Liefde in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #5 – 24 juli 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Paulus maakt de vrucht van de Geest heel concreet. Je zou nog kunnen zeggen dat de vrucht van de Geest natuurlijk niets anders is dan de Geest van Jezus. En als Die Geest voor vrucht gaat zorgen, wordt Jezus op aarde zichtbaar door jou heen. Dat is nu precies de bedoeling. Jezus legt Zijn bediening op onze schouders als het gaat over de gaven van de Geest, maar dat kan alleen maar met het karakter van Jezus. Het eerste onderdeel van dat karakter is dan ook ‘liefde’.

Als het gaat over de bediening van Jezus en de gaven van de Geest dan besteed Paulus in 1 Korinthe 13 in een heel hoofdstuk aandacht aan de liefde. En als hij dan de liefde beschrijft komen alle onderdelen van de vrucht van de Geest in de gave van liefde ook aan bod. Daar noemt hij deze eigenlijk ook als een gave van de Geest. Maar eigenlijk is ook de vrucht van de Geest door de Geest gegeven en dus loopt het ook wel wat door elkaar. Met de gaven van de Geest zou je kunnen zeggen dat dit is wat Jezus deed en wat wij mogen doen in Zijn Naam en de vrucht van de Geest is Wie Jezus is en wie wij mogen zijn in Hem.

Daar ligt liefde op het snijvlak van gaven en vrucht van de Geest. Zonder liefde is elke daad van de bediening van Jezus kil en koud. Je kunt van alles doen in de Naam van Jezus, maar als dat niet uit liefde gebeurt, blijft een wonder alleen een wonder, maar brengt het niemand dichter bij Jezus. Met andere woorden: Zonder liefde lijkt het nergens op. Dan is alles wat je doet niet zoals het is bedoeld. Om de vrucht van de Geest te laten groeien, moet je de focus op Jezus hebben. Hoe meer je wandelt met Jezus, hoe meer je van Hem zult houden. Een discipel die met Jezus wandelde zag zijn Meester aan het werk en dat kon niet anders dan hem diep raken.

Liefde van Jezus en de liefde als vrucht van de Geest is de meest bijzondere liefde die er is. Om die liefde van Jezus te voelen en deze ook te kunnen doorgeven moet je vooral eens heel dichtbij jezelf blijven. De apostel van de liefde, Johannes, laat het woord ‘liefde’ heel vaak terugkomen. De liefde van Jezus is altijd ‘agapè’. Goed om dat nog weer eens in herinnering te roepen. Er zijn in het Grieks drie soorten liefde: ‘eros’ die op jezelf is gericht, ‘filio’ die wederzijds is en ‘agapè’ die zelfopofferend is.

God had de wereld zo lief dat Hij Jezus zond en Jezus kwam omdat Hij de wereld liefhad. De wereld dat was jij zonder geloof. Jij en ik die niet in de hemel konden komen en die het helemaal verknoeid hadden, maar ondanks dat was de liefde van Jezus zo zelfopofferend dat Hij Zichzelf er voor over had om jou te redden. De enige manier om echt zo lief te leren krijgen is als je voelt hoe lief Jezus jou heeft. Altijd en doorlopend! Ook als het mis ging in je leven, dan blijft Hij onvoorwaardelijke liefde geven.

Op deze manier is de vrucht van de Geest liefde. Leven door te wandelen door de Geest zorgt ervoor dat je onvoorwaardelijk lief gaat hebben. Zelfs als de ander je pijn doet, zelfs als je wordt afgewezen. Dat is niet de normale gang van zaken op deze aarde, dat is hemels leven en dat is echt niet altijd eenvoudig en kan alleen maar als je werkelijk Jezus’ liefde voor jou wilt voelen in je leven.

Gebed: Heilige Geest, vul mij met meer en meer liefde. Onvoorwaardelijke liefde zoals alleen U mij mee kunt vullen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu