Van behagen naar welbehagen

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn." (Jesaja 53:10)

Lees de tekst van deze keer eens een paar keer goed. Ook wel weer bekende woorden misschien, maar als je er taalkundig naar kijkt, zit in deze tekst een woordspeling die er niet zomaar in staat. Het heeft God behaagd om Jezus te verbrijzelen. God heeft er behagen in gehad om Jezus als het ware helemaal te vernietigen. Dat is de ene kant van de zin, maar aan de andere kant staat nog iets anders. De zin eindigt namelijk met het doel van dit behagen van God: Zodat het welbehagen van de HEER door Zijn hand voorspoedig zal zijn. Jesaja speelt met de woorden behagen en welbehagen. Overigens is het grondwoord in het Grieks precies hetzelfde.

Je zou van achteruit de zin kunnen beginnen met de vraag: Wat is Gods welbehagen. Nu is dat al een niet al te dagelijks woord. Je zou het ook kunnen vertalen met 'genoegen'. Waar heeft God genoegen in? Dan moet je eigenlijk even verder lezen in het volgende vers. Het genoegen van God is dat Hij velen rechtvaardig zal maken. Het is allemaal juridische taal bij Jesaja. Rechtvaardig maken is iemand vrijmaken van veroordeling. Als je dit verder doorvertaald kom je uit op het woord 'vrijspraak'. Het is Gods genoegen ons jou en mij vrij te spreken en opnieuw aan te nemen tot kind van Hem. Het is Gods genoegen dat jij weer volmaakt voldoet aan het beeld van God. Dus dat je in Gods ogen totaal heilig bent. Dat is dan ook gelijk de reden waarom dat een gelovige in het Nieuwe Testament nergens meer een zondaar wordt genoemd, maar een heilige. Als je rechtvaardig gemaakt bent, ben je een heilige in Gods ogen. Dat is Gods genoegen, dat is Zijn welbehagen voor jouw leven!

God heeft een doel gesteld: Jouw complete herstel en de relatie met jou opnieuw aangaan. Dat wilde Hij, al toen het misging in Genesis 3. Dat noemt Jesaja het welbehagen van God, Gods grootste genoegen. De vraag is hoe dat er is gekomen. En ja, dat weet je natuurlijk al lang, daar moest Jezus voor sterven. Toch is dat wel makkelijk gezegd, maar Jesaja gebruikt hier hetzelfde grondwoord voor als het welbehagen dat God heeft gehad in jouw redding. Hij zet er alleen niet het voorvoegsel 'wel' voor, maar hij gebruikt wel hetzelfde grondwoord. Het was Gods behagen om Jezus te verbrijzelen en Zijn welbehagen om jouw rechtvaardig te maken. Dit gaat over de allerdiepste intenties van God. Het gaat om Gods verlangen van Zijn hart. Als er iets is dat je behaagt te doen, dan gaat het om echt iets dat je wilt met alles dat in je is. Hij wilde met alles wat in Hem was Zijn Eigen Zoon verbrijzelen omdat Hij met alles dat in Hem was en meer dan dat, jouw terug wilde. De toevoeging 'wel' voor het woordje behagen maakt duidelijk dat er niveauverschil is in deze twee woorden. Welbehagen is het grootste behagen en om dat te bereiken was er bij God ook nog gewoon behagen, maar wel uit het diepst van Zijn hart. 

Jesaja noemt dit alles dan ook nog 'nageslacht'. Door dit alles zal Hij nageslacht zien. Er komt nieuw leven uit voort. Jezus deed het om dat nieuwe leven te geven en dat te laten voortkomen. Dan moet je nog even terug naar het begin van het hoofdstuk over die twijg uit de dorre aarde. God wilde dat het niet bij die ene twijg bleef, maar Hij wilde nageslacht, zodat de hele aarde weer vol zou worden van levende twijgen uit de dorre aarde. Wat een intens verlangen van God was dat.

Gebed: HEER, wat een intens diep verlangen had U voor mij en hoeveel gaf U daarvoor in Uw Zoon.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu