Ja, wonen in Uw huis

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent Ú. Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen, die mag wonen in Uw voorhoven; wij worden verzadigd met het goede van Uw huis, met het heilige van Uw paleis." (Psalm 65:4 en 5)

Soms herinner je je nog dingen van heel lang geleden. Zo'n herinnering kwam bij mij boven toen ik Psalm 65 las. Ik zat in groep 3 van de basisschool en elke week moesten we een psalmversje leren. Dat begon elke week met de uitleg van de nieuwe psalm. Je weet hoe dat gaat in groep 3: Je kunt dan langzaamaan een beetje lezen. En de juffrouw vroeg dan altijd wie er een zin kon lezen. Nu was ik in die tijd niet bepaald de meest op de voorgrond tredende leerling en ik vond lezen nog niet zo makkelijk. Maar toen kwam de laatste zin van Psalm 65 vers 2: 'Ja, wonen in Uw huis'. Dat was een zin zie zelfs ik kon lezen en het ook nog durfde om mijn vinger op te steken. Helaas, de juffrouw zag het niet en iemand anders ging mij voor. Daardoor is deze psalm voor mij altijd in mijn hoofd blijven hangen.

Het is ook de psalm (en voor degenen die de Oude Berijming nog kennen) die gaat over 'een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij'. Een zin die sommigen wel heel apart uitleggen in het licht van lichamelijke ongemakken. Daar doen wij nu natuurlijk even niet aan mee en misschien is de vraag wel op zijn plaats om te vragen of er inderdaad zonden zijn die je leven beheersen. Zonden waar je niet vanaf lijkt te komen. Het woord 'zonde' lijken wij soms wel eens wat te negeren, alsof het over een zware bekeringspreek zou gaan zodra we dit woord noemen, maar ik kom mensen genoeg tegen bij wie bepaalde zonden echt de overhand hebben. Wat een twijfel kan dat ook geven.

Als je Psalm 65 leest wordt het duidelijk dat het een lofzang in stilte is. Het gaat over verwondering van Gods goedheid en genade, dat terwijl de ongerechtigheden de overhand hadden, God toch de overtredingen verzoent. Weet je, het is goed om hier even bij stil te staan. De volgorde is namelijk dat ongerechtigheden de overhand hadden maar dat God verzoent. Nee, niet als een logisch automatisme en al helemaal niet als een alverzoening waarbij iedereen uiteindelijk toch wel goed terecht komt. Dit is een psalm van een gelovige die heel goed weet dat ongerechtigheden de overhand hadden en die het helemaal niet vanzelfsprekend vindt dat God vergeeft, maar dit wel op deze manier schrijft.

Het lijkt mij dat dit voor David nog veel lastiger was dan voor ons. David leefde terwijl hij nog niet kon zeggen dat God hem eerst vergaf door Jezus. Wij kunnen nog zeggen dat voor er iets van ons begon te leven, er al betaald was. David leefde wel vanuit datzelfde geloof. En dan zegt hij vandaag ook nog tegen je: Degene die God verkiest om te verzoenen, die mag bij Hem wonen. Voor David was dat niet verder dan de tabernakel. Je merkt dat David niet zonder de plaats van aanbidding kon. Daar is hij thuis. Wij kunnen niet zeggen dat de kerk ons thuis is. Ons Thuis is Boven. We zeggen: "Ja, wonen in Uw huis". Die eerste zin die ik goed kon lezen. Daar ben je voor bestemd en daarom gaf Jezus alles al en terwijl je soms de macht kwijt bent over zonden in je leven, verzoent God je omdat je Jezus liefhebt. Laat je niet ontmoedigen, maar leef uit Jezus dan zal ook de macht van de zonde gebroken zijn en struikel je dan toch, weet dan dat Gods verzoening niet afhankelijk is van jouw zonden.

Gebed: Heer, ik dank U dat U mij verzoend, zelfs als het bij mij soms toch misgaat. Jezus, U bent mijn houvast en ik zal straks wonen in Uw Huis. Voor eeuwig!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu