Als God zwijgt...

"Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is." (Psalm 13:6)

De vorige keer schreef ik over dat we ons op Jezus moeten richten. Dat is zo belangrijk, juist in deze tijd. Tegelijk merk ik ook dat het Coronavirus mij ook ergens emotioneel raakt. Of in ieder geval, het zorgt ervoor dat dingen anders binnenkomen. En vooral komen ook bepaalde Bijbelgedeelten anders binnen. Misschien herken je dit wel. Het komt ook misschien wel door de vraag die telkens blijft terugkomen: "Wil God ons hier iets mee zeggen?" Of ook de vraag of dit nu een oordeel van God is. Voor dat laatste verwijs ik je naar de bemoedigingsvideo 'Durf je God te vertrouwen', die andere vraag is voor mij niet heel moeilijk. Ja, ik geloof dat God ons iets wil zeggen, alleen is de volgende vraag lastiger: "Wat wil God er dan mee zeggen". En dan lijkt het wel of Gods stem verstaan in goede tijden makkelijker is dan in moeilijke tijden. Spreekt God nu niet, waarom lijkt er geen antwoord te komen? Herken je die vraag dat het soms stil blijft bij God vandaan?

Ja, natuurlijk, ik kan mijn met verstand wel bedenken wat God hiermee wil zeggen. Redeneren kan ik als de beste, dus ik kan echt wel tot een antwoord komen als: God wil ons stilzetten omdat wij niet op Hem vertrouwen. Dit antwoord is natuurlijk bijna een standaard antwoord dat altijd gegeven wordt als er iets gebeurt. Dus is dat nu het antwoord van God? Ik neig ernaar om te zeggen: "Dat zou inderdaad goed kunnen, maar was dit nu Gods antwoord, of vooral vrucht van mijn redeneren?" Dan kom je tot de conclusie dat God soms lijkt te zwijgen. Het wordt stil, lijkt het wel. Zou God ons kunnen vergeten? Iets dat God het nu loslaat en laat gebeuren, wat we ook aan menselijke maatregelen bedenken. Misschien wel net zo lang tot we als land terugkeren tot God?

Het klinkt zoekend en dat is het ook wel. Ik merk dat ik helemaal niet goed overweg kan met een God Die alleen maar lief een aardig voor ons is. Ergens past dat niet bij Gods heiligheid. Dat maakt dat je dan eerlijke vragen gaat stellen. En weet je wat dan opvalt? Dat jij en ik niet de eersten zijn met al deze vragen en, zo je wilt, worstelingen. Sterker nog, als je in de psalmen gaat lezen, merk je dat er heel veel psalmen zijn waar dit het thema bij is. Al bladerend kwam ik Psalm 13 tegen. David schreeuwt het bijna uit: "Hoelang nog, Heer? Zult U mij voor altijd vergeten?" David twijfelt er zelfs aan of hij nog wel plannen moet maken. David lijkt God helemaal kwijt te zijn. God lijkt te zwijgen en David is zelfs bang dat de vijand zal lachen op het moment dat God niet snel ingrijpt in Davids leven. Ik heb er na nog geen week van extreme besluiten, bijna moeite mee om deze psalm te lezen. Wat zijn wij op dit moment na een week van crisis? Wat stelt het voor als je het vergelijkt met David die wellicht hier al lange tijd dit ervaart? Toch leert David ons vandaag wel iets.

Het lijkt er verre van dat God zijn gebed hier verhoort, maar David zegt wel dat hij toch op de goedertierenheid van God zal vertrouwen en dat zijn hart zich zal verheugen in Gods heil. Heil is volkomen heelheid en herstel, maar dat was er voor David totaal niet te zien. Ik merk dat ongelovigen op dit moment kijken naar ons gedrag. Hoe gaan die gelovigen om met deze situatie? David besluit om voor de Heer te zingen omdat Hij goed voor hem is geweest. De reactie van David staat haaks op zijn omstandigheden, maar hij kiest er voor om zich in God te verblijden en te geloven in Zijn heil. Weet je, is dat niet de boodschap ook voor ons. We tellen besmettingsgevallen, we tellen op hoe erg het kan worden en het lijkt of God het laat gebeuren. En zelfs als zou dat zo zijn, dan nog heb je een keus om je in God te verblijden. Daar mag jij het verschil in maken, samen met David als voorbeeld!

Gebed: Heer, ik kan niet anders dan kiezen om mij in U te verblijden. Ik weet niet wat Uw plan is met de situatie waar we nu in zitten, maar ik weet wel, dat ik die situatie niet kan veranderen en ik begrijp op dit moment ook Uw plan nog niet, maar hoe dan ook, zal ik mij toch in U verblijden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu