Richt je op Jezus!

"Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God." (Filippenzen 4:5 en 6)

Waar heb jij het in deze tijd het meest over? Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar je ontkomt er niet aan om het over het Coronavirus te hebben. Ik merkte zelf dat ik in de achterliggende week meer dan vaak de nieuwspagina's in de gaten hield. En hielp dat? Nou nee, niet bepaald. Ja, het hielp om onzekerder te worden en het hielp om de omstandigheden uit te vergroten. En nee, dan bedoel ik niet dat de maatregelen die onze regering heeft genomen niet goed zijn. Ik geloof zelfs dat dit ook Gods hand is in de zorg die de regering heeft voor het volk. En echt, ik neem het virus uiterst serieus, maar ik merkte dat de omstandigheden groter begonnen te worden dan God. En dat wil ik niet! Zo wil ik niet leven. En daarom stel ik je de vraag waar jij het in deze tijd het meest over hebt.

Denk nu niet gelijk dat ik zeg dat je vooral overdreven positief moet gaan doen of ineens overdreven geknutseld anders moet gaan doen. Ik wil je eerst vragen om je op God en op Jezus te richten. Richt je op Hem door Wiens striemen ons genezing is geworden! Doe dat eerst en richt je op God Die sterker is dan alle omstandigheden en elk virus. Weet je, het gaat om je focus. Als je die richt op de omstandigheden, dan zullen de omstandigheden je leven gaan regeren en is dat wat je wilt? Of richt jij je op God en laat je Hem regeren? Als je dat laatste doet dan komt er niet alleen rust, maar dan ga je andere dingen doen. Dat helpt je om te strijden voor het Evangelie. En weet je wat strijden voor het Evangelie is? Dat is de ander helpen om de juiste kant op te kijken. Dat is bidden met mensen, of dat door de telefoon is of op welke andere manier dan ook, maar dan sta je als soldaat van het leger van Jezus op je benen.

Het is tijd dat wij opnieuw gaan staan. Laten we niet ons hoofd laten zakken alsof we geen hoop hebben, maar ga staan om het verschil in deze wereld te maken. Afgelopen dagen merkte ik, toen ik de lijst met gemeenteleden van 70+ ben gaan bellen dat onder degenen in die groep die nooit meer in de kerk komen en die normaal geen contact willen, dat juist zij zeiden dat het bijzonder was dat er oog voor hen was. Het zijn niet de grote dingen, maar als jij je op Jezus kunt richten, dan neem je ook anderen daar in mee, omdat niet het virus je leven bepaalt, maar Jezus! En waar ben je meer veilig dan bij Jezus. Paulus zegt aan het einde van de brief aan de Filippenzen dat de gemeenteleden in Filippi zijn blijdschap zijn, maar ook zijn kroon. Die mensen in de gemeente waren een erekroon op zijn hoofd. Een kroon omdat zij lieten zien dat Paulus' werk niet voor niets was geweest. Hij roept ze op om staande te blijven en ook een aantal vrouwen in de gemeente daarbij te helpen. Vrouwen die ook meegestreden hadden in het Evangelie.

Ga er niet bij zitten en denk niet dat je niets meer kunt doen nu er zoveel niet mogelijk is. Help elkaar staande te houden en nog iets: Er zijn juist nu kansen om het verschil te maken. Stem maar af op Gods Geest! God is zo creatief en Zijn creativiteit laat je nieuwe wegen zien. En laat je welwillendheid bij alle mensen bekend zijn. Sta, midden in de strijd, op je post, je ogen gericht op Jezus, je focus op Zijn Koninkrijk en doe je werk en breek door de angsten heen waar velen in verstrikt zitten zodat Jezus groter en groter zal gaan worden.

Gebed: Dank U Jezus dat niet Corona, niet angst, niet de omstandigheden, maar U regeert. Ik zal mij richten op U en trouw zijn in wat U vraagt.

 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 5:1-12

1. Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.
2. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:
3. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
4. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
6. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.
8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
9. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
10. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
11. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
12. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gezonden als vredestichter

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.” (Mattheüs 5:9)

Het zou wel eens kunnen zijn dat de oproep van Jezus om een vredestichter te zijn, de grootste verrassing is bij al deze fundamenten van Zijn Koninkrijk. Het is ook weer belangrijk om vanuit de manier hoe Jezus is gezonden te kijken wat Hij tegen jou en mij zegt. Je moet eigenlijk even teruggaan naar het Kerstevangelie. Of in ieder geval naar de profetie van Jesaja. Hij zegt met die bekende woorden: “Een Kind is ons geboren en een Zoon is ons gegeven en men noemt Zijn Naam: Vredevorst”. De Engelse vertaling vertaalt dan met ‘Prince of Peace’. Hij is de Prins van de vrede. Een prins is iemand die de koning gaan opvolgen. Zeker in het geval van een enigste zoon.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu