Durf een schaap te zijn? (1/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.“ (Mattheüs 9:36)

Durf jij het aan om een schaap te zijn? Is dat een wat vreemde vraag? Zeker, maar ik hoop dat dit je gaat helpen om na te denken over een schaap. Dat doe ik natuurlijk ook weer niet helemaal zonder reden. Het is opmerkelijk hoe vaak God in het Oude Testament het beeld van een schaap gebruikt en daarmee ook het beeld van een herder, maar dat Jezus dit ook doet in het Nieuwe Testament. En of we dat nu willen of niet, maar als gelovige wordt je dan maar al te vaak als schaap gezien. Natuurlijk, ook de rol van herder wordt aan geestelijk leiders gegeven, maar zowel het volk Israël als ook de gelovigen in het Nieuwe Testament worden door God en door Jezus als schaap benoemd.

Nog een keer dan maar de vraag of je het aandurft om een schaap te zijn. Laat ik er dit vast over zeggen: God is in alle staten als Zijn schapen niet goed worden verzorgd. Dat gaat zover dat God uiteindelijk zorgt dat Hij Jezus stuurt als de ultieme Herder voor Zijn schapen. De geestelijk leiders hebben de kudde verwaarloosd en Jezus komt als de volmaakte Herder. Dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat wij tegen onze kinderen zeggen dat ze een schaapje van de Goede Herder moeten zijn. Mooi om dat aan kinderen te vragen, maar durf je dat dan ook aan jezelf te vragen?

Wat maakt nu dat ik zo nadrukkelijk stil wil staan bij dat schaap? Dat heeft er alles mee te maken dat er iets in het karakter van een schaap zit dat ook voor jouw geloof en jouw volgen van Jezus belangrijk is. Jezus zegt niet voor niets dat Israël is als schapen zonder herder.  Hij zegt daarmee niets anders dan dat het volk verloren is zonder herder. Schapen kunnen namelijk niet zonder herder.

Neem de tijd eens om te luisteren met je ogen, als het over schapen gaat. Neem de tijd eens om schapen te observeren. Ze zien er natuurlijk erg vriendelijk uit, zeker als je naar lammetjes kijkt, maar hoe vriendelijk ze ook zijn, een schaap moet je zeker niet te hoog aanschrijven. Hoe lief het ook klinkt, om een schaapje van de Goede Herder te mogen zijn, je kunt je serieus afvragen of het zijn van een schaap een eer is.

Een paar karaktertrekken van een schaap? Ze denken dat ze de wereld aankunnen, maar in de praktijk hebben ze geen enkel gevoel voor richting en hebben ze niets om zichzelf te verdedigen. Ze zijn weerloos tegen wilde dieren. Ze denken altijd het beste te weten waar ze heen willen, maar de praktijk is dat ze verdwalen. Zodra een schaap niet meer op zijn poten staat of op een normale manier in het veld ligt, is hij in direct gevaar. Een omgevallen schaap kan zelf niet overeind komen en een schaap in het water verdrinkt. Wat een schaap vooral doet is zijn neus achterna lopen naar telkens nieuw gras. En het is een kuddedier dat klakkeloos het eerste schaap dat over de dam is zal volgen. Een schaap zonder herder heeft geen toekomst. En omdat God zoveel van Zijn schapen houdt, kan Hij het niet verdragen als ze zonder herder zijn.

Waar denk jij dat een schaap met al deze karaktertrekken zal uitkomen? Altijd in gevaarlijke omstandigheden en als hij op zichzelf is aangewezen is hij ten dode opgeschreven. Met andere woorden: Om vergeleken te worden met een schaap kun je eigenlijk niet bepaald een eer noemen. En toch doet God dat telkens weer in de Bijbel. Wat heeft dit beeld wat je in de natuur kunt zien, jou te zeggen over jezelf?

Gebed: Heer, Als ik een schaap van U mag zijn, wil ik U daarvoor danken, maar ik besef ook dat ik daarmee mijn afhankelijkheid van U uitspreek.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu