Heeft God alles al bepaald? (2)

Thema: Vragen staat vrij

"Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben." (1 Korinthe 13:12)

Er zijn besluiten van God die onomkeerbaar vaststaan. Het reddingsplan van God staat absoluut vast en ook Jezus is duidelijk dat degenen die de Vader aan Hem heeft gegeven, nooit meer uit Zijn handen kunnen vallen. Maar aan de andere kant is Gods oordeel, tot de oordeelsdag niet onwrikbaar. God was van plan om Israël uit te roeien, maar Hij deed het niet. Ninevé zou omgekeerd worden, maar toen er bekering kwam, bedacht God Zich. Gods genade is zo onbegrijpelijk groot dat Hij soms toch nog afwijkt van Zijn plan. Reacties van mensen kunnen Gods plannen veranderen.

Nu kun je zeggen dat dit dan ook Gods plan was, maar dan is de manier hoe de Bijbel er over spreekt wel vreemd. God laat Zich verbidden, God kreeg berouw en dit soort termen passen niet bij een plan dat toch al vast stond en niet beïnvloedbaar was door mensen. Gods scheppingsplan, Gods reddingsplan en Gods herscheppingsplan staat vast. Alles wat daarvoor moest gebeuren, heeft God gegeven. Maar daar buiten geeft God ons invloed op de geschiedenis. Dat is bijzonder, maar dat maakt ook dat jouw handelen, jouw bidden en jouw doen en laten invloed heeft in wat God doet. Daarmee is God niet afhankelijk van ons, maar Hij geeft ons wel invloed. Probeer nu niet uit dat spanningsveld te komen, want dan is het mysterie van God verdwenen.

Het is juist bemoedigend dat dit voor ons niet te begrijpen is en dat er ruimte is. Als je kijkt bij Mozes, daar was God niet van plan om nog mee te gaan naar het beloofde land. Sterker nog, God had zelfs met Mozes, na het gouden kalf, opnieuw met een volk willen beginnen. Tot Mozes begon te bidden. God kwam op Zijn besluit terug en zelfs toen Mozes bad dat hij zonder God niet verder wilde, herzag ook God Zijn beslissing daarover en trekt Hij toch mee op.

Het laat dus zien dat God wel besluiten heeft genomen waar Hij echt niet van zal afwijken. Dat is maar goed ook, anders zouden mensen en demonen er voor kunnen zorgen dat er geen reddingsplan was. Maar over heel veel andere dingen laat God invloed over voor ons. Wij mogen met Hem in gesprek gaan en God reageert daar dus op. Ik ben er van overtuigd dat als Abraham door was blijven gaan met het steeds kleinere getal van mensen die rechtvaardig waren in Sodom en Gomorra te noemen, dat God de steden zelfs nog had gespaard omdat Abraham was blijven doorvragen.

Als je kijkt naar Hizkia, die krijgt van God te horen dat hij gaat sterven, maar als hij bidt en smeekt, krijgt hij er vijftien jaar bij. En wat denk je van alle wonderen die gebeuren op het gebed? Als we niet zouden bidden, wat zou er dan aan wonderen niet zijn gebeurd? Je kunt zeggen dat die toch wel waren gebeurd, maar is dat taal van het geloof.

Hoe Gods plannen vanuit Zijn glorie en majesteit functioneren weten wij niet. Daar krijgen we ook maar een bepaald zicht op. Je kunt het ook zeggen zoals Paulus: “We kijken nu nog door middel van een spiegel in een raadsel, maar straks zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht”. Maar ondanks dat weten we wel dat onze gebeden zin hebben en zelfs Gods plannen kunnen laten veranderen. Besef je dat je als gelovige zoveel invloed hebt in deze wereld. Vroeger zeiden ze dat het gebed de kurken zijn waar de wereld op drijft. Al begrijpen we lang niet alles van Gods plannen, we weten wel dat we als Zijn kinderen serieus genomen worden voor Hem en we zelfs voor vijanden om genade kunnen vragen.

Gebed: Heer, dank U wel dat, ondanks dat ik U lang niet altijd begrijp, ik wel altijd als Uw kind U mag vragen wat ik nodig heb en ik zelfs mag vragen wat ik verlang en U Uw plannen daarvoor aanpast.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu