Leven of sterven, sterven is leven

Thema: Op weg met Jezus

"Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen." (Lukas 9:23)

Misschien maakt Pinksteren het leven wel iets makkelijker. Door de Heilige Geest zou ons leven toch eenvoudiger moeten zijn af te stemmen met de wil van God en de bedoeling van Jezus? Toen Jezus Zijn woorden uitsprak was Hij alleen bij de discipelen en kon Hij wel aanwijzingen geven op de momenten dat ze bij elkaar waren, maar dat was heel erg beperkt. Bedenk eens hoe bevoorrecht jij en ik zijn dat Jezus naar de hemel is gegaan om de Heilige Geest niet alleen bij ons te geven, maar ook in ons te laten wonen. Laat de controle los en laat Gods Geest je leven leiden. Dat klinkt eigenlijk best wel eenvoudig.

Na een conferentie heb ik vaak zo’n gevoel dat ik de hele wereld wel aankan. Maar nu even de praktijk? We gaan gewoon nog weer even onderweg met Jezus en dan blijkt te praktijk wel iets weerbarstiger te zijn. Jezus vertelt dat Hij moet gaan lijden en sterven, maar daar mogen ze nog niet over zeggen. Je kunt je afvragen waarom ze er niets over mogen zeggen, maar dat legt Jezus verder niet echt uit. Het is misschien maar beter ook dat ze er niets over mogen zeggen, want ze begrijpen er toch nog helemaal niets van en de verhalen die ze dan gaan vertellen, zullen ook weinig goeds hebben bijgedragen aan Jezus weg in deze wereld. En misschien gaat het wel om de woorden die Jezus erna uitspreekt.

Jezus zegt namelijk dat als je achter Hem wilt komen, dat je jezelf moet verloochenen en je kruis moet opnemen. Dat achter Jezus willen komen betekent natuurlijk gewoon dat je Zijn volgeling wilt zijn. Je kunt ook nog zeggen dat als je er achter wilt komen Wie Jezus nu echt is, dat je jezelf moet verloochenen en je kruis op moet nemen. Als je echt wilt begrijpen wat Jezus komt doen en wat Hij van je vraagt, dan moet je leven zoals Hij leefde. En dat kost nogal wat.

Jezus heeft het niet voor niets over je kruis opnemen. Het gaat hier niet om de uitleg die je nog wel eens hoort dat ieder huisje nu eenmaal zijn kruisje heeft en dat je dat maar moet overgeven aan Jezus. Als Jezus zegt dat je je kruis op moet nemen dan bedoelt Hij precies waar een kruis voor bedoelt is: Aan een kruis moet je sterven. Als je achter Jezus wilt komen, moet je sterven aan je eigen bedoelingen, je eigen verlangens, je eigen doelen. Je kunt namelijk maar twee dingen doen: Of je wint de wereld of je wint het Koninkrijk. Als je de wereld mee wilt hebben, dan win je misschien wel de wereld, maar dan gaat het Koninkrijk van Jezus aan je voorbij. Als je het aardse leven liever hebt dan het leven van Jezus, dan mag je die keus maken, maar de prijs is erg hoog.

Jezus maakt het concreet: Leven met Jezus is je niet schamen voor Zijn woorden en je niet schamen voor Hem. Is dat dan allemaal zo ingewikkeld? Ja, natuurlijk is dat ingewikkeld, want dat betekent dat de hemelse principes je leven bepalen en niet de aardse principes. En aangezien wij aardse mensen zijn, betekent dit dat wij moeten sterven aan onszelf om echt te leven uit Jezus. Het is helemaal niet logisch om vrede te leven op aarde. Veel logischer is het zwaard dan de vrede. Wat doe je als je onrecht wordt aangedaan? Dan geef je vrede terug, logisch toch? Nee, dat is helemaal niet logisch. Oog om oog en tand om tand is niet alleen een barbaarse manier van leven, maar tekent net zo goed ons individualistische leven.

Het leven van Jezus, het zoals in de hemel zo ook op aarde dat betekent dat we sterven aan onszelf omdat wij de hemel zomaar naar onze aardse hand zouden willen zetten omdat dit veel makkelijker zou zijn. Jezus doet het je voor hoe het moet: Hij leed en stierf voor wie? Voor mensen die Hem onrecht aandeden en toch koos Hij om te sterven en vrede aan te bieden. Het gaat om de keus die jij, samen met de Heilige Geest in jou maakt. Telkens opnieuw en opnieuw. De keus is aan jou: Leven of sterven? Of is sterven eigenlijk leven?

Gebed: Heer, mijn leven loslaten om Uw leven te leven, dat is sterven en leven, maar dat maakt leven tot Leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu