Introductie vruchtdragen (2)

Thema: Vruchtdragen #2

"Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt."

Jezus zegt dat elke rank die in Hem geen vruchtdraagt werd weggenomen. Dat lijkt onmogelijk te kunnen kloppen, maar wees niet te snel met je reactie. Jezus weet echt wel wat Hij zegt. In Hem zijn en geen vruchtdragen. Er zijn uitleggers die zeggen dat dit over niet echte discipelen gaat, maar dat is lastig omdat Jezus hen wel ‘in Hem’ noemt. Als je naar het werkwoord kijkt dat vertaald is met ‘wegnemen’ of ‘afsnijden’, dan wordt het duidelijker. Het Griekse woord zou je ook met ‘opheffen’ of ‘optillen’ kunnen vertalen.

Jezus gebruikt dit woord namelijk ook op andere plaatsen. Tegen de verlamde zei Hij: Sta op, neem je bed op. Dat optillen van het bed is hetzelfde woord. Een nog bekendere tekst is Mattheüs 11 waar Jezus zegt dat we Zijn juk op ons moeten nemen. Het juk van Jezus optillen om het op ons te nemen. En ook het opnemen van het kruis en Jezus volgen heeft hetzelfde woord. En een nog duidelijkere tekst komen we tegen na de vermenigvuldiging van de broden en de vissen waar de discipelen na afloop al het overgebleven brood moeten oprapen.

Jezus heeft het hier dus eerder over ranken die geen vruchtdragen, maar wel in Hem zijn waar dat komt door iets anders dan doordat die rank niet actief is in het vruchtdragen. Jezus heeft het hier over geknakte en gebroken ranken. Ranken waar de sapstroom is verstoord. Jezus vertelt er niet bij hoe dat komt, maar Hij vertelt wel dat de landman deze ranken serieus neemt. Eigenlijk zegt Hij dus dat degenen die geen vruchtdragen, maar wel in Hem zijn, dat de landman komt en deze ranken optilt. Later in de gelijkenis zijn er ranken die niet in Christus zijn, die worden buitengeworpen, maar deze ranken zegt Jezus dat niet van. Deze ranken tilt de Vader op. Je mag ook wel vertalen met ‘wegnemen’, maar dan gaat het om het doel waarmee dit gebeurt. Jezus zegt namelijk niet dat Zijn Vader dat doet met het doel om ze in het vuur te gooien. Hij maakt Zich er bezorgd druk over dat ze geen vrucht dragen doordat ze gebroken zijn.

Wat doet een wijnboer met ranken die geknakt zijn? Als hij zich druk maakt over het feit dat een mooie rank geknapt is en hij wil toch dat hij vrucht zal dragen, dan knipt hij hem af. Je zou kunnen zeggen, dan neemt hij hem weg. En dan maakt hij een wond in de wijnstok en ent hem er opnieuw in.

Jezus is er op gericht dat je vruchtdraagt. Alle zorg gaat daar naar uit. Als je in Hem bent, dan zal Hij er ook voor zorgen dat je vruchten zult dragen. Dat lijdt geen twijfel. De landman neemt de rank op en ent hem opnieuw in. Dat is de zorg die de Vader aan je besteedt op het moment dat je vruchteloos bent. Met het doel dat iedereen vrucht zal dragen. Alleen de ranken die niet in de wijnstok zitten, die worden verbrand. Als je gelooft in Jezus en op Hem vertrouwt, dan zorgt dat Vader ervoor dat je opnieuw verbonden wordt met Jezus en knipt Hij de breuk in de relatie dus weg.

Er zijn dus twee manieren om meer vrucht te gaan dragen. Beschadigde ranken worden opnieuw ingeënt en goede ranken worden gesnoeid, zodat er geen overbodige bladgroei komt of dat er teveel kleine druiventrosjes zouden ontstaan waardoor de goede trossen niet kunnen uitgroeien. Er kunnen dus dingen zijn die wel goed zijn en wel vruchten zijn, maar niet die vruchten zijn die bij je bestemming passen. Soms stoppen bepaalde goede dingen in het leven met God, omdat God je veel liever ziet groeien in dat wat je bestemming is.

We kunnen maar één ding concluderen: De Vader wil dat we vruchten dragen en Hij zal er werkelijk alles aan doen. Met liefdevolle zorg is Hij met je bezig als je in Christus bent. En als we dat weten kunnen we naar de vruchten gaan kijken.

Gebed: Dank U Heer dat U gericht bent op de vruchten in mijn leven. Leer mij vrucht te dragen, help mij en laat mij mee vrucht dragen

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 13:1-17

​1. En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.
2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden,
3. stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,
4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.
5. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.
6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
7. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.
8. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.
9. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
10. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.
11. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.
12. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?
13. U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.
14. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
16. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.
17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars voeten wassen

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.” (Johannes 13:14)

Wanneer heb jij voor het laatst de voeten van iemand anders gewassen? Als je in de zorg werkt telt dat even niet mee. Het is een beetje een vreemde vraag, want ik denk dat de meesten nog nooit iemand de voeten hebben gewassen, behalve vanuit een bepaalde zorgrol. Maar de voeten wassen, zoals Jezus bedoelt, doen we dat wel eens? Eigenlijk zou je die vraag niet moeten stellen, want Jezus stelt, nadat Hij de voeten van de discipelen heeft gewassen, dat ook zij elkaars voeten moeten wassen. Jezus laat het geen keus zijn, maar een opdracht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 oktober 2020
21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu