Heeft God alles al bepaald? (2)

Thema: Vragen staat vrij

"Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben." (1 Korinthe 13:12)

Er zijn besluiten van God die onomkeerbaar vaststaan. Het reddingsplan van God staat absoluut vast en ook Jezus is duidelijk dat degenen die de Vader aan Hem heeft gegeven, nooit meer uit Zijn handen kunnen vallen. Maar aan de andere kant is Gods oordeel, tot de oordeelsdag niet onwrikbaar. God was van plan om Israël uit te roeien, maar Hij deed het niet. Ninevé zou omgekeerd worden, maar toen er bekering kwam, bedacht God Zich. Gods genade is zo onbegrijpelijk groot dat Hij soms toch nog afwijkt van Zijn plan. Reacties van mensen kunnen Gods plannen veranderen.

Nu kun je zeggen dat dit dan ook Gods plan was, maar dan is de manier hoe de Bijbel er over spreekt wel vreemd. God laat Zich verbidden, God kreeg berouw en dit soort termen passen niet bij een plan dat toch al vast stond en niet beïnvloedbaar was door mensen. Gods scheppingsplan, Gods reddingsplan en Gods herscheppingsplan staat vast. Alles wat daarvoor moest gebeuren, heeft God gegeven. Maar daar buiten geeft God ons invloed op de geschiedenis. Dat is bijzonder, maar dat maakt ook dat jouw handelen, jouw bidden en jouw doen en laten invloed heeft in wat God doet. Daarmee is God niet afhankelijk van ons, maar Hij geeft ons wel invloed. Probeer nu niet uit dat spanningsveld te komen, want dan is het mysterie van God verdwenen.

Het is juist bemoedigend dat dit voor ons niet te begrijpen is en dat er ruimte is. Als je kijkt bij Mozes, daar was God niet van plan om nog mee te gaan naar het beloofde land. Sterker nog, God had zelfs met Mozes, na het gouden kalf, opnieuw met een volk willen beginnen. Tot Mozes begon te bidden. God kwam op Zijn besluit terug en zelfs toen Mozes bad dat hij zonder God niet verder wilde, herzag ook God Zijn beslissing daarover en trekt Hij toch mee op.

Het laat dus zien dat God wel besluiten heeft genomen waar Hij echt niet van zal afwijken. Dat is maar goed ook, anders zouden mensen en demonen er voor kunnen zorgen dat er geen reddingsplan was. Maar over heel veel andere dingen laat God invloed over voor ons. Wij mogen met Hem in gesprek gaan en God reageert daar dus op. Ik ben er van overtuigd dat als Abraham door was blijven gaan met het steeds kleinere getal van mensen die rechtvaardig waren in Sodom en Gomorra te noemen, dat God de steden zelfs nog had gespaard omdat Abraham was blijven doorvragen.

Als je kijkt naar Hizkia, die krijgt van God te horen dat hij gaat sterven, maar als hij bidt en smeekt, krijgt hij er vijftien jaar bij. En wat denk je van alle wonderen die gebeuren op het gebed? Als we niet zouden bidden, wat zou er dan aan wonderen niet zijn gebeurd? Je kunt zeggen dat die toch wel waren gebeurd, maar is dat taal van het geloof.

Hoe Gods plannen vanuit Zijn glorie en majesteit functioneren weten wij niet. Daar krijgen we ook maar een bepaald zicht op. Je kunt het ook zeggen zoals Paulus: “We kijken nu nog door middel van een spiegel in een raadsel, maar straks zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht”. Maar ondanks dat weten we wel dat onze gebeden zin hebben en zelfs Gods plannen kunnen laten veranderen. Besef je dat je als gelovige zoveel invloed hebt in deze wereld. Vroeger zeiden ze dat het gebed de kurken zijn waar de wereld op drijft. Al begrijpen we lang niet alles van Gods plannen, we weten wel dat we als Zijn kinderen serieus genomen worden voor Hem en we zelfs voor vijanden om genade kunnen vragen.

Gebed: Heer, dank U wel dat, ondanks dat ik U lang niet altijd begrijp, ik wel altijd als Uw kind U mag vragen wat ik nodig heb en ik zelfs mag vragen wat ik verlang en U Uw plannen daarvoor aanpast.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu