Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Natuurlijk, als je kijkt naar de diepte van het lijden, dan laat dat zien hoe iemand er aan toe is die niet in Jezus gelooft, maar als je gelooft in dat wat Jezus deed voor jou, dan moet de conclusie zijn dat jij nu volmaakt bent. In Jezus woont God Zelf. Wat eiste God? De dood van iemand die zondigde. Wat deed Jezus? Hij stierf! In welke plaats? In die van jou en mij. Dus God zal nooit meer oordelen over je als je Jezus aanneemt en dus ben je volmaakt in Gods ogen.

Zie je hoe belangrijk het is om geen filosofische gedachten te volgen, maar te volgen wat je in Jezus ziet en wat Hij zegt? Als je het werk van Jezus niet serieus wil nemen dan kun je daar twee dingen voor doen. In de eerste plaats als je Zijn offer niet aanneemt en in de tweede plaats door in Hem te geloven en te blijven zeggen dat je een zondaar bent. Het eerste is ongelofelijk dom en het tweede is een ongelofelijke leugen waarmee je Jezus tekort doet. Geloven in Jezus betekent dat er geen oordeel meer is en ‘zondaar-zijn’ is een oordeel! Dat oordeel is opgeheven en daarom zegt Paulus: “Je bent volmaakt in Christus”. En om het nog mooier te maken zegt hij: “Je bent besneden”.

De besnijdenis was iets totaal anders dan de doop. De besnijdenis was een symbool dat je onderdeel was van Gods volk Israël. Een Joods jongetje werd door zijn besnijdenis eigendom van God. Dat had niets met afwassen van zonden te maken, dat was biologisch bepaald. Als Paulus de besnijdenis geestelijk gebruikt stelt hij dat het geloof in Jezus de besnijdenis van je hart is. Je bent eigendom geworden van God. Toen je nog onbesneden was en niet geloofde was je dood, maar nu ben je met Christus opgestaan. En om het nog duidelijker te maken gebruikt Paulus nog een beeld.

Het is onmogelijk om vol te houden dat je nog een zondaar bent als je het werk van Jezus echt serieus neemt. Paulus zegt dat zelfs het handschrift dat tegen je getuigde is uitgewist. Je bent met Christus in ondergegaan in de dood. Wat Jezus deed, deed jij in Gods ogen. Hierbij gebruik Paulus het beeld van de doop nu wel als ondergaan in water. Hij stelt overigens hier niet dat je gedoopt moet zijn, hij gebruikt het symbolisch en geestelijk. En het gevolg is dit: Er is geen handschrift meer tegen je. Dat handschrift was in de tijd van Paulus een aanklachtsverklaring. Daarop stond de aanklacht die tegen een misdadiger was ingediend. Er is nu geen aanklacht meer tegen je. Of anders gezegd: Je bent een onbeschreven blad. Er zit op jou geen vlek meer, je bent volmaakt nieuw. En dus, ben je geen zondaar meer. Dit is je grootste houvast in je leven. Dat is wat er gebeurt als je Jezus serieus neemt.

Gebed: Heer, ik ben volmaakt in U. Niets is er meer tegen mij en U spreekt mij vrij. Ik ben geen zondaar, ik ben volmaakt!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 13:1-17

​1. En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.
2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden,
3. stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,
4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.
5. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.
6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
7. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.
8. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.
9. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
10. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.
11. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.
12. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?
13. U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.
14. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
16. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.
17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars voeten wassen

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.” (Johannes 13:14)

Wanneer heb jij voor het laatst de voeten van iemand anders gewassen? Als je in de zorg werkt telt dat even niet mee. Het is een beetje een vreemde vraag, want ik denk dat de meesten nog nooit iemand de voeten hebben gewassen, behalve vanuit een bepaalde zorgrol. Maar de voeten wassen, zoals Jezus bedoelt, doen we dat wel eens? Eigenlijk zou je die vraag niet moeten stellen, want Jezus stelt, nadat Hij de voeten van de discipelen heeft gewassen, dat ook zij elkaars voeten moeten wassen. Jezus laat het geen keus zijn, maar een opdracht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 oktober 2020
21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu