Heeft God alles al bepaald? (1)

Thema: Vragen staat vrij

"Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou." (Handelingen 4:27 en 28)

Als je over echt een ingewikkelde vraag wilt nadenken, dan moet je nadenken over de vraag of alles in Gods raadsbesluit al helemaal vaststaat. Of nog anders gezegd: Heeft God alles al van te voren bepaald? Er zijn natuurlijk teksten die duidelijk laten zien dat er een raadsbesluit van God is. We komen dat bijvoorbeeld tegen in het boek Handelingen, als de apostelen over het lijden van Jezus spreken en ze zeggen dat alles bij God raadsbesluit van te voren al was bepaald. Als je dat heel letterlijk zou nemen, zou dat betekenen dat de hele loop van de geschiedenis al vast staat. Dan is alles wat gebeurt al ingepland in Gods plan. Zou het op deze manier ‘werken’ bij God?

Als je dit heel letterlijk neemt, zou dat ook een passiviteit tot gevolg kunnen hebben, waar je dan direct weer tegenin zou kunnen brengen dat onze verantwoordelijkheid die we moeten nemen, ook ingepland was in Gods grote plan. Dat betekent dat wij geen vrije wil hebben en niet kunnen kiezen. Het is hooguit nog een schijnkeus die we hebben als God het toch al bepaald had. En, als dit dan zou is, dan zou dat ook betekenen dat God het kwaad heeft gepland. Dat kan niet anders, als je stelt dat alles al is vastgelegd door God. Dat kan natuurlijk ook niet, want God kan niet samenwerken met het kwaad. Zodra er dus kwaad is, gaat dit in tegen Gods bedoeling en tegen Gods plan.

Dat betekent eigenlijk dat wij mensen, die gevallen mensen zijn in het kwaad, met onze verkeerde keuzes het kwaad doen, dat God niet heeft gepland. Er is iets in ons, dat onmogelijk door God bedoeld kan zijn. God kan het hooguit hebben geweten dat wij het zouden doen. Niet alles lijkt dus van te voren door God helemaal uitgedacht te zijn. Ongetwijfeld is dit ook een vraag waar wij nooit helemaal uit gaan komen. God is ondoorgrondelijk en daarom voor ons mensen niet te begrijpen. God is zelfs zo niet te begrijpen dat in de plannen die Hij wel heeft vastgelegd er nog vanaf kan stappen.

Je kunt dus ook niet zeggen dat Gods wil altijd gebeurt. Dat is een stevige uitspraak, dat besef ik. Paulus schrijft aan Timotheüs dat het Gods wil is dat alle mensen zalig worden? Als dat zo is, dan zou dat betekenen dat degenen die niet geloven in Jezus, toch zalig zouden worden. Als dat zo is, dan betekent dit dat God niet rechtvaardig is en geen oordeel heeft over alle zonden. Je voelt ondertussen wel aan dat dit allemaal nog helemaal niet zo eenvoudig is.

Toch zijn er wel degelijk onwrikbare besluiten van God die onmogelijk veranderd kunnen worden. Dat begon met het besluit dat God de Messias beloofde, direct na de zondeval. Dat besluit van God stond muurvast. Niets en niemand kon Gods raadbesluit met betrekking tot onze redding veranderen. Satan heeft er alles aan gedaan. Israël als Gods volk heeft er meer dan genoeg aan gedaan om God te laten stoppen met Zijn plan. Het is allemaal niet gebeurd. Gods plan van redding stond vast. Onwrikbaar. Als er nog iets onwrikbaar vaststaat is het de daadwerkelijke redding van mensen. Eenmaal gered, is het onmogelijk om onze redding nog te verspelen. Wat God is begonnen laat Hij niet meer los. Hier wordt door sommigen aan getwijfeld op grond van een tekst uit Hebreeën 6 over degenen die ooit verlicht zijn geweest en die toch afvallen dat die niet voor een tweede keer gered worden, maar die tekst lijkt niet te gaan over degenen die gered zijn, maar over degenen die er heel dichtbij zijn geweest en de kracht van God hebben ervaren, maar uiteindelijk er niet in zijn gaan geloven.

Stap voor stap zullen we de komende overdenkingen deze vraag steeds verder helder proberen te krijgen. Laat voor nu dit maar even bezinken en laat maar toe dat je er in je denken niet uit kunt komen, omdat dit ver boven ons denken uit gaat, maar waardoor er ook straks ruimte is om te beseffen dat wij invloed krijgen van God in Zijn plan.

Gebed: Heer, U bent ondoorgrondelijk en daar wil ik U voor eren en aanbidden.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu