Wat vindt Jezus straks terug op aarde?

Thema: Hemelvaart

"... die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan." (Handelingen 1:11)

Wat kun je zeggen over Hemelvaart? Eigenlijk natuurlijk een heleboel. Vroeger dacht ik altijd dat je over dit feest misschien eens een paar keer kon preken, maar dan zou je er toch wel over uitgepreekt zijn. Jezus gaat naar de hemel om daar te bidden voor ons, ons eeuwige huis klaar te maken en Hij ging naar de hemel om ruimte te maken voor de Heilige Geest. Dan heb je eigenlijk de drie grootste punten van Hemelvaart wel gehad. Een vraag die ik er deze keer bij zou willen stellen is deze: Wat zou Jezus verwachten van Zijn hemelvaart? Hoe kom ik nu aan deze vraag? Wel, als de discipelen Jezus staan na te kijken komen we ineens een paar engelen en die zeggen dat de discipelen eigenlijk niet zo mismoedig naar de hemel moeten kijken. Zoals Jezus is weggegaan, zo zal Hij ook terugkomen.

Er blijkt een wolk nodig geweest te zijn. Niet om Hem op te laten stijgen, want de natuurwetten waren niet meer bepalend voor Zijn hemelse lichaam. Die wolk was er alleen om Hem weg te nemen voor hun ogen. Jezus ging de hemel binnen, misschien zat de ingang wel achter de wolk die tussen de discipelen en Hem inschoof. Dan ben je nog niet klaar, want die engelen zeggen: “Zo zal Hij ook weer terugkomen”. Je kunt van alles over hemelvaart zeggen, vooral ook heel veel bemoedigende dingen waarom het voor ons nuttig is. Zelfs de belijdenisgeschriften van de kerk leggen daar de nadruk op. Misschien wel omdat het persoonlijke geloof van oudsher altijd meer aandacht kreeg dan discipelschap.

Het bijzondere is dat Jezus het in de gelijkenissen vaak had over een heer die vertrok en weer terugkwam en als hij dan terugkwam dan kijkt hij hoe zijn bezit erbij staat. Meerdere gelijkenissen gaan over deze principes. Het eerste dat de engelen zeggen is niet: “Hij is nu naar de hemel, maar dat is beter voor jullie”. Het eerste dat ze zeggen: “Zoals Hij is weggegaan, zo zal Hij ook terugkomen”. Dat heeft ons dus wel echt iets te zeggen. Ook als je leest wat Paulus zegt in Efeze 4. Hij is naar de hemel gegaan, heeft de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Ook Paulus zegt dan niets over ons nut dat Jezus naar de hemel is. Het gaat eigenlijk over maar één ding: Nu Jezus er niet meer is, zijn wij verantwoordelijk en als Jezus terugkomt, wat vindt Hij dan op aarde terug? Daarom is de uitspraak van die engelen misschien wel meer een waarschuwing dan een belofte. Nu gaat het pas echt beginnen. Jezus is naar de hemel om ook weer terug te komen en in die tussentijd ligt de bal hier op aarde bij ons. Bij jou en bij mij! De vraag is wat jij met die bal doet?

Welke gedachte had Jezus toen Hij naar de hemel ging? Waren dat gedachten over wat Hij zou aantreffen als Hij terugkwam? Gedachten over de kerk, die nu pas echt aan haar groei begon? Zou Jezus ook zorg hebben gehad dat wij ons drukker zouden maken over onszelf, dan over Zijn Koninkrijk? Wat treft Jezus straks aan op aarde? Vindt Hij, Die door Zijn Geest Zichzelf in ons gaf, Zichzelf terug op aarde? De verantwoordelijkheid die Hij aan ons heeft gegeven is groot. Is de kerk in Nederland, de kerk zoals Jezus voor ogen had toen die wolk Hem onttrok van voor de ogen van de discipelen?

Weet je, ik ga het antwoord niet geven. Ik leg de vraag bij jou neer en ik zou je willen uitdagen om de vraag te stellen in jouw gemeente op welke manier jouw gemeente het verschil op aarde maakt en de hemel zichtbaar maakt. En die vraag leg ik natuurlijk ook gewoon bij jou neer om daar zelf over na te denken. Zou Jezus als Hij terugkomt achter die wolk vandaan, echt zeggen: “Dit was wat ik verwachtte, trouwe dienstknecht, kom binnen in de vreugde van de Heer”? Natuurlijk is deze vraag lastig, maar bedenk dan ook dat de discipelen tien dagen de tijd namen voor bidden en vasten om de wil van de Heer te ontdekken voor hun leven nu Jezus er niet meer was. Vraag God om antwoord wat jouw bestemming mag zijn in opdracht van Jezus!

Gebed: Heer, wij zijn lang niet altijd de kerk zoals haar voor ogen hebt, al is het alleen al vanwege het ontbreken van eenheid. Ontferm U over ons en geef ons opnieuw de kracht van Uw Geest.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Handelingen 2:1-13

1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
3. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
5. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.
6. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?
8. En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
9. Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,
10. Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
11. Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.
12. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?
13. Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

07 juni 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoogblokland
14 juni 2020
18:30 - 20:00
Theo de Koning spreekt in Genderen (Herv)
21 juni 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Acquoy
28 juni 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
05 juli 2020
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Pinksteren: God keert alles om

Thema: Pinksteren

"En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?" (Handelingen 2:8)

Pinksteren, wat een feest! Je zou kunnen zeggen: “God keert alles om”. We kennen natuurlijk allemaal het lied met de zin: ‘De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’. Die zin is natuurlijk helemaal waar. Als je kijkt wat er op de Pinksterdag gebeurt, dan hoort iedereen zijn of haar eigen taal. Grenzen doen ineens niet meer mee. Wat zou ik het heerlijk vinden als dit nog steeds zo gebleven zou zijn. Dan praat je en de ander verstaat je, waar hij ook vandaan komt. Toch is wat er op de Pinksterdag gebeurt meer dan wat je ziet gebeuren.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland