Kiezen voor vrucht

Thema: Vruchtdragen #14 – 14 augustus 2020

“Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.” (Galaten 5:24)

De vrucht van de Geest is compleet. In deze zomerserie hebben we elk gedeelte van de vrucht bekeken en we hebben ook gezien op welke manier wij vrucht moeten dragen. Door in Christus te blijven, dan zul je veel vrucht dragen. Je kunt zeggen dat het deels zo is dat je zelf geen vruchten kunt voortbrengen. Vruchten onstaan als je op de juiste manier verbonden bent met de wortel. Toch zijn er genoeg teksten in dit kader die een duidelijke opdracht geven om vruchten voort te brengen.

Het is ook een opdracht om als gelovige het leven van Jezus te laten zien. Tegelijk is het ook de Geest Die het in je werkt door je verbondenheid met Jezus. Het is altijd dat spanningsveld. Je zou kunnen zeggen dat dit hetzelfde soort spanningsveld is als bekering en uitverkiezing. God geeft geloof, maar je bent ook verantwoordelijk. Als gelovige geldt dat natuurlijk nog veel meer. Als onderdaan van Jezus, leef je zoals Jezus.

Om deze serie af te sluiten doe ik dat dan toch met een oproep: Kies voor vrucht in je leven! Niet om daarmee te zeggen dat je activistisch aan het werk moet gaan, maar wel om het op scherp te zetten dat het zonder vrucht niet kan. Als je leest hoe Paulus vervolgens dit hoofdstuk afsluit, is het bij hem ook een grote opdracht om vrucht te dragen. De manier hoe hij dat doet liegt er echt niet om. Ja, natuurlijk moet je in Christus blijven. Het thema om in Christus te zijn is juist het thema van Paulus in zijn brieven, maar hier roept hij je ook nog tot iets anders op. Als je van Christus bent, dan heb je je vlees met zijn hartstochten gekruisigd.

Met andere woorden: Als je van Christus bent, dan ben jij gestorven en als je toch nog van die lastige stukjes oude mens tegenkomt, dan is het eerste wat je te doen staat: Kruisigen. Zodra er gedachten of verlangens zijn die uit je oude mens, je vlees voortkomen en leg je die af. Dat is niet je eigen zaligheid bewerken, dit is een principe van het Koninkrijk. Dat vlees is een realiteit en dat is niet erg, maar zodra het opspeelt kruisig je dat vlees.

Je geestelijke mens lijdt namelijk onder de vleselijke mens. Je vleselijke mens staat ook haaks op je geestelijke mens en daarmee ook haakt op Gods Geest en Zijn vrucht. Je zou kunnen zeggen dat er twee dingen overblijven. Blijf in Christus en bepaal op basis van de vrucht van de Geest wat uit je vlees voortkomt. Alles dus wat niet de vrucht van de Geest is, is vlees. Kruisig dat keer op keer, net zo lang te je weer verder gegroeid bent in de vrucht. En breek met alles wat dat tegenstaat. Zo leef je door de Geest en zo wandel je steeds meer met de Geest.

Gebed: Heer, dank U wel voor de intense lessen over de vrucht van de Geest. Ik wil groeien, meer op U lijken en meer Uw karakter op aarde laten zien.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu