Heeft God alles al bepaald? (1)

Thema: Vragen staat vrij

"Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou." (Handelingen 4:27 en 28)

Als je over echt een ingewikkelde vraag wilt nadenken, dan moet je nadenken over de vraag of alles in Gods raadsbesluit al helemaal vaststaat. Of nog anders gezegd: Heeft God alles al van te voren bepaald? Er zijn natuurlijk teksten die duidelijk laten zien dat er een raadsbesluit van God is. We komen dat bijvoorbeeld tegen in het boek Handelingen, als de apostelen over het lijden van Jezus spreken en ze zeggen dat alles bij God raadsbesluit van te voren al was bepaald. Als je dat heel letterlijk zou nemen, zou dat betekenen dat de hele loop van de geschiedenis al vast staat. Dan is alles wat gebeurt al ingepland in Gods plan. Zou het op deze manier ‘werken’ bij God?

Als je dit heel letterlijk neemt, zou dat ook een passiviteit tot gevolg kunnen hebben, waar je dan direct weer tegenin zou kunnen brengen dat onze verantwoordelijkheid die we moeten nemen, ook ingepland was in Gods grote plan. Dat betekent dat wij geen vrije wil hebben en niet kunnen kiezen. Het is hooguit nog een schijnkeus die we hebben als God het toch al bepaald had. En, als dit dan zou is, dan zou dat ook betekenen dat God het kwaad heeft gepland. Dat kan niet anders, als je stelt dat alles al is vastgelegd door God. Dat kan natuurlijk ook niet, want God kan niet samenwerken met het kwaad. Zodra er dus kwaad is, gaat dit in tegen Gods bedoeling en tegen Gods plan.

Dat betekent eigenlijk dat wij mensen, die gevallen mensen zijn in het kwaad, met onze verkeerde keuzes het kwaad doen, dat God niet heeft gepland. Er is iets in ons, dat onmogelijk door God bedoeld kan zijn. God kan het hooguit hebben geweten dat wij het zouden doen. Niet alles lijkt dus van te voren door God helemaal uitgedacht te zijn. Ongetwijfeld is dit ook een vraag waar wij nooit helemaal uit gaan komen. God is ondoorgrondelijk en daarom voor ons mensen niet te begrijpen. God is zelfs zo niet te begrijpen dat in de plannen die Hij wel heeft vastgelegd er nog vanaf kan stappen.

Je kunt dus ook niet zeggen dat Gods wil altijd gebeurt. Dat is een stevige uitspraak, dat besef ik. Paulus schrijft aan Timotheüs dat het Gods wil is dat alle mensen zalig worden? Als dat zo is, dan zou dat betekenen dat degenen die niet geloven in Jezus, toch zalig zouden worden. Als dat zo is, dan betekent dit dat God niet rechtvaardig is en geen oordeel heeft over alle zonden. Je voelt ondertussen wel aan dat dit allemaal nog helemaal niet zo eenvoudig is.

Toch zijn er wel degelijk onwrikbare besluiten van God die onmogelijk veranderd kunnen worden. Dat begon met het besluit dat God de Messias beloofde, direct na de zondeval. Dat besluit van God stond muurvast. Niets en niemand kon Gods raadbesluit met betrekking tot onze redding veranderen. Satan heeft er alles aan gedaan. Israël als Gods volk heeft er meer dan genoeg aan gedaan om God te laten stoppen met Zijn plan. Het is allemaal niet gebeurd. Gods plan van redding stond vast. Onwrikbaar. Als er nog iets onwrikbaar vaststaat is het de daadwerkelijke redding van mensen. Eenmaal gered, is het onmogelijk om onze redding nog te verspelen. Wat God is begonnen laat Hij niet meer los. Hier wordt door sommigen aan getwijfeld op grond van een tekst uit Hebreeën 6 over degenen die ooit verlicht zijn geweest en die toch afvallen dat die niet voor een tweede keer gered worden, maar die tekst lijkt niet te gaan over degenen die gered zijn, maar over degenen die er heel dichtbij zijn geweest en de kracht van God hebben ervaren, maar uiteindelijk er niet in zijn gaan geloven.

Stap voor stap zullen we de komende overdenkingen deze vraag steeds verder helder proberen te krijgen. Laat voor nu dit maar even bezinken en laat maar toe dat je er in je denken niet uit kunt komen, omdat dit ver boven ons denken uit gaat, maar waardoor er ook straks ruimte is om te beseffen dat wij invloed krijgen van God in Zijn plan.

Gebed: Heer, U bent ondoorgrondelijk en daar wil ik U voor eren en aanbidden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 6:1-10

​1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.
2. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
3. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.
4. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander.
5. Want ieder zal zijn eigen pak dragen.
6. En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft.
7. Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
8. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.
9. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
10. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars lijden dragen

Thema: Heeft lijden zin?

“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.” (Galaten 6:2)

Je hebt van die zondagen in de kerk dat het lijden wel bijzonder centraal staat. Dat is natuurlijk bij de zondag voor de vervolgde kerk, maar dat was ook gisteren. Volgende week zondag is de eerste Adventszondag en dat is dan de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Dat betekent dat het gisteren de laatste zondag van het kerkelijk jaar was. Dat noemen we Eeuwigheidszondag. De zondag waarop we stilstaan bij hen die in het kerkelijk jaar overleden zijn. Vaak toch wel een wat beladen zondag. Je kunt je de vraag stellen waarom we dit soort zondagen invoegen in de preekroosters. Wel, dat heeft alles te maken met wat Paulus schrijft in de brief aan de Galaten.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu