. Je zou dan nog kunnen zeggen dat dit komt vanwege de zonde, maar dat is ook niet een eenvoudig antwoord. Want hoe zit het dan met lijden terwijl je door God vergeven bent? Is lijden dan nog steeds nodig? Zodra je met deze vraag de verkeerde kant op gaat dan kom je in de discussie terecht dat voor een gelovige met voldoende geloof er altijd genezing of bevrijding van het lijden beschikbaar zou zijn. Dat ik van die gedachte de rillingen krijg, zal ik niet onder stoelen of banken steken.

Ik kreeg in deze coronaperiode van iemand de opmerking dat wij als christenen niet zo bang moeten zijn, want het virus zal ons toch niet raken en als het ons zou raken dan hadden we niet genoeg geloof. Ik vrees dat de realiteit deze opmerking al lang heeft ingehaald. Want ook gelovigen worden ziek, met veel of weinig geloof. Net zo goed als dat grote gelovigen ook sterven aan verschrikkelijke ziektes. Lijden is een feit, ook na de overwinning van Jezus. We leven in de gebroken wereld die gebroken zal zijn tot de laatste dag. Al is er wel een verschil met de tijd voor Jezus, want er zijn al lichtstralen van de hemel in de wonderen die wel gebeuren.

Daarnaast is lijden niet alleen de gebrokenheid. Of je zou het woord ‘gebrokenheid’ moeten betrekken op alles wat niet naar Gods plan is en ook alle vijandschap die er is om het geloof in Jezus daarbij betrekken. Als je namelijk gaat kijken wat de Bijbel zegt over lijden dan kom je er al snel achter dat het lijden om Christus wil een grote rol speelt bij het thema ‘lijden’. En dat brengt mij er dan toch toe om het begrip ‘lijden’ zo breed te maken als dat de gebrokenheid breed is. Lijden is elke vorm van gebrokenheid van de schepping, of dat nu ziekte, armoede of geweld is. En heeft al dat lijden nu echt zin? Heeft dat lijden een doel? Heeft ziekte een doel, heeft oorlog een doel? Wat moeten we met het lijden aan? Is het de bedoeling dat we het lijden alleen maar ondergaan? Als we dat denken, is duidelijk dat de Bijbel nergens het lijden tot iets maakt dat passief is. En dan nog de vraag of lijden niet is op te lossen of te verlichten door te bidden en te zoeken naar het ingrijpen van God in het lijden. Je begrijpt, genoeg om een thema over het lijden met elkaar te bekijken.

Gebed: Heer, leer mij hoe U kijkt naar lijden en welk doel dat er nog iets, midden in het lijden en midden in deze gebrokenheid.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu