Onzichtbaar aanwezig

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Sta op, HEERE God, hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet.” (Psalm 10:12)

Pas geleden zat ik in een overleg rondom een missionaire dienst. Daar kwam de vraag op, welke manier de beste is om iemand bij Jezus te brengen. Dat is een ingewikkelde vraag, laten we eerlijk zijn. Welk stukje van het Evangelie ga je dan mee beginnen? Uiteindelijk kwamen we op een heel andere lijn uit, die wij maar al te vaak vergeten. Een onzichtbare aanwezigheid in het leven van je naaste. Die onzichtbare aanwezigheid kom je op heel veel plaatsen tegen in de Bijbel. Die ander, je naaste, weet dat niet eens, dat je met hem of haar bezig bent. Je komt hem bijvoorbeeld tegen in Psalm 10, als de psalmist gaat bidden voor de ellendigen.

Naastenliefde is niet alleen iets dat je in concreet zichtbare daden doet, maar naastenliefde is misschien wel in de eerste plaats het gebed voor ‘die naaste van je’. En dan niet een gebed waarin je tegen God zegt wat die ander fout doet en wat God bij die ander moet veranderen, maar veel meer een gebed dat God in het leven van je naaste nabij is en helpt. Ik bedoel het eerbiedig, maar God weet echt wel op welke manier Hij de zegen waar jij om vraagt, vorm kan geven in het leven van je naaste.

Het is ook opmerkelijk dat Jeremia, als het volk in ballingschap is, zegt dat de Israëlieten de vrede voor de stad waar ze in ballingschap zijn, moeten zoeken. Bid dus voor je stad, bid dus voor je naaste. Soms krijg ik met al onze missionaire ‘waarheidsdrang’ wel eens het gevoel dat dit een maniertje is geworden. We droppen Gods waarheid op het bord van onze naaste, of hij er open voor staat of niet. En dan zeggen we er ook nog bij dat de Heilige Geest het maar moet toepassen. Mag ik je vandaag gewoon eens vragen of jij een stapje terug wil doen?

Een stapje terug in de zin van: Niet zichtbaar, maar onzichtbaar beginnen met je naaste. Zeker met die naaste waar jij moeilijk bij in de buurt kunt komen, maar waar jij wel nood ziet. Bespreek wat je ziet bij je naaste gewoon eens met God, begin eens te bidden. En een stap verder is dan dat je die naaste gaat zegenen. Gods zegen uitspreken in gebed over je naaste. Ik heb al heel vaak gezien dat er als gevolg daarvan openingen komen om in gesprek te komen of om in daden dichterbij te mogen komen. Het gaat namelijk niet om wat wij tot stand brengen, maar om wat God door ons heen tot stand zal brengen. Juist als je dan in de geestelijke gewesten begint met je naaste, gaat er al zegen stromen, komen engelen in beweging en moeten duistere machten die alles willen blokkeren wijken.

Dan is het gebed, zoals dat in Psalm 10 begint ineens heel erg actueel voor onze situaties: “Sta op Heer, hef Uw hand op”. Dat opheffen van Gods hand is eigenlijk een zegenende hand. Dat is als de hand van Mozes in de strijd waarbij de strijd de verkeerde kant op ging als hij zijn handen liet zakken. Laten wij nu gewoon eens bidden Gods handen omhoog bidden, zodat er doorbraken komen in contacten en relaties met onze naasten en zeker met die naasten waar wij maar moeilijk iets in kunnen betekenen of waar heel veel pijn zit. Zegenen en bidden en vragen om Gods tegenwoordigheid in die situaties, zelfs als je daarbij door je eigen pijn heen moet bidden.

Gebed: Heer, ik bid voor mijn naasten waar ik maar moeilijk mee in contact kan komen, heft U Uw hand over hen op en zegen hen met Uw tegenwoordigheid en liefde.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu