Er is nog steeds strijd

Thema: Op weg met Jezus

"Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor Hem neer en zei met luide stem: Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bid U dat U mij niet pijnigt." (Lukas 8:28)

Hoeveel macht heeft satan eigenlijk nog? Betekent het dat als je echt in je autoriteit in Christus staat, dat satan dan niets meer kan laten zien? Dat zijn spannende vragen, want satan is voor ons gevoel in ieder geval vaak machtiger dan we zouden willen. En ja, we kunnen dan zeggen: Jezus is Overwinnaar, maar we voelen vaak dat de machten om ons heen toch nog steeds er zijn. Dat klopt ook, daarom zegt Paulus dat we de strijd tegen die machten hebben. Dat zegt Paulus, die heel goed weet hoe geestelijke autoriteit werkt. Het blijft dus strijd en het blijft oorlog, terwijl in de Naam van Jezus we de macht hebben over die vijand. Het is goed om eens te kijken wat er gebeurt als Jezus die machten ontmoet.

Je zou zeggen als er iemand is die satan compleet het zwijgen kan opleggen, dan is het Jezus. Toch doet Jezus dat niet. Of misschien moet je wel zeggen dat Jezus dat tot op zekere hoogte ook niet kan omdat satan de overste van de wereld heeft mogen worden. Je ziet het al bij de verzoeking in de woestijn, maar je ziet het ook als Jezus oog in oog met Legio staat. Na de storm op het meer heeft Jezus laten zien dat het nooit verder kan gaan dan dat Hij het toestaat met Zijn macht. Het gevolg is duidelijk: de zee wordt rustig en het plan van de Meester gaat door. Welk plan? Het plan om de man die Hij zou ontmoeten aan de overkant, te bevrijden van de vijandelijke machten.

Dat was het doel, Jezus moet geweten hebben wat er speelde, omdat Hij anders nooit zo had kunnen reageren. Jezus wist op zee dat dit demonische machten waren. Je zou dan denken: Dan stapt Jezus straks in vol ornaat van boord en maakt er gelijk een geestelijke slachtpartij van en Hij ruimt elle demonische machten op. Niet dus. Kijk wat er gebeurt als Jezus aan land komt. De man die daar is komt Hem tegemoet, maar op het moment dat hij Jezus ziet valt hij schreeuwend voor Hem neer. Die ziet er niet direct uit als een vijand die zich overgeeft. Zeker niet als je hoort wat die machten roepen: “Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste”? Zeker, daarna komt de smeekbede om niet gepijnigd te hoeven worden en de vraag om niet in de afgrond te worden gegooid.

Wat je ziet is dat zelfs oog in oog met Jezus deze machten zich niet gedragen. Ze zijn wel bang, maar ze gooien die man nog steeds wel tegen de grond. Ook op andere momenten zie je dat er manifestaties zijn. De gedachte dat er door de autoriteit in Jezus geen manifestaties zijn, is niet wat je terugziet in de Bijbel. Sterker nog, je ziet zelfs bij Jezus regelmatig manifestaties. Er is dus strijd, ook als Jezus op het toneel verschijnt. Daarom is het ook strijd. Daarom is Jezus Overwinnaar en voor een overwinning is strijd nodig. Denk je nu echt dat satan, terwijl we in een gebroken wereld leven, nu denkt: “Ik zal mij eens netjes blijven gedragen?” In Openbaringen staat dat toen hij het van Jezus had verloren, hij de strijd aanging met de volgelingen van Jezus.

Telkens als je oog in oog staat met satan, is er strijd en als die machten in jouw leven ruimte hebben, dan is er dus strijd. Het is alleen een strijd, waarin je in de Naam van Jezus anders kunt gaan staan. Ja, satan gaat nog steeds rond als een briesende leeuw, maar het is meer herrie dan daden. Daden kunnen er zijn als we hem daar de ruimte voor geven of zonden in ons leven toelaten. Er boven gaan staan in de Naam van Jezus, dat is wat Jezus ons laat zien. Jezus ruimt het ook niet allemaal op, ook die machten mochten zich nog steeds uitleven in die varkens. Is dat vreemd? Ergens misschien wel, maar het laat vooral zien dat de afgrond nu nog niet mogelijk is. De put van de afgrond die voor satan en zijn demonen is klaargemaakt is nog afgesloten en daar kunnen ze nu nog niet in opgesloten worden en dus is er nu nog strijd. Alleen daarin is verliezen niet meer nodig in Jezus’ Naam.

Gebed: Heer, U bent Overwinnaar, maar er is ook nog steeds de strijd in de hemelse gewesten. Leer mij in alle omstandigheden kalm te blijven en satan niet meer ruimte te geven dat hem toekomt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 12:9-21

​9. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.
11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.
13. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.
14. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Vrede met alle mensen

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.” (Romeinen 12:18)

We hebben het al even over vergeving gehad en dan vooral over vergeving die te maken heeft met mensen die je om vergeving vragen. De kans dat er mensen op je pad komen die je niet om vergeving vragen is erg groot. Iemand vroeg mij eens na een preek over vergeving: “Dus jij zegt dat ik de moordenaar van mijn zus moet vergeven?” Die conclusie was heel snel getrokken en ergens zat er ook nog wel een kern van waarheid in. Niet dat vergeving iets is als ‘zand erover en vanaf nu zijn we goede vriendjes’,  helemaal niet zelfs. Maar vasthouden van je wraakzucht, maakt je niet tot een gelukkig mens. Wat dan wel?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020
11 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu