Durf een schaap te zijn (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer, en zeg tegen hen, tegen die herders: Zo zegt de Heere HEERE: Wee de herders van Israël die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden?” (Ezechiël 34:2)

Er zijn veel schapen die compleet verdwaald zijn. Ik sprak pas met iemand die tegen mij zei: “Theo, hoe weet ik tussen al die meningen en stromingen nog wat de waarheid is”. Ik merkte dat ik mij niet echt bewust was hoe diep dat ingreep. Zeker als je zelf het niet makkelijk vindt om de Bijbel te begrijpen en Gods stem te verstaan, dan is dit oprecht een noodkreet. Tegelijk werd ik ook weer eens met mijn neus op de feiten gedrukt dat het bij veel herders over de kudde helemaal niet gaat om de kudde, maar om eigen waarheden, belangen of vormen. Dan ineens wordt het boek Jeremia heel concreet als je probeer te luisteren met je ogen.

De boeken Jeremia en Ezechiël zijn nu niet bepaalt het meest gelezen Bijbelboeken uit de Bijbel. Dat is ook niet vreemd, want beide boeken zijn erg negatief en somber en het gaat dan ook nog eens vaak over de concrete situatie van Israël en de volken toen. Toch zijn er een paar hoofdstukken die er met een heftigheid uitspringen waar je kippenvel van krijgt. Hoofdstukken die niet eens somber zijn omdat Jeremia of Ezechiël een sombere boodschap hebben, maar omdat God begint te spreken op een manier die niets aan onduidelijkheid overlaat.

Het zijn eigenlijk twee hoofdstukken. Jeremia 23 en Ezechiël 34. In hoofdstuk 23 spreekt God de herders aan die Israël hadden moeten wijden. Hij spreekt dan een wee over hen uit en de belofte dat ondanks dat Israël compleet in verwarring is geraakt vanwege het leiderschap van de herders, dat Hij naar hen zal omzien. Zelfs nog meer dan dat. God zal Zelf een Leider sturen. En dan volgt Ezechiël met een bijna zelfde boodschap, maar daar wordt nog duidelijker dat de herders zichzelf weiden. Ze gedragen zich als schapen en doen zich tegoed aan dat wat ze aan de schapen hadden moeten geven.

Natuurlijk kun je het beeld onmogelijk helemaal doortrekken, want ook leiders zijn ergens ook weer schapen. Maar wat er gebeurde is dat de leiders van toen bezig waren om hun eigen koninkrijkjes te bouwen. Ze keken niet eens om naar de gelovigen. O ja, natuurlijk lieten ze hen weten hoe streng ze de wetten moesten houden, maar dat was niet hoe het bedoelt was. En als Paulus dan later zegt dat de ene van Apollos zegt te zijn en de ander van Cefas, gebeurt eigenlijk alweer hetzelfde. Het gaat niet om het voedsel, maar om de groepsvormingen.

Je kunt je eerlijk de vraag stellen, die niemand mag stellen, maar daarom stel ik hem wel: “Gaat het in de kerk om de gelovigen die mogen groeien of gaat het in de kerk om de leiders die hun kerk willen bouwen?” Je zou namelijk toch bijna geen schaap meer durven zijn. En zie je dat schaap angstig kijken naar de herder die niet te vertrouwen is? Zie je de vraag al opkomen: “Wat is nog waar tussen al die meningen en partijen?”

Toen ik over het schaap begon te schrijven, dacht ik je een paar keer te bemoedigen met de Grote Herder van de schapen die zal zorgen, maar ondertussen kom ik ook op een vraag uit waar het niet over zou moeten gaan, maar ik vrees dat dit niet eerlijk zou zijn. De vraag waar het in de kerk nu echt om gaat. Ja, om Jezus? Of om dogma’s, theologiën, ik-vind-dit en ik-vind-dat? Dat zijn geen populaire vragen, maar wel die vragen die bij de kern komen of je nog wel een schaap durf te zijn. Jezus blijft deze lijn namelijk weel volgen als Hij uiteindelijk uitkomt bij de Echte Herder. Hijzelf! En over de rest is Hij niet zo positief. Dat is voor leiders een scherpe spiegel, maar voor schapen troostvol, want er is een Herder die tot het uiterste zal gaan voor Zijn schapen. Durf toch maar een schaap te zijn in het vertrouwen dat Jezus de leiding heeft en Hij ook Zijn onderherders van tijd tot tijd een functioneringsgesprek zal geven, omdat Hij wil dat Zijn kudde het beste krijgt.

Gebed: Heer, dank U wel dat U een volmaakt goede Herder bent. Ik bid voor iedere leider om trouw voor Uw missie en niet voor de missie van een leider.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu