Totaal herstel in de Naam van Jezus

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." (Jesaja 53:5)

Het lijkt bijna bij Jesaja dat Hij niet goed kon overzien wat hij moest opschrijven in zijn profetie. Zeker als het gaat over dat wat Jezus zou komen doen, als het gaat om ziekte en genezing, lijkt Jesaja het niet te kunnen beschrijven vanuit zijn Oud Testamentische perspectief. Je zou de vraag kunnen stellen of Jezus erg veel ziek is geweest? Ook vanuit de grondtaal kun je het op meerdere manieren uitleggen. Jezus is bekend geweest met ziekte. Betekent dit dat Jezus er Zelf veel last van had gehad, of is het net als bij een arts die bekent is met ziekte? En dat Jezus onze ziekten op Zich heeft genomen is dat nu letterlijk, of is dat iets wat figuurlijk is geweest? Je voelt wel aan dat dit stuk in Jesaja 53 over ziekte nog niet zo eenvoudig is.

Jesaja kan het ook eigenlijk nooit hebben kunnen bevatten wat hij geschreven heeft. Zonder de daadwerkelijke uitvoering van zijn profetie, is het als mens niet voor te stellen geweest. Net zo goed als dat wij niet kunnen praten over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Al ons voorstellingsvermogen zal dan tekort schieten. Waar gaat het nu om met betrekking op de ziekte en het lijden van Jezus? Je zou eigenlijk achter vandaan moeten gaan denken. De bekende tekst over de striemen van Jezus. Dat stuk van het lichamelijk lijden hebben te maken met het terugverdienen van gezondheid. Maar daarvoor staat nog dat de straf die ons de vrede aanbrengt op Hem was. Daar lijkt het dan niet te gaan over lichamelijke genezing, maar om geestelijke verzoening. Toch staat de rest van vers 4 en 5 helemaal in het teken van ziekte. 

Jesaja heeft het in beide verzen vooral over genezing door de Knecht van de Heer. De genezing is er gekomen door het lichamelijke lijden van Jezus. Misschien mag je hier ook de gewone ziekten die Jezus gehad heeft ook bij tellen, al weten we daar niets van, maar dat Hij een door God geslagene was, moet wel te maken hebben met het intense lijden rond Zijn kruisiging. Als zoiets verschrikkelijks met iemand gebeurt, moet God wel woedend zijn geweest, was de gedachte die toen leefde. Door Zijn lichamelijk lijden heeft Hij onze ziekten gedragen. Welke ziekte je ook hebt, of wat je ook bent kwijt geraakt door ziekte, Jezus heeft het gedragen zodat er nu of straks zeker herstel en genezing zal zijn. Die prijs is namelijk betaald, net zo goed als dat je vergeving door Zijn bloed is betaald en dat Hij de straf droeg aan het kruis, die door God vervloekt was.

Als de prijs is betaald, is er dus ook ruimte om ons nu al uit te strekken naar dat wat Jezus verdiende. Niet dat we nu al een volmaakt leven kunnen creëren, helemaal niet, maar of nu of straks wordt het je wel geschonken. En dan nog even dat ene zinnetje in vers 5 waardoor velen in verwarring raken en zeggen: "Zie je wel, het gaat niet om genezing, maar vooral om vrede met God". Dat lijkt zo door het woordje 'vrede': De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Maar dit zinnetje staat midden tussen dat wat Jezus op lichamelijk gebied leed en terugverdiende. Het woord vrede geeft bij ons het gevoel van verzoening, maar in het Hebreeuws is 'shalom' een veel breder begrip. Het heeft met totale heling en totaal herstel te maken. Dat geldt op elk gebied en daarom past dit woord wel in deze verzen. Sterker nog, in het Joodse denken was er geen onderscheid tussen verzoening en genezing en is het een eenheid. Jesaja onderscheid dus hier de verschillende onderdelen van het lijden van Jezus, maar het gaat om het totaal pakket dat Jezus verdiende. Jezus brengt je terug in de relatie met God èn Hij brengt herstel en genezing. Beide zullen we hier op aarde nooit volledig beleven en ervaren, maar van beide geldt dat het al beschikbaar is. Maak er dus gebruik van en bedenk dat dit de wortel is uit dorre aarde. De Enige Die het echt brengt: Jezus!

Gebed: Heer, ik prijs U voor wat U mij in Jezus hebt gegeven. Dank U wel voor Uw genade en Jezus, dank U voor Uw intense weg van lijden, zodat ik zelfs ook lichamelijk herstel kan krijgen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu