Van behagen naar welbehagen

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn." (Jesaja 53:10)

Lees de tekst van deze keer eens een paar keer goed. Ook wel weer bekende woorden misschien, maar als je er taalkundig naar kijkt, zit in deze tekst een woordspeling die er niet zomaar in staat. Het heeft God behaagd om Jezus te verbrijzelen. God heeft er behagen in gehad om Jezus als het ware helemaal te vernietigen. Dat is de ene kant van de zin, maar aan de andere kant staat nog iets anders. De zin eindigt namelijk met het doel van dit behagen van God: Zodat het welbehagen van de HEER door Zijn hand voorspoedig zal zijn. Jesaja speelt met de woorden behagen en welbehagen. Overigens is het grondwoord in het Grieks precies hetzelfde.

Je zou van achteruit de zin kunnen beginnen met de vraag: Wat is Gods welbehagen. Nu is dat al een niet al te dagelijks woord. Je zou het ook kunnen vertalen met 'genoegen'. Waar heeft God genoegen in? Dan moet je eigenlijk even verder lezen in het volgende vers. Het genoegen van God is dat Hij velen rechtvaardig zal maken. Het is allemaal juridische taal bij Jesaja. Rechtvaardig maken is iemand vrijmaken van veroordeling. Als je dit verder doorvertaald kom je uit op het woord 'vrijspraak'. Het is Gods genoegen ons jou en mij vrij te spreken en opnieuw aan te nemen tot kind van Hem. Het is Gods genoegen dat jij weer volmaakt voldoet aan het beeld van God. Dus dat je in Gods ogen totaal heilig bent. Dat is dan ook gelijk de reden waarom dat een gelovige in het Nieuwe Testament nergens meer een zondaar wordt genoemd, maar een heilige. Als je rechtvaardig gemaakt bent, ben je een heilige in Gods ogen. Dat is Gods genoegen, dat is Zijn welbehagen voor jouw leven!

God heeft een doel gesteld: Jouw complete herstel en de relatie met jou opnieuw aangaan. Dat wilde Hij, al toen het misging in Genesis 3. Dat noemt Jesaja het welbehagen van God, Gods grootste genoegen. De vraag is hoe dat er is gekomen. En ja, dat weet je natuurlijk al lang, daar moest Jezus voor sterven. Toch is dat wel makkelijk gezegd, maar Jesaja gebruikt hier hetzelfde grondwoord voor als het welbehagen dat God heeft gehad in jouw redding. Hij zet er alleen niet het voorvoegsel 'wel' voor, maar hij gebruikt wel hetzelfde grondwoord. Het was Gods behagen om Jezus te verbrijzelen en Zijn welbehagen om jouw rechtvaardig te maken. Dit gaat over de allerdiepste intenties van God. Het gaat om Gods verlangen van Zijn hart. Als er iets is dat je behaagt te doen, dan gaat het om echt iets dat je wilt met alles dat in je is. Hij wilde met alles wat in Hem was Zijn Eigen Zoon verbrijzelen omdat Hij met alles dat in Hem was en meer dan dat, jouw terug wilde. De toevoeging 'wel' voor het woordje behagen maakt duidelijk dat er niveauverschil is in deze twee woorden. Welbehagen is het grootste behagen en om dat te bereiken was er bij God ook nog gewoon behagen, maar wel uit het diepst van Zijn hart. 

Jesaja noemt dit alles dan ook nog 'nageslacht'. Door dit alles zal Hij nageslacht zien. Er komt nieuw leven uit voort. Jezus deed het om dat nieuwe leven te geven en dat te laten voortkomen. Dan moet je nog even terug naar het begin van het hoofdstuk over die twijg uit de dorre aarde. God wilde dat het niet bij die ene twijg bleef, maar Hij wilde nageslacht, zodat de hele aarde weer vol zou worden van levende twijgen uit de dorre aarde. Wat een intens verlangen van God was dat.

Gebed: HEER, wat een intens diep verlangen had U voor mij en hoeveel gaf U daarvoor in Uw Zoon.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu