God reageert als jij roept

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten van de bergen sidderden en daverden, omdat Hij in toorn ontstoken was." (Psalm 18:8)

Hoe reageert God op onze nood? En een diepere vraag: 'Reageert God op onze nood?'. Zeker die laatste vraag blijft ons natuurlijk nog steeds bezighouden. Zaterdag in de podcast heb ik iets gezegd over dat God ons niet kan verlaten omdat Hij Jezus heeft verlaten. Die gedachte en dat geloof moet je even goed in je achterhoofd en in je hart houden. Door Jezus' eenzaamheid aan het kruis, droeg Hij onze Godverlatenheid. Daar wil ik je ook vandaag in ieder geval ook weer mee bemoedigen. God is je niet uit het oog verloren, jij bent Hem misschien soms uit het oog verloren, maar Hij jou niet. Hij zal je niet verlaten, omdat Hij rechtvaardig is. Ik ga de podcast hier nu natuurlijk niet uitschrijven, maar het is wel even belangrijk om dit goed te beseffen. Op de vraag of God reageert op onze nood, kun je lang niet altijd volmondig 'ja' zeggen, omdat omstandigheden soms niet gelijk veranderen, maar er gebeurt wel degelijk iets als wij onze nood aan God vertellen. In Psalm 18 kom je een tekst tegen die je zal verrassen.

David heeft een geweldige psalm geschreven nadat God hem had gered uit de hand van zijn vijanden en uit de hand van Saul. Dan denk je even: Ja, als je gered bent, dan kun je wel een geweldige psalm schrijven, maar dat is iets te kort door de bocht. De strijd van David met Saul was er niet eentje van een paar momenten, maar dit is een lange strijd geweest van leven op dood. En uiteindelijk heeft God de overwinning aan David gegeven. David somt op hoe zwaar dit geweest is, maar dan zegt hij dit: "In mijn nood riep ik de HEER aan, ik riep tot mijn God: Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam tot Zijn oren. Toen daverde en beefde de aarde". Nee, het was niet zo dat David riep en er veranderde gelijk van alles in zijn leven, want de strijd was en bleef er nog lang, ook toen David echt wel tot God riep. Nu achteraf zegt David: "Ik riep tot de HEER en de aarde beefde".

De omstandigheden die David noemt zijn hele heftige omstandigheden en het gaat daar dan ook niet over ene bepaalde situatie. Hij noemt zijn vijanden, hij heeft het over banden van de dood, beken van verderf, banden van het graf en valstrikken van de dood. David vat hier eigenlijk zijn hele nood en ellende samen. In die verzameling van omstandigheden roept David tot God. Wat er dan gebeurt is dat God in heftigheid reageert. De aarde beefde en daverde, de fundamenten van de aarde sidderden en beefden, God is in toorn ontstoken, rook komt uit Zijn neus. Het gaat in de psalm zo nog even door. Net zoals David zijn ellende samenvat, zo doet hij dat ook met de reactie van God.

Wat gebeurt er als jij roept tot God? Nu moet je niet beginnen met denken: "Misschien laat God het allemaal bij mij wel toe, als je mijn leven zou kennen". Jezus was door God verlaten, zodat jij nooit door God verlaten kan worden. God reageert dus net als bij David op jouw roepen. Als jij het uitroept, staat God op tot de strijd. Het is net als een kind dat bij zijn vader komt vertellen dat hij gepest wordt en die vader opstaat in boosheid en reageert door in beweging te komen. Als je alle ellende zou moeten samenvatten, al het kwaad dat ons overkomt, dan kom je uiteindelijk in die samenvatting uit bij de grote vijand van God, satan. Hij is de oorsprong en oorzaak van alle ellende. Zou God, Die het lijden van Zijn Zoon heeft gezien, tegen die machten en krachten, dan niet opstaan? God staat op tot jouw strijd en als God opstaat, dan zal de aarde schudden op haar fundamenten. God laat het niet gebeuren dat jij moet lijden. Zeker, niet gelijk alles verandert, dat gebeurde bij David ook niet, maar zodra David riep, was er een reactie bij God. Misschien voor David niet gelijk zichtbaar, maar achteraf zegt David dat God reageerde. Zo reageert God ook. Ook als wij nu in onze tijd roepen om alles wat ons overkomt. God ontsteekt in toorn als er iets of iemand aan Zijn kinderen zit!

Gebed: Heer, Ik prijs en aanbid U omdat U reageert op mijn roepen. U staat op tot de strijd, ook al zie ik er lang niet altijd iets van, maar ik geloof dat U mijn roepen serieus neemt.

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu