Er is nog steeds strijd

Thema: Op weg met Jezus

"Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor Hem neer en zei met luide stem: Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bid U dat U mij niet pijnigt." (Lukas 8:28)

Hoeveel macht heeft satan eigenlijk nog? Betekent het dat als je echt in je autoriteit in Christus staat, dat satan dan niets meer kan laten zien? Dat zijn spannende vragen, want satan is voor ons gevoel in ieder geval vaak machtiger dan we zouden willen. En ja, we kunnen dan zeggen: Jezus is Overwinnaar, maar we voelen vaak dat de machten om ons heen toch nog steeds er zijn. Dat klopt ook, daarom zegt Paulus dat we de strijd tegen die machten hebben. Dat zegt Paulus, die heel goed weet hoe geestelijke autoriteit werkt. Het blijft dus strijd en het blijft oorlog, terwijl in de Naam van Jezus we de macht hebben over die vijand. Het is goed om eens te kijken wat er gebeurt als Jezus die machten ontmoet.

Je zou zeggen als er iemand is die satan compleet het zwijgen kan opleggen, dan is het Jezus. Toch doet Jezus dat niet. Of misschien moet je wel zeggen dat Jezus dat tot op zekere hoogte ook niet kan omdat satan de overste van de wereld heeft mogen worden. Je ziet het al bij de verzoeking in de woestijn, maar je ziet het ook als Jezus oog in oog met Legio staat. Na de storm op het meer heeft Jezus laten zien dat het nooit verder kan gaan dan dat Hij het toestaat met Zijn macht. Het gevolg is duidelijk: de zee wordt rustig en het plan van de Meester gaat door. Welk plan? Het plan om de man die Hij zou ontmoeten aan de overkant, te bevrijden van de vijandelijke machten.

Dat was het doel, Jezus moet geweten hebben wat er speelde, omdat Hij anders nooit zo had kunnen reageren. Jezus wist op zee dat dit demonische machten waren. Je zou dan denken: Dan stapt Jezus straks in vol ornaat van boord en maakt er gelijk een geestelijke slachtpartij van en Hij ruimt elle demonische machten op. Niet dus. Kijk wat er gebeurt als Jezus aan land komt. De man die daar is komt Hem tegemoet, maar op het moment dat hij Jezus ziet valt hij schreeuwend voor Hem neer. Die ziet er niet direct uit als een vijand die zich overgeeft. Zeker niet als je hoort wat die machten roepen: “Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste”? Zeker, daarna komt de smeekbede om niet gepijnigd te hoeven worden en de vraag om niet in de afgrond te worden gegooid.

Wat je ziet is dat zelfs oog in oog met Jezus deze machten zich niet gedragen. Ze zijn wel bang, maar ze gooien die man nog steeds wel tegen de grond. Ook op andere momenten zie je dat er manifestaties zijn. De gedachte dat er door de autoriteit in Jezus geen manifestaties zijn, is niet wat je terugziet in de Bijbel. Sterker nog, je ziet zelfs bij Jezus regelmatig manifestaties. Er is dus strijd, ook als Jezus op het toneel verschijnt. Daarom is het ook strijd. Daarom is Jezus Overwinnaar en voor een overwinning is strijd nodig. Denk je nu echt dat satan, terwijl we in een gebroken wereld leven, nu denkt: “Ik zal mij eens netjes blijven gedragen?” In Openbaringen staat dat toen hij het van Jezus had verloren, hij de strijd aanging met de volgelingen van Jezus.

Telkens als je oog in oog staat met satan, is er strijd en als die machten in jouw leven ruimte hebben, dan is er dus strijd. Het is alleen een strijd, waarin je in de Naam van Jezus anders kunt gaan staan. Ja, satan gaat nog steeds rond als een briesende leeuw, maar het is meer herrie dan daden. Daden kunnen er zijn als we hem daar de ruimte voor geven of zonden in ons leven toelaten. Er boven gaan staan in de Naam van Jezus, dat is wat Jezus ons laat zien. Jezus ruimt het ook niet allemaal op, ook die machten mochten zich nog steeds uitleven in die varkens. Is dat vreemd? Ergens misschien wel, maar het laat vooral zien dat de afgrond nu nog niet mogelijk is. De put van de afgrond die voor satan en zijn demonen is klaargemaakt is nog afgesloten en daar kunnen ze nu nog niet in opgesloten worden en dus is er nu nog strijd. Alleen daarin is verliezen niet meer nodig in Jezus’ Naam.

Gebed: Heer, U bent Overwinnaar, maar er is ook nog steeds de strijd in de hemelse gewesten. Leer mij in alle omstandigheden kalm te blijven en satan niet meer ruimte te geven dat hem toekomt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Handelingen 2:1-13

1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
3. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
5. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.
6. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?
8. En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
9. Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,
10. Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
11. Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.
12. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?
13. Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

07 juni 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoogblokland
14 juni 2020
18:30 - 20:00
Theo de Koning spreekt in Genderen (Herv)
21 juni 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Acquoy
28 juni 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
05 juli 2020
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Pinksteren: God keert alles om

Thema: Pinksteren

"En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?" (Handelingen 2:8)

Pinksteren, wat een feest! Je zou kunnen zeggen: “God keert alles om”. We kennen natuurlijk allemaal het lied met de zin: ‘De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’. Die zin is natuurlijk helemaal waar. Als je kijkt wat er op de Pinksterdag gebeurt, dan hoort iedereen zijn of haar eigen taal. Grenzen doen ineens niet meer mee. Wat zou ik het heerlijk vinden als dit nog steeds zo gebleven zou zijn. Dan praat je en de ander verstaat je, waar hij ook vandaan komt. Toch is wat er op de Pinksterdag gebeurt meer dan wat je ziet gebeuren.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland