Hij zweeg

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open." (Jesaja 53:7)

Moord en brand schreeuwen, die uitdrukking kennen wij natuurlijk wel. En de kans is groot dat je er zelf ook wel eens last van hebt. Het past misschien ook wel een beetje in onze volksaard dat we nogal snel stevig kunnen reageren als we maar denken dat ons onrecht wordt aangedaan. Test het maar eens hoe je reageert op een bekeuring of weer een blauwe envelop. Of hoe reageer je op een nieuwe regel die je eigenlijk helemaal niet aanstaat. Ik moet je zeggen dat mijn eerste reactie gemiddeld genomen niet gelijk is van "Okee, het is zoals het is". De kans is natuurlijk aanwezig dat jij hier helemaal geen last van hebt, dat is mooi, maar over het algemeen laten wij echt niet zomaar over ons lopen. Temeer daarom is de reactie van Jezus bijzonder op het moment dat Hij terecht wordt gesteld.

Heb je er wel eens over nagedacht hoe jij gereageerd zou hebben als je op dezelfde manier gearresteerd zou worden zoals met Jezus gebeurde? En hoe zou jij reageren als je de aanklachten zou horen die Jezus hoorde? Je zou je toch met hand en tand verdedigen? Je zou dat toch niet zomaar laten gebeuren? Jezus' reactie is totaal anders dan van wie ook. Er staat in de profetie van Jesaja dat zoals een schaap zijn mond niet opendoet voor zijn scheerders, zo zal de Knecht van de Heer Zijn mond niet opendoen op het moment dat er betaling werd geëist. Het moment dat Hij als een schaap naar de slacht wordt gebracht, reageert Hij als een schaap dat geschoren gaat worden. Dat is wat er staat! 

God heeft alle ongerechtigheden van ons op Jezus laten neerkomen. Jezus kreeg niet een beetje wat zonden op Zich, maar Hij kreeg alle zonden op Zich. De zonden van de hele wereld en toen werd er betaling geëist. God laat dus alle zonden op Hem neerkomen en vervolgens eist Hij betaling voor dat wat Hij op Jezus heeft laten neerkomen. Het is Jezus overkomen dat Hij de zonden van de hele wereld op Zich geladen kreeg. Nee, in de eeuwigheid was Jezus het natuurlijk eens met het plan dat Hij en Zijn Vader maakten om ons te redden, maar vanuit Zijn menselijke perspectief is Jezus passief in wat op Hem neerkomt. En dan eist God betaling. Dat is maar op ene manier mogelijk: Als een schaap naar de slachtbank. Voor de zonden stond maar één straf: De dood. En Jezus had nooit gezondigd, maar was zonde geworden door ons en voor ons. Hij was de volmaakt Rechtvaardige en droeg onze zonde, maar moest daardoor ook betalen. Dat is allemaal geen nieuws voor je, toch? Maar zie de Mens! Kijk hoe Hij dat deed: Zonder enige vorm van commentaar, zonder verdediging, als een schaap dat geschoren gaat worden en helemaal niet als een schaap dat naar de slachtbank gaat.

Jezus verweerde Zich niet! Totaal niet! Hij deed Zijn mond niet open! Pilatus zal zich later verbazen dat Jezus Zich niet verweerde. Sterker nog, Pilatus zegt zelfs: "Weet U niet dat Ik macht heb om U te doden?" Alsof Jezus juist er alles aan zou moeten doen om niet veroordeeld te worden, maar Jezus zweeg. Er was bij Jezus 100% acceptatie dat Hij de totale straf zou dragen. Zijn zwijgen bewijst absolute eensgezindheid met Zijn Vader. En misschien denk je: Dat weet ik toch al lang? Maar weten en voelen is twee en ik geloof dat het goed is als je beseft dat het helemaal niet normaal was dat Jezus zweeg. Wij zouden sputteren en tekeer gaan wij zouden voor veel minder tot het uiterste gaan om ons eruit te praten, maar Jezus, Die elk recht had om Zich eruit te praten deed dat niet, maar nam de straf aan omdat Hij jouw redding, jouw shalom op het oog had. Hij zweeg, zodat jij eeuwig kunt zingen voor Hem!

Gebed: Heer, dank U wel dat U zweeg, zodat ik eeuwig voor U mag zingen.

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu