Ga bemoedigen

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.” (1 Thessalonicenzen 5:11)

Wat overkomt jou vaker: Vermaning of bemoediging? Of met andere woorden: Kritiek of een compliment? Je zou zeggen dat dit nogal uitersten zijn. Het ene is negatief, terwijl het andere positief is. Er is natuurlijk wel een overeenkomt. De overeenkomst is dat zowel kritiek als een compliment beide opmerkingen zijn over wat je doet of wie je bent. Het geeft dus als het ware een soort waarde aan. Nu kan ik je bijna met zekerheid vertellen dat je meer kritiek krijgt dan dat je complimenten krijgt. Complimenten doen we vaak pas op het moment dat dit ons wordt aangeleerd. In onze cultuur hebben we makkelijker kritiek dan dat we bemoedigen.

Het is opmerkelijk dat het woord voor ‘vermanen’ en het woord voor ‘bemoedigen’ in het Grieks het woord ‘parakaleite’ wordt gebruikt. Ja, je leest het goed, hetzelfde woord voor bemoedigen en voor vermanen. In het Grieks is het onderscheid er helemaal niet. En als je dan nog even iets beter kijkt naar dat Griekse woord en ontdek je dat dit hetzelfde woord is als dat het Grieks gebruikt voor de Heilige Geest als Jezus zegt dat er een andere Trooster zal komen. Daar gebruikt Jezus het woord ‘parakleet’. Dat kun je dus vertalen met ‘trooster’, ‘vermaner’ of ‘bemoediger’. Je kun ook nog vertalen met ‘degene die erbij geroepen wordt’.

Wat bedoelt Paulus nu als hij zegt dat we elkaar moeten bemoedigen? Overigens is dit de HSV vertaling, terwijl de Oude Statenvertaling het woord ‘vermanen’ gebruikt. En ook heel veel andere momenten in de Nederlandse vertalingen worden met ‘vermanen’ vertaald, terwijl veel grote wereldtalen dat niet doen. Dan wordt er altijd vertaald met ‘bemoedigen’. 

Het woord vermanen geeft ons, omdat het gekoppeld zit aan ons woord van  kritiek hebben, het gevoel van afbreken. Dat is nu precies wat Paulus niet bedoelt te zeggen. Het gaat er om dat we elkaar opbouwen. We moeten elkaar, die naaste van je, dus helpen om te groeien en opgebouwd te worden. En hoe doe je dat? Door te bemoedigen.

Nu zit je natuurlijk ook nog wel even met dat lastige woord ‘vermanen’ waarbij onze vertalingen nogal wat alleen staan. Het gaat erom waarom je dingen doet. Wat is je doel om te vermanen? Als dat is om de ander naar beneden te halen dan bouw je niet op. Dat mag nooit de bedoeling zijn. Als God in de Bijbel vermaant is dat altijd om je op te bouwen, op het spoor terug te zetten of op welke manier ook je te helpen om in je bestemming te zijn en te blijven. Welke cultuur wil jij leven voor je naaste?

Weet je, soms kan je naaste voor je gevoel ook een concurrent zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet goed, want we gunnen elkaar het beste, maar toch is dat lastig. En dan is kritiek zo makkelijk om de ander naar beneden te halen zodat die naaste van je, als concurrent op afstand komt te staan. Daar klopt natuurlijk niets van. Jezus was nooit bang dat Zijn discipelen Hem zouden overtreffen. Hij zorgde dat zij Hem helemaal konden overnemen op het moment dat Hij er niet meer zou zijn. We gaan elkaar bemoedigen, laten elke concurrentiestrijd los en groeien met elkaar tot het doel waarvoor we geschapen zijn: Jezus reflecteren en Zijn Koninkrijk te bouwen.

Gebed: Heer, laat mij een bemoediger zijn die anderen helpt groeien en bescherm mij voor de angst dat ik soms bang ben niets meer te zijn als de ander groeit.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu