Vruchtdragen

Thema: Op weg met Jezus

"En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen." (Lukas 8:15)

Wat heeft Jezus bij jou tot stand gebracht? Je hoeft niet gelijk een pasklaar antwoord te geven, het is belangrijker dat je deze vraag even laat ‘weken’. Als je namelijk doorleest in het volgende hoofdstuk van Lukas, dan begint dat hoofdstuk met dienende vrouwen die bevrijd zijn van demonische geesten. Het gevolg van die bevrijding is dat ze Jezus dienden uit hun eigen bezittingen. Nu kun je daar natuurlijk weer iets van maken als: ‘Als je Jezus kent als je Bevrijder, dan moet je Hem dienen’. Natuurlijk dat klopt, dan eer je Hem met alles wat je doet. Toch lijkt het alsof Jezus de aandacht helemaal niet vestigt op die vrouwen, maar juist op jou en mij.

Die vrouwen waar Lukas over schrijft, die waren er en het is goed dat ze genoemd worden, maar aan kopieergedrag hebben we niet zoveel. Wat doet Jezus? Hij schakelt door op alle anderen die bij Hem komen om naar Hem te luisteren. Lukas schrijft het zo: Ze kwamen vanuit alle steden naar Hem toe en Hij vertelde een gelijkenis. Zie je ze aankomen? Niet die dienende vrouwen, die waren er al, die zorgden voor Jezus. De menigte komt eraan en als ze aankomen zegt Jezus: Een zaaier ging eropuit om zijn zaad te zaaien. Dat is wat die menigte mee gaat maken.

Die menigte komt naar de Zaaier toe en op het punt staat om het zaad te zaaien. Dus als jij naar Jezus toekomt, staat Hij op het punt om het zaad te zaaien. En wat gebeurt er dan? Dan strooit Hij overvloedig zaad uit. En zaaien van het zaad dat doe je met volle hand en met een zwaaiende arm. Dat betekent dat niet elk zaadje op de juiste plaats terecht komt. Ik kan je zeggen vanuit mijn verleden als groenvoorziener waarbij ik heel wat sportvelden heb ingezaaid, dat als je met de hand zaait, je echt niet precies kijkt of het zaad overal goed valt. Het is veel voordeliger om wat zaad verkeerd te strooien dan dat je met precisiewerk elk zaadje goed neer wilt laten komen.

Het gevolg is dat er dus zaad niet op de juiste plaatsen valt. Het kan op de weg vallen, dan eten de vogels het op, het kan op steenachtige plaatsen vallen, dan kiemt het wel, maar verdord het omdat de grond te weinig en te droog is en het kan ook tussen de struiken vallen en dan verliest het de concurrentiestrijd met de veel sterkere struiken. Maar het meeste zaad valt wel goed. Er is geen zaaier die zo gaat zaaien dat het meeste zaad verkeerd valt, want dan is de plaats waar hij zaait geen akker.

Waar valt het zaad, dat is vraag één en de tweede vraag is, en daar gaat het echt om, op welke manier krijgt de zaaier zoveel mogelijk opbrengst van het land? Daar gaat het Jezus dus uiteindelijk om. Die vrouwen is mooi, maar Hij verwacht ook iets van de menigte en dus ook van jou en mij. Dat die vrouwen op hun manier vruchten dragen is een mooi verhaal en een getuigenis. Alleen gaat het een stap richting dat wat de zaad van de Zaaier in jouw en mijn leven doet.

En op de akker van jouw leven kan het zaad op verkeerde plaatsen vallen. Eigenlijk vooral omdat het Woord van Jezus niet de kans krijgt om vrucht te dragen. Omdat het verstikt wordt door de concurrentie van de andere dingen in je leven, of omdat je wel even enthousiast bent, maar het ook dan snel weer verdroogd en verdwijnt of omdat het te veel inspanning kost om het te begrijpen en de duivel ermee vandoor is.

Mag het Woord van Jezus echt wortel schieten en wil je ervoor zorgen dat het niet door concurrentie of oppervlakkige interesse verdwijnt? Wil je er tijd voor nemen om het echt te begrijpen en te geloven. Het is niet alleen je bevrijding of je redding, maar het gaat juist erover wat er daarna mee gebeurt. En ook als volwassen gelovige valt het zaad lang niet altijd op vruchtbare plaatsen, omdat er zoveel andere dingen zijn, drukte, afleiding en zoveel andere dingen. Jezus strooit Zijn Woord omdat Hij wil dat jij vruchten zal dragen. Vruchten, die dingen waarvan Jezus je vertelt dat dit het leven van Zijn Koninkrijk is. Het gevolg van Zijn woorden die jouw leven vormen naar Zijn bedoeling.

Gebed: Heer, U wilt dat ik vruchten draag, daarom deelt U Uw woord met mij. Ik geef ruimte aan Uw woord, geef satan geen kans om het te roven en wil mij verdiepen in wat U zegt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Handelingen 2:1-13

1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
3. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
5. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.
6. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?
8. En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
9. Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,
10. Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
11. Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.
12. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?
13. Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

07 juni 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoogblokland
14 juni 2020
18:30 - 20:00
Theo de Koning spreekt in Genderen (Herv)
21 juni 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Acquoy
28 juni 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
05 juli 2020
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Pinksteren: God keert alles om

Thema: Pinksteren

"En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?" (Handelingen 2:8)

Pinksteren, wat een feest! Je zou kunnen zeggen: “God keert alles om”. We kennen natuurlijk allemaal het lied met de zin: ‘De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’. Die zin is natuurlijk helemaal waar. Als je kijkt wat er op de Pinksterdag gebeurt, dan hoort iedereen zijn of haar eigen taal. Grenzen doen ineens niet meer mee. Wat zou ik het heerlijk vinden als dit nog steeds zo gebleven zou zijn. Dan praat je en de ander verstaat je, waar hij ook vandaan komt. Toch is wat er op de Pinksterdag gebeurt meer dan wat je ziet gebeuren.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland