Lijden, maar niet zonder grens

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is." (Jesaja 53:8 en 9)

Als een zwijgend lam liet Jezus Zich veroordelen, dat was de profetie al van Jesaja. De woorden die dan volgen in de profetie van Jesaja die zijn een heel stukje lastiger, omdat we het moeilijk kunnen plaatsen. Wat bedoelt Jesaja met woorden dat Hij uit de angst en het gericht is weggenomen? Maar ook de woorden dat Zijn graf bij de goddelozen is gesteld, maar tegelijk ook dat Hij bij de rijke in Zijn dood is geweest? Dat laatste begrijpen we natuurlijk wel. Jezus is begraven in een eervol graf van Jozef van Arimethea. Eervol begraven omdat Hij altijd rechtvaardig is geweest. Wat een vreemde tegenstellingen. Eigenlijk zijn het de tegenstellingen tussen de weg die nodig was om te gaan en dat wat Hij vanwege Zijn zuiverheid ook kreeg. God Zijn Vader heeft Jezus niet uit het oog verloren, ondanks het zware lijden dat Hij op Hem legde. Er lijken in het lijden van Jezus altijd wel twee kanten te zijn. De kant van dat het Gods plan was om Zijn Zoon zo te laten lijden en de andere kant dat God degenen die Hem zo laten lijden niet onschuldig houdt.

De verantwoordelijkheid van elke beul en leider van het volk aan de ene kant, terwijl Gods plan er ook is en dat helemaal Gods beslissing was, maar dat ontslaat het volk niet van hun verantwoordelijkheid dat ze Jezus nooit hadden mogen kruisigen. Voel je het aan? Zo ingewikkeld ligt het hele lijden van Jezus en dat komt helemaal terug in de profetie van Jesaja. Dat wordt niet pas op het eind duidelijk, maar Jesaja maakt die tegenstelling al. Jezus zou als een schaap geslacht worden, maar tegelijk is Hij uit de angst en uit het gericht weggenomen. Kijk wat er gebeurt aan het kruis. Jezus lijdt daar extreem, maar veel korter dan wie ook. De kruisiging was een lijdensweg van soms meerdere dagen. En lijden van bijna stikken en folterende pijn vanwege de spijkers langs de zenuwbanen. Maar als de soldaten na een paar uur bij Jezus gaan kijken is Hij al gestorven. Dat kon helemaal niet, maar Jezus had de geest Zelf aan Zijn Vader gegeven. Dus aan de ene kant dat schaap als beeld van Jezus, maar aan de andere kant wordt Hij uit de angst en het gericht weggenomen. Als je in die tijd de profetie van Jesaja kende, was dit zo duidelijk. Het lijden stopte, omdat Hij eruit weg werd genomen.

En dan volgt er een tweede tegenstelling. Iedereen vond dat Jezus een misdadiger was. Hij verdiende geen eervolle begrafenis, als het aan de leiders van het volk had gelegen. Jezus stierf ook als een misdadiger, om onze misdaden te vergeven, maar als het is gebeurd en alles achter de rug is, dan is God wel duidelijk dat als er geen straf meer te betalen is dat Zijn Zoon niet bij de goddelozen wordt begraven. Wellicht was dat in die tijd vooral een massagraf, maar Jezus wordt door degenen die Hem echt liefhadden opgehaald en begraven in het graf van een rijke. Je zou in onze tijd bijna zeggen: Hij kreeg een koopgraf met een monument erop. Zoals je op sommige begraafplaatsen de 'groten' van het dorp begraven ziet liggen. Met dit graf wordt Jezus geëerd omdat Hij altijd rechtvaardig was geweest. Zijn Vader vroeg niet meer dan dat wat betaald moest worden voor ons. Zie de Mens! Kijk naar Hem en zie wat Hij deed, maar ook wat God laat zien vanaf de andere kant: Een lijdensweg waaruit Hij wordt weggenomen en een eervol graf voor Jezus.

Gebed: Heer, dank U wel dat U ons allebei de kanten laat zien: Uw lijden, maar ook de andere kant dat het niet grenzeloos was en dat Uw Vader laat zien hoeveel Hij U liefheeft.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu