Totaal herstel in de Naam van Jezus

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." (Jesaja 53:5)

Het lijkt bijna bij Jesaja dat Hij niet goed kon overzien wat hij moest opschrijven in zijn profetie. Zeker als het gaat over dat wat Jezus zou komen doen, als het gaat om ziekte en genezing, lijkt Jesaja het niet te kunnen beschrijven vanuit zijn Oud Testamentische perspectief. Je zou de vraag kunnen stellen of Jezus erg veel ziek is geweest? Ook vanuit de grondtaal kun je het op meerdere manieren uitleggen. Jezus is bekend geweest met ziekte. Betekent dit dat Jezus er Zelf veel last van had gehad, of is het net als bij een arts die bekent is met ziekte? En dat Jezus onze ziekten op Zich heeft genomen is dat nu letterlijk, of is dat iets wat figuurlijk is geweest? Je voelt wel aan dat dit stuk in Jesaja 53 over ziekte nog niet zo eenvoudig is.

Jesaja kan het ook eigenlijk nooit hebben kunnen bevatten wat hij geschreven heeft. Zonder de daadwerkelijke uitvoering van zijn profetie, is het als mens niet voor te stellen geweest. Net zo goed als dat wij niet kunnen praten over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Al ons voorstellingsvermogen zal dan tekort schieten. Waar gaat het nu om met betrekking op de ziekte en het lijden van Jezus? Je zou eigenlijk achter vandaan moeten gaan denken. De bekende tekst over de striemen van Jezus. Dat stuk van het lichamelijk lijden hebben te maken met het terugverdienen van gezondheid. Maar daarvoor staat nog dat de straf die ons de vrede aanbrengt op Hem was. Daar lijkt het dan niet te gaan over lichamelijke genezing, maar om geestelijke verzoening. Toch staat de rest van vers 4 en 5 helemaal in het teken van ziekte. 

Jesaja heeft het in beide verzen vooral over genezing door de Knecht van de Heer. De genezing is er gekomen door het lichamelijke lijden van Jezus. Misschien mag je hier ook de gewone ziekten die Jezus gehad heeft ook bij tellen, al weten we daar niets van, maar dat Hij een door God geslagene was, moet wel te maken hebben met het intense lijden rond Zijn kruisiging. Als zoiets verschrikkelijks met iemand gebeurt, moet God wel woedend zijn geweest, was de gedachte die toen leefde. Door Zijn lichamelijk lijden heeft Hij onze ziekten gedragen. Welke ziekte je ook hebt, of wat je ook bent kwijt geraakt door ziekte, Jezus heeft het gedragen zodat er nu of straks zeker herstel en genezing zal zijn. Die prijs is namelijk betaald, net zo goed als dat je vergeving door Zijn bloed is betaald en dat Hij de straf droeg aan het kruis, die door God vervloekt was.

Als de prijs is betaald, is er dus ook ruimte om ons nu al uit te strekken naar dat wat Jezus verdiende. Niet dat we nu al een volmaakt leven kunnen creëren, helemaal niet, maar of nu of straks wordt het je wel geschonken. En dan nog even dat ene zinnetje in vers 5 waardoor velen in verwarring raken en zeggen: "Zie je wel, het gaat niet om genezing, maar vooral om vrede met God". Dat lijkt zo door het woordje 'vrede': De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Maar dit zinnetje staat midden tussen dat wat Jezus op lichamelijk gebied leed en terugverdiende. Het woord vrede geeft bij ons het gevoel van verzoening, maar in het Hebreeuws is 'shalom' een veel breder begrip. Het heeft met totale heling en totaal herstel te maken. Dat geldt op elk gebied en daarom past dit woord wel in deze verzen. Sterker nog, in het Joodse denken was er geen onderscheid tussen verzoening en genezing en is het een eenheid. Jesaja onderscheid dus hier de verschillende onderdelen van het lijden van Jezus, maar het gaat om het totaal pakket dat Jezus verdiende. Jezus brengt je terug in de relatie met God èn Hij brengt herstel en genezing. Beide zullen we hier op aarde nooit volledig beleven en ervaren, maar van beide geldt dat het al beschikbaar is. Maak er dus gebruik van en bedenk dat dit de wortel is uit dorre aarde. De Enige Die het echt brengt: Jezus!

Gebed: Heer, ik prijs U voor wat U mij in Jezus hebt gegeven. Dank U wel voor Uw genade en Jezus, dank U voor Uw intense weg van lijden, zodat ik zelfs ook lichamelijk herstel kan krijgen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 28:16-20

​16. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.
17. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

12 juli 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
09 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen (GK)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)

Thema: Vragen staat vrij

"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19)

Hoe breng je de opdracht van Jezus tot uitvoering om deze wereld te winnen voor Jezus? Die vraag houdt altijd weer veel mensen bezig. Het is ook een lastige vraag. Het klinkt altijd wel makkelijk dat we mensen van Jezus moeten vertellen, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat helemaal niet zo makkelijk vind. En als je al eens met goede moed bent begonnen en je heel veel commentaar hebt gekregen, dan ben je misschien al weer even zo vaak gestopt. Mag ik je de vraag eens stellen of je mensen moet vertellen van Jezus?

Eerst maar een ervaringsverhaal. Er zijn jaren geweest, voordat ik theologie ging studeren, dat ik veel evangeliseerde. Op meerdere plaatsen was ik actief, maar als ik eerlijk ben, vond ik het altijd erg zwaar. Ik bleef vaak het gevoel houden dat ik iets deed dat nu eenmaal moest, maar het resultaat viel vaak tegen en ik voelde mij er ook erg ongemakkelijk bij. Als ik dan weer eens optrok met iemand die iedereen op straat durfde aan te spreken, werd mijn gevoel versterkt dat ik iets niet goed deed. Toch dacht ik dat het echt moest, wilde je een goede christen zijn en dus bleef ik maar zwoegen. Misschien begrijp je nu mijn vraag of je mensen moet vertellen over Jezus, wat beter.

Het is duidelijk dat iedereen moet weten Wie Jezus is en eigenlijk moet ook iedereen in Jezus gaan geloven. Alleen staat er geen is-gelijk-teken tussen deze zekerheid en dat jij dit moet doen op een bepaalde manier. Het kan zo zijn dat iemand zonder moeite iedereen altijd en overal aan durft te spreken. Ik heb geleerd de vraag naar het ‘waarom’ zo nu en dan maar eens te stellen. Het zou kunnen zijn dat iemand mij vroeger ook zag en dacht: “Hij gaat maar door en hij durft maar”, maar de intentie was twijfelachtig. Er zat iets van ‘verdienen’ in. En ja, er zijn evangelisten die absoluut met vrijmoedigheid en ontspanning makkelijk mensen aanspreken. Als dat zo is, is er niets mis mee en God heeft deze mensen ook zo gemaakt. Tegelijk is dit niet het antwoord op de vraag of je altijd en overal mensen moet vertellen over Jezus. Voor een echte evangelist misschien wel, maar als jij dat nu juist niet bent?

De opdracht van Jezus lijkt wel heel duidelijk: ‘Onderwijst alle volken en leer hen onderhouden alles wat Ik jullie geboden heb’ en dan komt daar ook nog de doopopdracht bij. Het is maar de vraag of Jezus bedoelt te zeggen dat dit voor iedereen zo letterlijk geldt. De vrouwen rondom Jezus doen dit namelijk nergens. Het waren de apostelen, met een bijzondere roeping die dat deden, maar je leest nergens dat de hele gemeente dit deed. Wat je wel leest is dat er heel veel tot geloof komen door de houding van de gemeente. Het willen delen en in de noden van elkaar voorzien blijkt in de eerste gemeente het grootste punt te zijn waardoor er velen tot geloof kwamen. Lees Handelingen 2 maar.

Daarom zegt Jezus ook nergens op welke manier we Zijn boodschap moeten doorgeven. Hij zegt wel dat de boodschap doorgegeven moet worden. Paulus maakt dan ook duidelijk dat er meerdere bedieningen zijn en dat lang niet iedereen een evangelist is. Laten we de komende keer of keren eens kijken welke mogelijkheden er zijn om mensen het evangelie te leren kennen. Dan zul je verrast zijn van de mogelijkheden en dan zul je ook zien dat er voor iedereen mogelijkheden zijn. Niet iets dat moet, maar iets dat bij jou past.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu