Broer of zus van Jezus

Thema: Op weg met Jezus

"Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die het Woord van God horen en dat doen." (Lukas 8:21)

Hoeveel geef jij om je familie? Tot op zekere hoogte is familie voor ons wel belangrijk, al zal dat per persoon wel verschillen hoe de verhoudingen zijn. In veel gevallen geeft familie iets van houvast en een bloedband is meer dan een gewone band van vriendschap. Niet dat vriendschap soms veel meer kan zijn dan een band met je familie, maar door de bloedlijn lopen ook geestelijke lijnen. Ik zie in de hulpverlening en zeker rondom gebedspastoraat hoe ingrijpend het is als in die bloedlijn dingen verstoord zijn. Toch is het opmerkelijk als je ziet hoe Jezus met Zijn familie omgaat. Het lijkt soms bijna schokkend. 

Je kunt denken aan de meerdere keren dat Hij Zijn moeder met 'vrouw' aanspreekt en haar op haar plaats zet. Toch is misschien ogenschijnlijk het meest pijnlijke wel dat Jezus op een bepaald moment zijn familie negeert en er een andere soort familie boven lijkt te zetten. Het is op een moment dat het rondom Jezus enorm druk is. De menigte om Hem heen is enorm, maar dat is ook het moment dat Zijn moeder en Zijn broers proberen in Zijn buurt te komen. Ze willen Hem spreken. Je zou ook kunnen zeggen dat ze tijd met Hem willen doorbrengen. Je moet daarbij ook nog eens bedenken dat familierelaties in die tijd nog veel belangrijker waren dan in onze tijd. Je was binnen je familie ook echt verantwoordelijk voor elkaar en je stond elkaar bij waar dat kon.

Terwijl Jezus onderwijs geeft wordt Hij op de hoogte gebracht dat Zijn moeder en Zijn broers Hem zoeken. Je zou dan zeggen dat Hij ruimte zou maken om hen te ontmoeten. Al begrijp ik als spreker ook heel goed dat als bijvoorbeeld je ergens in een menigte bent en je kinderen komen er bijvoorbeeld even tussendoor dat dit heel lastig kan zijn. Het lijkt er hier niet op dat ze zich opdringen, ze zijn buiten en wachten op Hem. En dan staat er dat Hij zegt: "Dit zijn mijn moeder en Mijn broers, zij die naar het Woord van God horen en het ook doen". Let even op dat Hij dus niet zegt: "Mijn moeder en Mijn broers, die moeten maar even wachten", dat zegt Hij niet. Geen negatief woord tegen Zijn familie, maar degenen die het bericht komen brengen, die spreekt Hij aan. De kans bestaat dat Hij daarna ook echt gewoon even naar Zijn moeder is gegaan, maar die boodschappers en degenen om Hem heen die spreekt Hij aan. Volgens Mattheüs doet Hij dat niet alleen met de conclusie zoals bij Lukas, maar stelt Hij de menigte de vraag wie Zijn moeder en broers zijn en in Zijn antwoord betrekt Hij er zelfs zussen bij.

Jezus veracht niet Zijn familie, maar zet een familielaag erboven neer. De broers, moeder en zussen van Jezus? Dat zijn degenen die de wil van God horen en doen. Ooit hoorde ik een collega zich afvragen of je wel kunt zeggen dat Jezus je broer is. Ja, dat kun je dus zeggen omdat Hij stelt dat je Zijn broer kunt zijn door Hem te horen en te doen. Telkens in dit gedeelte gaat het om horen en doen. Leven zoals Jezus leefde, daar gaat het om. Je bent een licht in deze wereld als je Zijn Koninkrijk deelt, als het Zaad op goede grond valt, kiemt en veel vruchtdraagt. Als je door volharding een vruchtbaar leven hebt voor Jezus. Als dit nu allemaal zo is, dan ben je moeder, broer of zus van Jezus. Anders gezegd, Jezus heeft het hier over een diepere verbinding dan die van een familielijn.

Je bent dus verbonden met Jezus, meer nog dan met je familie. En familie ontkom je nooit aan omdat de bloedband bepalend is en nu zegt Jezus dat de verbinding met Hem nog veel meer is dan dat. Je ontkomt nooit meer aan de relatie met Jezus. Die band blijft bestaan en nog veel meer dan in een familie van die tijd is er zorg voor elkaar. Ja, voor elkaar, want ook jij bent dan mijn broer of mijn zus. Als jij het van Jezus bent, met de Vader daar nog weer boven, dan zijn we broers en zussen van Jezus, maar ook van elkaar. Dat geeft een verantwoordelijkheid naar elkaar toe, maar ook een opdracht om elkaar oprecht lief te hebben. We zijn aan elkaar gegeven als broers en zussen. Dat is geen keus, maar dat is een gegeven en hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen met elkaar omgaan.

Gebed: Heer, ik dank U dat ik in U, nooit alleen op de wereld zal zijn, want U geeft mij er meer dan een familie bij.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Aanneming tot kinderen

Thema: In verwachting

“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:23)

Als we nog even proberen om Paulus’ woorden te blijven volgen, schrijft hij nog een paar woorden in de brief aan de Romeinen die opmerkelijk zijn. Na het verwachten van de schepping die uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God, schrijft hij dat ook wij een verwachting hebben. Een verwachting die hij heel opmerkelijk omschrijft. De vraag vooraf is de vraag of jij een kind van God bent?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

03 december 2020
02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu