Welke plaats wil jij?

Thema: Op weg met Jezus

"En Hij zei tegen hen: Wie dit kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn." (Lukas 9:48)

Er zijn er die zich verwonderen over de wonderen van Jezus, maar die aan de andere kant Jezus links laten liggen. Dat is natuurlijk maar ene kant. Er is ook een andere kant. Dat jij zou horen bij de eerste groep, waar het vorige keer al over hadden, die kans lijkt mij behoorlijk klein. Dan lees je deze ‘Tijd met God’ waarschijnlijk niet, maar wil je vooral alleen wonderen zien, maar verder Jezus niet navolgen. Er is nog een andere groep en het schokkende is, dat deze groep juist zich onder de discipelen bevindt.

In ieder geval is dat een groep die niet begrijpt wat Jezus volgen betekent. Die eerste kant wil het niet en die andere kant lijkt niet te beseffen hoeveel het betekent om echt Jezus te volgen. Kijk maar naar het gesprek dat de discipelen met elkaar blijken te hebben. Ze zijn met elkaar aan het discussiëren wie de belangrijkste is. Het zou er zelfs om zijn gegaan wie zo belangrijk is dat hij de hoogste plaats in de hemel zou krijgen.

Het is eerste de vraag of dit nu een erg vreemde vraag is? Ja, we kennen allemaal de reactie van Jezus dat degene die het minste is, de meeste zal zijn, maar dat uitgangspunt gelijk op tafel leggen, gaat misschien voorbij aan de vraag of het vreemd is dat de discipelen strijden om de beste plaats in de hemel. Als je gewoon even eerlijk bent, hoe vreemd is dit verlangen? Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik zie ook graag van dichtbij wat Jezus doet. En nu ben ik nog bevoorrecht ook dat ik vaak op de eerste rij mag zitten, door mijn bediening. Zou ik dat graag loslaten?

Je merkt, ik houd het maar gewoon even heel dichtbij mijzelf en ik hoop dat jij er geen last van hebt en dat je heel graag anderen laat voorgaan en de beste plaatsen aan anderen wilt geven. Weet je, je kunt met een keurig en vroom antwoord natuurlijk altijd zeggen dat je de minste bent, maar dit is wel helemaal tegen ons eigen denken in. Stel je voor dat er anderen zijn die de hele eeuwigheid een mooiere plaats in de hemel krijgen? Zeker, dan hoor ik vaak reacties als: Ik ben blij dat ik er mag zijn. Maar als we echt tot onze kern gaan en eerlijk in de spiegel kijken, hoe zit het dan?

Gezien de vele strijd om heilige huisjes in de kerk, geloof ik ook dat deze manier van denken van de discipelen heel dichtbij ons zelf kan liggen. En dan zegt Jezus wat belangrijk is. De ander hoger waarderen en jezelf minder waarderen, de minste zal de meeste zijn. Lang is daar in de kerk van gemaakt dat je jezelf dan maar beter kan verachten en waardeloos kunt vinden, maar dat zegt Jezus natuurlijk niet. Het gaat om onze houding en daarom neemt Jezus een kind. Hij zegt nu niet dat je moet worden als een kind, maar Hij heeft het over het ontvangen van dat kind. Het gaat om je druk maken over iets dat niet zo belangrijk lijkt te zijn dan al die andere dingen. Eigenlijk zegt Jezus: “Als je zorgt voor zo’n kind, die je nooit iets zal teruggeven zoals je dat in de wereld meemaakt, dan begrijp je het. Zorgen voor het onbekende en ongeziene als je dat doet, dan ontvang je Mij.

Als je meer van Jezus wilt in je leven, dan krijg je dat niet door de belangrijkste te zijn in wat je doet, maar door je druk te maken over dat wat helemaal niet belangrijk gevonden wordt, maar juist dat vindt Jezus wel belangrijk. Dan gaat het dus ineens over heel andere thema’s. Dan gaat het niet meer om dat waar je aanzien door krijgt, maar het gaat om dat wat je doet, zelfs als je er geen eer voor krijgt.

Gebed: Heer, leer mij de minste te zijn en niet gericht op eigen eer, maar op Uw eer en op de ander.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

​Mattheüs 16:21-28

21. Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.
22. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!
23. Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.
24. Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
26. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
27. Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
28. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Laat het gebeuren

Thema: Op weg naar Golgotha

“En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!” (Mattheüs 16:22)

Je zou toch zeggen, na zo’n overdracht van sleutels, zoals Jezus dat doet, dat de discipelen ook wel steeds meer klaar zullen zijn voor de volgende boodschap van Jezus. Direct na dit moment gaat Jezus voor de eerste keer, zonder omwegen vertellen over Zijn lijden en sterven. En kennelijk was Petrus nog niet klaar met snel reageren, want ook nu weet hij niet hoe snel hij moet reageren. Alleen is het verschil dat hij nu op z’n minst heel beroerd reageert.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu