De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer." (Psalm 85:12)

Het blijft niet zo. Vanmiddag had ik iemand aan de telefoon die zei: "Het verleden was moeilijk, in het heden weet ik wat ik heb, maar zal de toekomst niet beter zijn?" Je zou ook een andere uitspraak kunnen gebruiken, een uitspraak die vroeger vaak werd gebruikt in bepaalde kringen, maar waarvan ik bij deze uitspraak denk: 'Ja het klopt wel': "Het beste komt nog". Stel je voor dat artsen ons het eeuwige leven zouden kunnen geven omdat alles maakbaar zou zijn. Heel eerlijk gezegd wil ik dat, denk ik, niet eens. Eeuwig leven in deze gebrokenheid? Ja, dan zou elke ziekte te overwinnen zijn, maar ben je uiteindelijk nog niet gelukkig. Het beste komt nog, want dat is al verdiend! Jezus' werk is compleet en helemaal volbracht en daarom komt het beste nog.

Een wat vreemde psalm is Psalm 85. Na een periode dat God goed was voor Israël en waarbij Hij alle ongerechtigheden vergaf, roept de psalmdichter uit dat het nu eigenlijk anders is. Het lijkt wel alsof de psalmdichter herinnert aan een eerdere periode waarin Israël terugkeerde naar het land en dat ze nu weer zijn verdreven en het erop lijkt dat God nu blijft bij Zijn toorn en boosheid. Hij vraagt zich zelfs af of de toorn van God voor eeuwig is. Als dat zo zou zijn, dan zou het volk zich nooit meer verblijden in God. Eigenlijk doet God Zichzelf daar dan toch mee tekort? Het antwoord op die vragen komt er niet, maar wel een besluit: "Ik zal horen, wat God, de HEER spreken zal". 

Op sommige omstandigheden hebben wij geen antwoorden. Dat zie je ook nu. De vraag of wat er nu in de wereld gebeurt een oordeel is, kun je bijna niet echt beantwoorden. Je kunt dat alleen maar beantwoorden als God dat heel duidelijk zegt. We weten op veel vragen en omstandigheden dus helemaal geen antwoord en daar moet je dan ook mee uitkijken. Predikanten die kinderen een brief gaan schrijven dat alles wat er gebeurt een oordeel is, gaat heel ver. Niet omdat God niet zou kunnen oordelen, maar wij blijven mensen en dat begreep de psalmdichter heel erg goed. Hij wil luisteren naar wat God zegt. En hert antwoord? Dat geeft hij niet, hij spreekt alleen een geloofsbelijdenis uit: "Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen". Dat is de geloofsbelijdenis, maar het is geen antwoord. Zou jij met deze geloofsbelijdenis kunnen leven in onze tijd? 

Wat er gebeurt geven we geen antwoord op, maar als je in Jezus gelooft is Zijn redding nabij. Redding en heil dat is dan niet altijd nu en in deze tijd, maar dat gaat veel verder. Ja, als je gelooft, dan is je redding nabij. Dat wat nog komt zal beter zijn, het beste komt nog. Dat wil niet zeggen dat het niet nog erger kan worden. Dat kan, maar nog steeds blijft staan: Het beste komt nog. Er komt een tijd dat goedertierenheid en trouw elkaar ontmoeten en dat gerechtigheid en vrede elkaar kussen. Het lijken wel vier personen te zijn, waarvan er twee uit de hemel komen en twee uit de aarde. Trouw komt op uit de aarde en trouw kwam samen met goedertierenheid. Er komt een tijd dat de aarde vol is van goedheid en trouw. Daar leven we naartoe. Maar er verandert nog iets.

De strijd en ellende van de psalmdichter hebben te maken met Gods oordelen voor Israël. Gods gerechtigheid stond de vrede voor Israël in de weg. Dat had alles te maken met God gerechtigheid vanuit de hemel die op aarde alleen ontrouw en kwaadaardigheid zag. Daardoor kon er geen vrede zijn. Maar dat wat komt, zal Gods gerechtigheid en de vrede samen laten komen. Er komt ruimte voor vrede en op de aarde is er geen aanleiding meer waardoor God de vrede zou moeten weghouden. Dat is wat er door Jezus is gebeurd. God kan vrede weer toestaan en Zijn gerechtigheid eist geen oordeel meer voor hen die geloven. Toch is de aarde nog niet vol van goedheid en trouw. Het beste komt nog. De hemel vol vrede en de aarde vol gerechtigheid. Ik weet niet of ik je vandaag kan bemoedigen door te zeggen dat het wel goedkomt. Niemand die het weet, maar straks komt er iets nieuws en daar komt het goed. Thuis bij de Vader, vrede en gerechtigheid, zuiverheid en heil. Wat een toekomst zal dat zijn.

Gebed: HEER, U zult Uw vrede straks laten komen en wij zullen in gerechtigheid en liefde op aarde leven. Wij hebben iets om uit te zien en het land zal straks een volmaakte opbrengst geven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu