Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Natuurlijk, als je kijkt naar de diepte van het lijden, dan laat dat zien hoe iemand er aan toe is die niet in Jezus gelooft, maar als je gelooft in dat wat Jezus deed voor jou, dan moet de conclusie zijn dat jij nu volmaakt bent. In Jezus woont God Zelf. Wat eiste God? De dood van iemand die zondigde. Wat deed Jezus? Hij stierf! In welke plaats? In die van jou en mij. Dus God zal nooit meer oordelen over je als je Jezus aanneemt en dus ben je volmaakt in Gods ogen.

Zie je hoe belangrijk het is om geen filosofische gedachten te volgen, maar te volgen wat je in Jezus ziet en wat Hij zegt? Als je het werk van Jezus niet serieus wil nemen dan kun je daar twee dingen voor doen. In de eerste plaats als je Zijn offer niet aanneemt en in de tweede plaats door in Hem te geloven en te blijven zeggen dat je een zondaar bent. Het eerste is ongelofelijk dom en het tweede is een ongelofelijke leugen waarmee je Jezus tekort doet. Geloven in Jezus betekent dat er geen oordeel meer is en ‘zondaar-zijn’ is een oordeel! Dat oordeel is opgeheven en daarom zegt Paulus: “Je bent volmaakt in Christus”. En om het nog mooier te maken zegt hij: “Je bent besneden”.

De besnijdenis was iets totaal anders dan de doop. De besnijdenis was een symbool dat je onderdeel was van Gods volk Israël. Een Joods jongetje werd door zijn besnijdenis eigendom van God. Dat had niets met afwassen van zonden te maken, dat was biologisch bepaald. Als Paulus de besnijdenis geestelijk gebruikt stelt hij dat het geloof in Jezus de besnijdenis van je hart is. Je bent eigendom geworden van God. Toen je nog onbesneden was en niet geloofde was je dood, maar nu ben je met Christus opgestaan. En om het nog duidelijker te maken gebruikt Paulus nog een beeld.

Het is onmogelijk om vol te houden dat je nog een zondaar bent als je het werk van Jezus echt serieus neemt. Paulus zegt dat zelfs het handschrift dat tegen je getuigde is uitgewist. Je bent met Christus in ondergegaan in de dood. Wat Jezus deed, deed jij in Gods ogen. Hierbij gebruik Paulus het beeld van de doop nu wel als ondergaan in water. Hij stelt overigens hier niet dat je gedoopt moet zijn, hij gebruikt het symbolisch en geestelijk. En het gevolg is dit: Er is geen handschrift meer tegen je. Dat handschrift was in de tijd van Paulus een aanklachtsverklaring. Daarop stond de aanklacht die tegen een misdadiger was ingediend. Er is nu geen aanklacht meer tegen je. Of anders gezegd: Je bent een onbeschreven blad. Er zit op jou geen vlek meer, je bent volmaakt nieuw. En dus, ben je geen zondaar meer. Dit is je grootste houvast in je leven. Dat is wat er gebeurt als je Jezus serieus neemt.

Gebed: Heer, ik ben volmaakt in U. Niets is er meer tegen mij en U spreekt mij vrij. Ik ben geen zondaar, ik ben volmaakt!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Handelingen 2:1-13

1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
3. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
5. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.
6. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?
8. En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
9. Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,
10. Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
11. Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.
12. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?
13. Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

07 juni 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoogblokland
14 juni 2020
18:30 - 20:00
Theo de Koning spreekt in Genderen (Herv)
21 juni 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Acquoy
28 juni 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
05 juli 2020
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Pinksteren: God keert alles om

Thema: Pinksteren

"En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?" (Handelingen 2:8)

Pinksteren, wat een feest! Je zou kunnen zeggen: “God keert alles om”. We kennen natuurlijk allemaal het lied met de zin: ‘De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’. Die zin is natuurlijk helemaal waar. Als je kijkt wat er op de Pinksterdag gebeurt, dan hoort iedereen zijn of haar eigen taal. Grenzen doen ineens niet meer mee. Wat zou ik het heerlijk vinden als dit nog steeds zo gebleven zou zijn. Dan praat je en de ander verstaat je, waar hij ook vandaan komt. Toch is wat er op de Pinksterdag gebeurt meer dan wat je ziet gebeuren.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland