Hoe graag zien de mensen jou?

Thema: Op weg met Jezus

"Herodes, de viervorst, hoorde al de dingen die door Hem gebeurden. En hij verkeerde in onzekerheid, omdat door sommigen gezegd werd dat Johannes uit de doden was opgewekt." (Lukas 9:7)

Hoe graag willen mensen jou zien? Het was zomaar even een vraag die bij mij opkwam toen ik even zat na te denken over Herodes die Jezus wel erg graag wil zien. Natuurlijk zijn jij en ik niet gelijk aan Jezus. Hoe Jezus op aarde rondliep was heel anders dan dat wij op aarde rondlopen. Al vind ik dat ook weer te makkelijk, want als Jezus zegt dat degenen die in Hem geloven dezelfde dingen zullen doen als Hij, dan kun je ook niet zomaar zeggen dat de nieuwsgierigheid naar Jezus niet op ons van toepassing zou kunnen zijn. Vorige keer stelde ik je de vraag hoe Jezus Zijn kerk zou terugvinden als Hij terugkomt. Vindt Hij dan een stukje hemel op aarde terug? Dan durf ik je nu wel de vraag te stellen hoe graag de mensen jou willen zien.

Even terug naar Herodes. Hij was natuurlijk een verschrikkelijke kerel die niet te beroerd was om iemand om te leggen. Bij Johannes de Doper was dat wel wat lastig geweest, want ergens had hij wel respect voor Johannes, maar toen zijn dochtertje voor het oog van al de mensen bij wie hij aanzien had het hoofd van Johannes vroeg kon hij niet veel anders meer. Dat kon hij wel, maar dan zou hij echt te kijk staan en dan moest Johannes er toch maar aan. En ondertussen was er nu wel iets gaan knagen bij Herodes. Want dan heb je Johannes gehad en dan verschijnt Jezus op het toneel. En als Johannes de gemoederen in beweging bracht, hoeveel meer deed Jezus dat. Zieken worden genezen, doden staan op, armen horen een blijde boodschap, demonen moeten het veld ruimen. Zover was Johannes nog niet gegaan.

Dit alles had ertoe geleid dat Herodes wel graag Jezus wilde zien. Aan de ene kant omdat hij bang was dat Johannes weer was opgestaan. Niet dat het normaal zou zijn dat mensen uit de dood opstonden, maar als Johannes echt iets van God had, dan was dit allemaal niet zo zeker meer. En dan Jezus, de wonderen die er bij Hem gebeuren, dan zou alles mogelijk kunnen zijn. Dat was dan ook de andere kant. Herodes wilde Jezus zien om wat Hij deed. Maar stel je nu voor dat Johannes echt was opgestaan, dan zou je hem toch liever niet onder ogen komen als je Herodes was.

Hoe dan ook, alles wat Jezus deed, riep vragen op. Misschien ook wel kritische vragen vanuit de samenleving. Ondanks dat deed Jezus alleen maar goed, dus die vragen kunnen wij wel even negeren. Dan kun je gewoon bij onze beginvraag blijven: Hoe graag willen de mensen jou zien? Nee, niet omdat het om jou gaat, maar omdat ze in jou iets van Jezus zien en Zijn Koninkrijk, Zijn nieuwe wereld! Hoe graag? Weet je, dat bereik je niet alleen om een beetje humaan te zijn, dat kunnen humanisten ook en daar is de wereld maar ten dele van onder de indruk. Dat is nog te beredeneren. Jezus was niet meer te beredeneren. Een blinde die weer kan zien is geen logica. De vraag is of jij als volgeling van Jezus door de grenzen van het beredeneerbare durft heen te breken en je durft uit te strekken naar de dingen van het Koninkrijk van God. Dat er een nieuwe wereld zichtbaar wordt die niet menselijk is te beredeneren.

Concreet? Dan kom je uit bij de opdracht aan de discipelen en straks aan die zeventig discipelen: Preek, genees en verjaag! Verkondig de boodschap van het Evangelie die in geen enkele godsdienst is te vinden. Het is ook niet te beredeneren. Leg op zieken de handen zodat genezing zal gebeuren. Misschien moet je in de coronatijd een andere vorm bedenken, want het gebed in geloof is het belangrijkste. En neem autoriteit over de machten van het kwaad en de duisternis en breng gerechtigheid. Dit zijn geen woorden, dit roept op om het te gaan doen. Zonder nu gelijk te gaan redeneren en te zeggen: Ja maar... Durf jij Jezus echt te volgen in alles? Dan willen mensen jou zien, niet om jou, maar om Jezus in jou! Dat maakt een krachtige kerk waar iedereen ontzag voor heeft omdat ze weten en voelen dat het God is Die spreekt in en door jou.

Gebed: Heer, ik dank U dat ik mag Zijn zoals U en dat dit belangstelling voor U zal oproepen. Laat Uzelf in en door mij zien.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Aanneming tot kinderen

Thema: In verwachting

“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:23)

Als we nog even proberen om Paulus’ woorden te blijven volgen, schrijft hij nog een paar woorden in de brief aan de Romeinen die opmerkelijk zijn. Na het verwachten van de schepping die uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God, schrijft hij dat ook wij een verwachting hebben. Een verwachting die hij heel opmerkelijk omschrijft. De vraag vooraf is de vraag of jij een kind van God bent?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

03 december 2020
02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu