Is vakantie houden Bijbels? (2)

Thema: Vragen staat vrij

"want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne." (Hebreeën 4:10)

God heeft ervoor gekozen om op de zevende dag rust te scheppen. Wij hebben het altijd over zes dagen dat God schiep, maar Hij deed dat zeven dagen. De zevende dag schiep Hij rust en vervolgens heeft Hij die dag apart gezet. Je zou ook kunnen zeggen dat God die dag heeft toegewijd aan het scheppen van rust. Eigenlijk gaat de zevende scheppingsdag dus door en God trekt hem zelfs door in het verplichting dat ook wij rust zouden scheppen op iedere zevende dag. En zelfs daar blijft het niet bij. Elke zeven jaar moest het land ook een sabbatsjaar krijgen. En tenslotte is er ook nog het vijftigste jaar, na zeven keer zeven jaar. Dan is de rust nog groter en mag iedereen weer opnieuw beginnen.

Dan ben je bij de kern van vakantie. Vakantie heb je nodig om opnieuw te kunnen beginnen. Het is eigenlijk een soort reset. Je laat je plaats vacant om tot rust te komen. Als je vakantie zoekt waarin je vooral moet eten, drinken en feesten, kun je de vraag stellen of God dat bedoelt als Hij ons rust gunt. Is dat vakantie waar je versleten vandaan terugkomt? Gewoon even een eerlijke vraag als je vanuit de rust kijkt naar vakantie houden.

Als vakantie betekent dat je tot rust mag komen, zoals God rust bedoelt, dan zit je eigenlijk dus heel erg goed. De vraag is op welke manier je nu de resetknop kunt indrukken? Dan moet je terug naar de rust die God heeft geschapen. God kijkt vanuit de hemel naar Zijn prachtige werk. Hij was niet moe, Hij had alleen zes woorden gesproken en de aarde en haar volheid was ontstaan. En dan schept God rust, om te kunnen genieten van wat Hij maakte. Hij verblijdt Zich in Zijn werk en dat noemt Hij rusten van Zijn werk. En dan zegt God: “Ik wil dat jij ook rust schept in je drukke bestaan”.

Dat veel mensen het niet volhouden in hun leven komt niet doordat we te weinig vrije tijd hebben. Dat hebben wij meer dan in welke tijd van de geschiedenis ook. Er is nooit minder gewerkt dan in onze tijd. Vijf dagen en vaak 36 uur. Als je dat zou zeggen tegen onze voorouders dan zouden ze je onbegrijpend aankijken. Daar werkte men van vroeg tot laat en had toch meer rust dan wij nu. Het zit niet in je vrije tijd, het zit in de vraag of jij bereid bent om tijd te gebruiken om rust te scheppen zoals God dat deed.

Wil jij tijd nemen om je te verblijden in wat God heeft gemaakt, gedaan en gewerkt? God is echt niet tegen vakantie nemen. Als Hij zelfs elk zevende jaar de opdracht geeft om het land niet te bewerken, dan is God niet tegen een periode van niets doen. Of eigenlijk wel: God is wel tegen nietsdoen, Hij wil dat je regelmatig rust schept. Zodra wij onze tijd dat we niets moeten gebruiken om ons te verblijden in God, dan is er rust. Al het andere is echt geen rust. Rust is de tijd nemen om je te verblijden in God.

Precies dat deed het volk Israël niet luistert en God niet vertrouwt bij Massa en Meriba ontzegt God hen de rust: “Zij zullen niet in Mijn rust binnengaan”. Er is geen rust voor hen omdat ze zich niet verblijden in God. Maar degenen die in Jezus geloven zullen de eeuwige rust ingaan. Een dag, een jaar, een jubeljaar en tenslotte de eeuwige rust. Genieten en vertrouwen dat God je leven voedt en overlaad met Zijn zegen. Dat is je verblijden in God en dat geeft rust.

Het land een jaar braak laten liggen is van God uit geen opdracht tot luiheid, maar tot rust. Vakantie is niet lui zijn, maar bedoelt om te rusten. Rusten in Gods vreugde en genieten van wat Hij geeft. Rennend kun je niet genieten, maar in Zijn rust geniet je van rust. Dan is vakantie de beste tijd, maar ligt er ook de opdracht om dit elke week een dag te doen. Het moet je levensstijl worden om te rusten zoals God. En dan zou ik zeggen: “Heb een goede vakantie”!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 13:1-17

​1. En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.
2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden,
3. stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,
4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.
5. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.
6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
7. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.
8. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.
9. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
10. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.
11. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.
12. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?
13. U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.
14. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
16. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.
17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars voeten wassen

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.” (Johannes 13:14)

Wanneer heb jij voor het laatst de voeten van iemand anders gewassen? Als je in de zorg werkt telt dat even niet mee. Het is een beetje een vreemde vraag, want ik denk dat de meesten nog nooit iemand de voeten hebben gewassen, behalve vanuit een bepaalde zorgrol. Maar de voeten wassen, zoals Jezus bedoelt, doen we dat wel eens? Eigenlijk zou je die vraag niet moeten stellen, want Jezus stelt, nadat Hij de voeten van de discipelen heeft gewassen, dat ook zij elkaars voeten moeten wassen. Jezus laat het geen keus zijn, maar een opdracht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 oktober 2020
21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu