Liefde in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #5 – 24 juli 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Paulus maakt de vrucht van de Geest heel concreet. Je zou nog kunnen zeggen dat de vrucht van de Geest natuurlijk niets anders is dan de Geest van Jezus. En als Die Geest voor vrucht gaat zorgen, wordt Jezus op aarde zichtbaar door jou heen. Dat is nu precies de bedoeling. Jezus legt Zijn bediening op onze schouders als het gaat over de gaven van de Geest, maar dat kan alleen maar met het karakter van Jezus. Het eerste onderdeel van dat karakter is dan ook ‘liefde’.

Als het gaat over de bediening van Jezus en de gaven van de Geest dan besteed Paulus in 1 Korinthe 13 in een heel hoofdstuk aandacht aan de liefde. En als hij dan de liefde beschrijft komen alle onderdelen van de vrucht van de Geest in de gave van liefde ook aan bod. Daar noemt hij deze eigenlijk ook als een gave van de Geest. Maar eigenlijk is ook de vrucht van de Geest door de Geest gegeven en dus loopt het ook wel wat door elkaar. Met de gaven van de Geest zou je kunnen zeggen dat dit is wat Jezus deed en wat wij mogen doen in Zijn Naam en de vrucht van de Geest is Wie Jezus is en wie wij mogen zijn in Hem.

Daar ligt liefde op het snijvlak van gaven en vrucht van de Geest. Zonder liefde is elke daad van de bediening van Jezus kil en koud. Je kunt van alles doen in de Naam van Jezus, maar als dat niet uit liefde gebeurt, blijft een wonder alleen een wonder, maar brengt het niemand dichter bij Jezus. Met andere woorden: Zonder liefde lijkt het nergens op. Dan is alles wat je doet niet zoals het is bedoeld. Om de vrucht van de Geest te laten groeien, moet je de focus op Jezus hebben. Hoe meer je wandelt met Jezus, hoe meer je van Hem zult houden. Een discipel die met Jezus wandelde zag zijn Meester aan het werk en dat kon niet anders dan hem diep raken.

Liefde van Jezus en de liefde als vrucht van de Geest is de meest bijzondere liefde die er is. Om die liefde van Jezus te voelen en deze ook te kunnen doorgeven moet je vooral eens heel dichtbij jezelf blijven. De apostel van de liefde, Johannes, laat het woord ‘liefde’ heel vaak terugkomen. De liefde van Jezus is altijd ‘agapè’. Goed om dat nog weer eens in herinnering te roepen. Er zijn in het Grieks drie soorten liefde: ‘eros’ die op jezelf is gericht, ‘filio’ die wederzijds is en ‘agapè’ die zelfopofferend is.

God had de wereld zo lief dat Hij Jezus zond en Jezus kwam omdat Hij de wereld liefhad. De wereld dat was jij zonder geloof. Jij en ik die niet in de hemel konden komen en die het helemaal verknoeid hadden, maar ondanks dat was de liefde van Jezus zo zelfopofferend dat Hij Zichzelf er voor over had om jou te redden. De enige manier om echt zo lief te leren krijgen is als je voelt hoe lief Jezus jou heeft. Altijd en doorlopend! Ook als het mis ging in je leven, dan blijft Hij onvoorwaardelijke liefde geven.

Op deze manier is de vrucht van de Geest liefde. Leven door te wandelen door de Geest zorgt ervoor dat je onvoorwaardelijk lief gaat hebben. Zelfs als de ander je pijn doet, zelfs als je wordt afgewezen. Dat is niet de normale gang van zaken op deze aarde, dat is hemels leven en dat is echt niet altijd eenvoudig en kan alleen maar als je werkelijk Jezus’ liefde voor jou wilt voelen in je leven.

Gebed: Heilige Geest, vul mij met meer en meer liefde. Onvoorwaardelijke liefde zoals alleen U mij mee kunt vullen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 13:1-17

​1. En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.
2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden,
3. stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,
4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.
5. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.
6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
7. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.
8. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.
9. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
10. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.
11. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.
12. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?
13. U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.
14. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
16. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.
17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars voeten wassen

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.” (Johannes 13:14)

Wanneer heb jij voor het laatst de voeten van iemand anders gewassen? Als je in de zorg werkt telt dat even niet mee. Het is een beetje een vreemde vraag, want ik denk dat de meesten nog nooit iemand de voeten hebben gewassen, behalve vanuit een bepaalde zorgrol. Maar de voeten wassen, zoals Jezus bedoelt, doen we dat wel eens? Eigenlijk zou je die vraag niet moeten stellen, want Jezus stelt, nadat Hij de voeten van de discipelen heeft gewassen, dat ook zij elkaars voeten moeten wassen. Jezus laat het geen keus zijn, maar een opdracht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 oktober 2020
21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu