Hoe graag zien de mensen jou?

Thema: Op weg met Jezus

"Herodes, de viervorst, hoorde al de dingen die door Hem gebeurden. En hij verkeerde in onzekerheid, omdat door sommigen gezegd werd dat Johannes uit de doden was opgewekt." (Lukas 9:7)

Hoe graag willen mensen jou zien? Het was zomaar even een vraag die bij mij opkwam toen ik even zat na te denken over Herodes die Jezus wel erg graag wil zien. Natuurlijk zijn jij en ik niet gelijk aan Jezus. Hoe Jezus op aarde rondliep was heel anders dan dat wij op aarde rondlopen. Al vind ik dat ook weer te makkelijk, want als Jezus zegt dat degenen die in Hem geloven dezelfde dingen zullen doen als Hij, dan kun je ook niet zomaar zeggen dat de nieuwsgierigheid naar Jezus niet op ons van toepassing zou kunnen zijn. Vorige keer stelde ik je de vraag hoe Jezus Zijn kerk zou terugvinden als Hij terugkomt. Vindt Hij dan een stukje hemel op aarde terug? Dan durf ik je nu wel de vraag te stellen hoe graag de mensen jou willen zien.

Even terug naar Herodes. Hij was natuurlijk een verschrikkelijke kerel die niet te beroerd was om iemand om te leggen. Bij Johannes de Doper was dat wel wat lastig geweest, want ergens had hij wel respect voor Johannes, maar toen zijn dochtertje voor het oog van al de mensen bij wie hij aanzien had het hoofd van Johannes vroeg kon hij niet veel anders meer. Dat kon hij wel, maar dan zou hij echt te kijk staan en dan moest Johannes er toch maar aan. En ondertussen was er nu wel iets gaan knagen bij Herodes. Want dan heb je Johannes gehad en dan verschijnt Jezus op het toneel. En als Johannes de gemoederen in beweging bracht, hoeveel meer deed Jezus dat. Zieken worden genezen, doden staan op, armen horen een blijde boodschap, demonen moeten het veld ruimen. Zover was Johannes nog niet gegaan.

Dit alles had ertoe geleid dat Herodes wel graag Jezus wilde zien. Aan de ene kant omdat hij bang was dat Johannes weer was opgestaan. Niet dat het normaal zou zijn dat mensen uit de dood opstonden, maar als Johannes echt iets van God had, dan was dit allemaal niet zo zeker meer. En dan Jezus, de wonderen die er bij Hem gebeuren, dan zou alles mogelijk kunnen zijn. Dat was dan ook de andere kant. Herodes wilde Jezus zien om wat Hij deed. Maar stel je nu voor dat Johannes echt was opgestaan, dan zou je hem toch liever niet onder ogen komen als je Herodes was.

Hoe dan ook, alles wat Jezus deed, riep vragen op. Misschien ook wel kritische vragen vanuit de samenleving. Ondanks dat deed Jezus alleen maar goed, dus die vragen kunnen wij wel even negeren. Dan kun je gewoon bij onze beginvraag blijven: Hoe graag willen de mensen jou zien? Nee, niet omdat het om jou gaat, maar omdat ze in jou iets van Jezus zien en Zijn Koninkrijk, Zijn nieuwe wereld! Hoe graag? Weet je, dat bereik je niet alleen om een beetje humaan te zijn, dat kunnen humanisten ook en daar is de wereld maar ten dele van onder de indruk. Dat is nog te beredeneren. Jezus was niet meer te beredeneren. Een blinde die weer kan zien is geen logica. De vraag is of jij als volgeling van Jezus door de grenzen van het beredeneerbare durft heen te breken en je durft uit te strekken naar de dingen van het Koninkrijk van God. Dat er een nieuwe wereld zichtbaar wordt die niet menselijk is te beredeneren.

Concreet? Dan kom je uit bij de opdracht aan de discipelen en straks aan die zeventig discipelen: Preek, genees en verjaag! Verkondig de boodschap van het Evangelie die in geen enkele godsdienst is te vinden. Het is ook niet te beredeneren. Leg op zieken de handen zodat genezing zal gebeuren. Misschien moet je in de coronatijd een andere vorm bedenken, want het gebed in geloof is het belangrijkste. En neem autoriteit over de machten van het kwaad en de duisternis en breng gerechtigheid. Dit zijn geen woorden, dit roept op om het te gaan doen. Zonder nu gelijk te gaan redeneren en te zeggen: Ja maar... Durf jij Jezus echt te volgen in alles? Dan willen mensen jou zien, niet om jou, maar om Jezus in jou! Dat maakt een krachtige kerk waar iedereen ontzag voor heeft omdat ze weten en voelen dat het God is Die spreekt in en door jou.

Gebed: Heer, ik dank U dat ik mag Zijn zoals U en dat dit belangstelling voor U zal oproepen. Laat Uzelf in en door mij zien.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu