Groeien in de Goddelijke natuur

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“… aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.” (2 Petrus 1:7)

Wil je een leven waarbij je wandelt in je bestemming? Die term lijkt een beetje een cliché te zijn geworden, maar ik kon even niet op een betere vraag komen. Ik zocht vooral naar het tegenovergestelde van ‘doelloos’. De vraag ‘Wil je een leven dat niet doelloos is?’, klinkt eigenlijk wat negatief, terwijl het om iets positiefs moet gaan. Je zou de vraag ook nog anders kunnen stellen: ‘Wil jij meer op God gaan lijken?’ Dat is waar het wel om moet gaan. Petrus schrijft namelijk in zijn tweede brief dat we niet doelloos moeten zijn en om dat te voorkomen moeten deel krijgen aan de Goddelijke natuur en daarin toenemen. Met andere woorden: ‘Meer op God gaan lijken’.

De grote vraag is natuurlijk wat er voor nodig is om meer en meer deel te krijgen aan de Goddelijke natuur. Petrus lijkt dan wel een soort opbouwschema te hanteren. En dat schema begint wel op een bijzondere manier, waar wij misschien wel wat vragen bij zouden krijgen. Om toe te nemen aan de Goddelijke natuur heb je naast geloof, deugd nodig. Dat woord deugd is in onze geloofsbeleving vaak iets dat in een wat verdachte hoek terecht is gekomen. Deugd is dan iets waardoor je iets zou verdienen bij God, maar zo bedoelt Petrus het niet. Deugd is bij Petrus hetzelfde als bij Jakobus de goede werken. Als je gelooft, dan komt er vanzelf ook deugd bij. En zo bouwt Petrus het lijstje verder uit. Na geloof en deugd volgt kennis, zelfbeheersing, volharding en godsvrucht.

Dat je op die manier toeneemt in de Goddelijke natuur is wel duidelijk. Het zijn precies die dingen die nodig zijn om meer en meer naar het beeld van God gevormd te worden. Geloof met goede werken, meer kennis van God en Zijn plan en dan nog die andere dingen erbij, dan ontstaat er meer Goddelijke natuur in je leven. Alleen is Petrus daar nog niet mee klaar. Om echt toe te nemen in die Goddelijke natuur noemt hij er nog iets bij. Eigenlijk iets dat Paulus helemaal niet noemt bij de vrucht van de Geest. Petrus noemt daarbij ook nog broederliefde en als je dan denkt dat je dan alle onderdelen hebt gehad om te groeien in de Goddelijke natuur, dan noemt hij ook nog liefde voor alle mensen.

En als dat dan allemaal aanwezig is, dan zal dat ervoor zorgen dat je niet doelloos en onvruchtbaar zult leven. Dus tot je doel komen in je leven, daar hoort uiteindelijk, naast kennis, geloof en deugd, ook broederliefde en liefde voor alle mensen bij. Eigenlijk, als je er echt even na gaat denken ook wel logisch, want wat is God? God is liefde en als er iemand liefde heeft voor alle mensen, dan is het God Zelf. Het is onderdeel van Zijn natuur. Het is Zijn diepste wezen om mensen lief te hebben omdat dit is Wie Hij is.

Nu zitten wij met een opdracht om broeders en zusters èn alle mensen lief te hebben. Onvoorwaardelijk liefhebben. Tenminste als je meer van Gods natuur in je leven wilt hebben en dat meer wilt laten toenemen. En eigenlijk is dit natuurlijk helemaal geen keus. Want in het geloof leven betekent ook meer van God in je leven. Hiermee zul je je roeping en je verkiezing vast maken. Het zorgt dat je geloof vaster wordt. Soms neigen wij er weleens naar om te denken dat geloof en de vruchten vanzelf groeien. En deels is dat ook helemaal waar. Gods Geest werkt het uit in je leven, maar tegelijk is ook de andere kant waar: Liefhebben is net als kennis vergaren gewoon iets dat je moet doen. Heb lief en neem toe in Gods natuur.

Gebed: Heer, ik wil meer toenemen in Uw natuur in mijn leven, maar broederliefde en naastenliefde vind ik soms wel echt lastig. Leer mij lief te hebben, als een onderdeel van Uw natuur dat door Uw Geest in mij mag groeien.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu