Delen in de overwinning

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft." (Jesaja 53:12)

Wat is er te bedenken waar de controle helemaal over kwijt is? Je zou nu kunnen zeggen dat we nu in een tijd leven waarin het we het gevoel hebben dat de controle helemaal weg is. Het Coronavirus legt de hele samenleving plat en het lijkt erop dat er een virus rondgaat dat sterker is dan dat wij zijn. Is dat vreemd? Niet als je bedenkt dat wij maar kleine mensjes zijn, niet als je bedenkt wat is voorzegd in het boek Openbaringen. Als je zo kijkt, is het niet vreemd dat we nu dingen zien gebeuren waar we weinig grip op lijken het hebben. Is daar dan alles mee gezegd? Als je vanuit angst denkt, ja, dan is daar alles mee gezegd. Er is een andere kant, de kant van Jezus. Jezus die niet alleen Zijn leven heeft gegeven, zoals we in het hele hoofdstuk uit Jesaja al gezien hebben, maar ook Jezus Die hier loon voor ontvangt. Je zou kunnen zeggen: "Loon naar werken".

Jesaja sluit de profetie in dit hoofdstuk niet af in mineur, maar in een lofprijzing. Het leven van Jezus loopt niet uit op Zijn dood, maar het leven van Jezus loopt uit op de overwinning van elke vijand en het loopt uit op het leven. Ondanks dat het grootste deel van hoofdstuk 53 gaat over het lijden van Jezus, is dit niet waar het in uitloopt. Zijn Vader zal Hem namelijk uitbetalen voor wat Hij heeft gedaan om de mensheid een reddingsplan aan te bieden. Eigenlijk loopt de profetie van Jesaja tot en met de eerste helft van het 11e vers. Het eindigt ermee dat Jezus het zal zien dat het welbehagen van God door Zijn hand voorspoedig zal zijn. Dat zal zelfs als verzadiging voor Hem zijn, maar dan neemt God het woord over van Jesaja als profeet.

Het eerste dat Jezus verdient is de rechtvaardiging van velen. Dat is het loon voor Jezus. Jezus zal straks met ons in heerlijkheid zijn. Daar geniet ook Jezus van! Toch is daar niet alles mee gezegd. Omdat Jezus Zijn ziel heeft gegeven in de dood, omdat Hij met de overtreders geteld is geweest, omdat Hij de zonden van velen heeft gedragen en omdat Hij voor de overtreders gebeden heeft, zal God Hem veel toedelen. God zegt hier dat om al het werk dat Jezus in Zijn lijden heeft gedaan: "Ik zal Hem veel toedelen". De zin die dan volgt kun je op twee manieren vertalen. Daarna zegt God of "Hij zal machtigen verdelen als buit" of er staat "Hij zal met machtigen de buit verdelen". Voor allebei de vertalingen is wat te zeggen.

Degenen die hebben geheerst over de wereld die zullen ook straks moeten buigen voor Jezus. En die machtigen zullen een buit zijn voor Jezus, als een koning die zijn voet zet op de nek van zijn overwonnen vijanden. Dat is de ene kant die klopt. En wij zullen dan delen in die overwinning, want Hij zal de machtigen als buit verdelen. We delen straks in de overwinning en ontvangen hun ondergang samen met Jezus. Die andere vertaling kan ook heel goed kloppen. Hij zal met machtigen de buit delen. Wie zijn dan die machtigen? Dat zijn dan de gelovigen die met Hem zullen heersen op de troon. Dat gaat dan over jou en mij, over iedereen die Jezus heeft aanvaard en vooral iedereen die de betaling van Jezus heeft aangenomen. Samen met ons als de machtigen van de nieuwe tijd, zal Hij de buit delen. Dan is de buit niet mensen die tegen Hem zijn geweest, maar dan is het de buit van wat Jezus heeft verdiend: Verzoening, bevrijding en genezing. Is dat nu in onze tijd niet een grote troost? Is de controle over alles kwijt? Nee, dat is angst die heerst, er is een Overwinnaar en wij zullen als machtigen delen in Zijn overwinning en ook de buit ontvangen. Wat ie buit is? Het complete herstel van alles dingen. Ook het Coronavirus is al overwonnen. Het ligt al onder de voeten van Jezus. Dat is Zijn verdienste en jij en ik zullen daar in delen. Laten we ons richten op wat al verdiend is en nu al juichen voor de overwinning! Ons zal veel toegedeeld worden! Heel veel!

Gebed: Heer, dank U wel dat U met machtigen de buit wil delen en dat het ook zo is dat de machtigen van deze wereld behoren onder overwonnen vijanden. Het feest is eigenlijk compleet, al voelt het nu nog zo anders, maar in geloof willen we nu al ontvangen van wat U hebt verdiend voor ons. 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu