Totaal herstel in de Naam van Jezus

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." (Jesaja 53:5)

Het lijkt bijna bij Jesaja dat Hij niet goed kon overzien wat hij moest opschrijven in zijn profetie. Zeker als het gaat over dat wat Jezus zou komen doen, als het gaat om ziekte en genezing, lijkt Jesaja het niet te kunnen beschrijven vanuit zijn Oud Testamentische perspectief. Je zou de vraag kunnen stellen of Jezus erg veel ziek is geweest? Ook vanuit de grondtaal kun je het op meerdere manieren uitleggen. Jezus is bekend geweest met ziekte. Betekent dit dat Jezus er Zelf veel last van had gehad, of is het net als bij een arts die bekent is met ziekte? En dat Jezus onze ziekten op Zich heeft genomen is dat nu letterlijk, of is dat iets wat figuurlijk is geweest? Je voelt wel aan dat dit stuk in Jesaja 53 over ziekte nog niet zo eenvoudig is.

Jesaja kan het ook eigenlijk nooit hebben kunnen bevatten wat hij geschreven heeft. Zonder de daadwerkelijke uitvoering van zijn profetie, is het als mens niet voor te stellen geweest. Net zo goed als dat wij niet kunnen praten over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Al ons voorstellingsvermogen zal dan tekort schieten. Waar gaat het nu om met betrekking op de ziekte en het lijden van Jezus? Je zou eigenlijk achter vandaan moeten gaan denken. De bekende tekst over de striemen van Jezus. Dat stuk van het lichamelijk lijden hebben te maken met het terugverdienen van gezondheid. Maar daarvoor staat nog dat de straf die ons de vrede aanbrengt op Hem was. Daar lijkt het dan niet te gaan over lichamelijke genezing, maar om geestelijke verzoening. Toch staat de rest van vers 4 en 5 helemaal in het teken van ziekte. 

Jesaja heeft het in beide verzen vooral over genezing door de Knecht van de Heer. De genezing is er gekomen door het lichamelijke lijden van Jezus. Misschien mag je hier ook de gewone ziekten die Jezus gehad heeft ook bij tellen, al weten we daar niets van, maar dat Hij een door God geslagene was, moet wel te maken hebben met het intense lijden rond Zijn kruisiging. Als zoiets verschrikkelijks met iemand gebeurt, moet God wel woedend zijn geweest, was de gedachte die toen leefde. Door Zijn lichamelijk lijden heeft Hij onze ziekten gedragen. Welke ziekte je ook hebt, of wat je ook bent kwijt geraakt door ziekte, Jezus heeft het gedragen zodat er nu of straks zeker herstel en genezing zal zijn. Die prijs is namelijk betaald, net zo goed als dat je vergeving door Zijn bloed is betaald en dat Hij de straf droeg aan het kruis, die door God vervloekt was.

Als de prijs is betaald, is er dus ook ruimte om ons nu al uit te strekken naar dat wat Jezus verdiende. Niet dat we nu al een volmaakt leven kunnen creëren, helemaal niet, maar of nu of straks wordt het je wel geschonken. En dan nog even dat ene zinnetje in vers 5 waardoor velen in verwarring raken en zeggen: "Zie je wel, het gaat niet om genezing, maar vooral om vrede met God". Dat lijkt zo door het woordje 'vrede': De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Maar dit zinnetje staat midden tussen dat wat Jezus op lichamelijk gebied leed en terugverdiende. Het woord vrede geeft bij ons het gevoel van verzoening, maar in het Hebreeuws is 'shalom' een veel breder begrip. Het heeft met totale heling en totaal herstel te maken. Dat geldt op elk gebied en daarom past dit woord wel in deze verzen. Sterker nog, in het Joodse denken was er geen onderscheid tussen verzoening en genezing en is het een eenheid. Jesaja onderscheid dus hier de verschillende onderdelen van het lijden van Jezus, maar het gaat om het totaal pakket dat Jezus verdiende. Jezus brengt je terug in de relatie met God èn Hij brengt herstel en genezing. Beide zullen we hier op aarde nooit volledig beleven en ervaren, maar van beide geldt dat het al beschikbaar is. Maak er dus gebruik van en bedenk dat dit de wortel is uit dorre aarde. De Enige Die het echt brengt: Jezus!

Gebed: Heer, ik prijs U voor wat U mij in Jezus hebt gegeven. Dank U wel voor Uw genade en Jezus, dank U voor Uw intense weg van lijden, zodat ik zelfs ook lichamelijk herstel kan krijgen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu