Richt je op Jezus!

"Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God." (Filippenzen 4:5 en 6)

Waar heb jij het in deze tijd het meest over? Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar je ontkomt er niet aan om het over het Coronavirus te hebben. Ik merkte zelf dat ik in de achterliggende week meer dan vaak de nieuwspagina's in de gaten hield. En hielp dat? Nou nee, niet bepaald. Ja, het hielp om onzekerder te worden en het hielp om de omstandigheden uit te vergroten. En nee, dan bedoel ik niet dat de maatregelen die onze regering heeft genomen niet goed zijn. Ik geloof zelfs dat dit ook Gods hand is in de zorg die de regering heeft voor het volk. En echt, ik neem het virus uiterst serieus, maar ik merkte dat de omstandigheden groter begonnen te worden dan God. En dat wil ik niet! Zo wil ik niet leven. En daarom stel ik je de vraag waar jij het in deze tijd het meest over hebt.

Denk nu niet gelijk dat ik zeg dat je vooral overdreven positief moet gaan doen of ineens overdreven geknutseld anders moet gaan doen. Ik wil je eerst vragen om je op God en op Jezus te richten. Richt je op Hem door Wiens striemen ons genezing is geworden! Doe dat eerst en richt je op God Die sterker is dan alle omstandigheden en elk virus. Weet je, het gaat om je focus. Als je die richt op de omstandigheden, dan zullen de omstandigheden je leven gaan regeren en is dat wat je wilt? Of richt jij je op God en laat je Hem regeren? Als je dat laatste doet dan komt er niet alleen rust, maar dan ga je andere dingen doen. Dat helpt je om te strijden voor het Evangelie. En weet je wat strijden voor het Evangelie is? Dat is de ander helpen om de juiste kant op te kijken. Dat is bidden met mensen, of dat door de telefoon is of op welke andere manier dan ook, maar dan sta je als soldaat van het leger van Jezus op je benen.

Het is tijd dat wij opnieuw gaan staan. Laten we niet ons hoofd laten zakken alsof we geen hoop hebben, maar ga staan om het verschil in deze wereld te maken. Afgelopen dagen merkte ik, toen ik de lijst met gemeenteleden van 70+ ben gaan bellen dat onder degenen in die groep die nooit meer in de kerk komen en die normaal geen contact willen, dat juist zij zeiden dat het bijzonder was dat er oog voor hen was. Het zijn niet de grote dingen, maar als jij je op Jezus kunt richten, dan neem je ook anderen daar in mee, omdat niet het virus je leven bepaalt, maar Jezus! En waar ben je meer veilig dan bij Jezus. Paulus zegt aan het einde van de brief aan de Filippenzen dat de gemeenteleden in Filippi zijn blijdschap zijn, maar ook zijn kroon. Die mensen in de gemeente waren een erekroon op zijn hoofd. Een kroon omdat zij lieten zien dat Paulus' werk niet voor niets was geweest. Hij roept ze op om staande te blijven en ook een aantal vrouwen in de gemeente daarbij te helpen. Vrouwen die ook meegestreden hadden in het Evangelie.

Ga er niet bij zitten en denk niet dat je niets meer kunt doen nu er zoveel niet mogelijk is. Help elkaar staande te houden en nog iets: Er zijn juist nu kansen om het verschil te maken. Stem maar af op Gods Geest! God is zo creatief en Zijn creativiteit laat je nieuwe wegen zien. En laat je welwillendheid bij alle mensen bekend zijn. Sta, midden in de strijd, op je post, je ogen gericht op Jezus, je focus op Zijn Koninkrijk en doe je werk en breek door de angsten heen waar velen in verstrikt zitten zodat Jezus groter en groter zal gaan worden.

Gebed: Dank U Jezus dat niet Corona, niet angst, niet de omstandigheden, maar U regeert. Ik zal mij richten op U en trouw zijn in wat U vraagt.

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu