Pasen begint met nog een aardbeving

Thema: Pasen 2020

"En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten." (Mattheüs 28:2)

En we zeggen het nog maar weer eens: “De Heer is werkelijk opgestaan!” Het zijn de woorden die de engelen op de Paasmorgen hebben gesproken tegen de vrouwen. En of ze daar iets van hebben begrepen kunnen we ons gerust afvragen. Zolang wij nog steeds onze doden wegbrengen en nog niet levend zien opstaan, is het ook bijna niet te geloven. Het had misschien wel juist vreemd geweest als de vrouwen hadden gezegd: “Ja, logisch dat Hij is opgestaan”. Al hadden ze op basis van geloof dit eigenlijk wel moeten weten.

Het lijkt wel alsof we het Paasevangelie zomaar binnenlopen bij het lege graf, maar dat gaat dan wel iets te snel. Op Goede Vrijdag eindigde het met een aardbeving toen de Man zonder zonden het dodenrijk betrad. De voetstappen van Jezus, de Man zonder zonden in het dodenrijk hebben het dodenrijk laten schudden op zijn grondvesten. En wat doet Jezus daarna? Hij gaat op Stille Zaterdag rusten op de meest vijandelijke plaats die je kunt bedenken. Hij legt Zichzelf te ruste op de plaats die tot Zijn opstanding, nog geen rustplaats was. Het was de plaats waar de dood nog heerste. Al moet de dood met zijn staart tussen zijn poten hebben staan toekijken toen Jezus het dodenrijk binnenkwam. Want nu kwam er een Man binnen die er niet hoorde en Die ook van een bovennatuurlijkere macht en kracht was dan het hele dodenrijk bij elkaar. Hier betreedt God Zelf het dodenrijk!

Jezus wordt neergelegd in het graf. De dood was machteloos, al hebben ze daar in het dodenrijk misschien nog even een loftrompet gepakt en feestgevierd. Satan moet geweten hebben dat Jezus een paar hemelse maten te groot voor hem was. Zijn ondergang in de woestijn zat nog maar 33 jaar in zijn geheugen en nu komt Deze Jezus binnen in zijn domein. Tot de dag dat God had afgeteld tot drie!

En toen God had afgeteld naar de derde dag stuurde Hij een engel om het graf te openen. Niet dat dit nodig was voor Jezus, want voor Zijn verheerlijkte lichaam hoefde die steen niet aan de kant. Die aardse wetten waren niet meer van toepassing op Jezus, maar de vrouwen en Zijn discipelen moesten nog wel naar binnen. En God stuurde een engel. Het lijkt wel of die engel door het verrollen van die steen voor een aardbeving zorgt. Toch, als je bedenkt dat op Goede Vrijdag dit ook gebeurde toen Jezus Zijn voeten zette in het dodenrijk, dan kun je ook wel voorstellen dat toen Jezus opstond, dat het daar in het dodenrijk er niet gezelliger op is geworden voor satan en zijn demonen.

Jezus staat op en tegelijk komt er een engel om het graf te openen en waar Goede Vrijdag afsloot met een aardbeving, begint de Paasmorgen met een aardbeving. Jezus vernietigt de laatste sluiers van de dood voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus is werkelijk opgestaan, zodat de dood, dood is voor al Zijn gelovigen.

Weet je, wat er ook gebeurt met je, de dood is dood! En het leven, het echte leven is begonnen. Niet het einde van jouw leven bepaalt je toekomst, maar de opstanding van Jezus bepaalt jouw toekomst. Dat is de werkelijkheid en daarom juichen en zingen we. Al staat de hele wereld op zijn kop, al klopt er niets van alles om ons heen, dit klopt wel: Jezus leeft en jij en ik met Hem. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is nu je macht? Wij geloven in Jezus en leven nu al met Hem. En hoe harder wij juichen, soms tegen beter voelen in, hoe vaker het dodenrijk schudt op zijn grondvesten en de demonen sidderen van angst. Jezus leeft en Hij is werkelijk opgestaan!

Gebed: Jezus, dank U wel voor Uw overwinning, voor Uw leven, voor Uw toekomst, want ik deel in alles van U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Aanneming tot kinderen

Thema: In verwachting

“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:23)

Als we nog even proberen om Paulus’ woorden te blijven volgen, schrijft hij nog een paar woorden in de brief aan de Romeinen die opmerkelijk zijn. Na het verwachten van de schepping die uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God, schrijft hij dat ook wij een verwachting hebben. Een verwachting die hij heel opmerkelijk omschrijft. De vraag vooraf is de vraag of jij een kind van God bent?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

03 december 2020
02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu