Jezus is Leven!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht." (Jesaja 53:3)

Een Koning Die er absoluut niet als een koning uitzag, dat was Jezus. Tegelijk, als Hij de wortel uit dorre aarde is, dan is Hij de Enige Die totaal anders moet zijn. Eigenlijk klopt dat natuurlijk als je bedenkt dat Hij de Enige is Die levend is op een compleet dorre aarde. Alles wat Hij uitstraalde, was Leven en daar was Hij de uitzondering in tussen iedereen. Dat moet je eens even vasthouden. Jezus was, midden tussen de mensen, de enige die leefde. De rest was dorre aarde. Dan zou je dus ook totaal moeten omdenken als het gaat om wat Jezus deed. Als Jezus leven is, dan is het, voor gelovigen toen, absurd wat Hij deed, het leven in een dorre wereld. Als je dit niet gelijk 'pakt' lees het dan nog een keer. Als Jezus een wortel is uit dorre aarde, is Hij de enige die leeft en is dus alles wat Hij doet, leven. En al het andere is de dood. Toch was Hij veracht en de onwaardigste onder de mensen. Dit is de arrogantie ten top. De dorre doodsheid veracht het leven.

Alles wat wij dus van Jezus vinden en wat wij afkeuren of waar wij vragen bij stellen, is dorheid die twijfelt aan het leven. Dat is eigenlijk koesteren van dorheid en doodsheid omdat je het Leven niet volledig wil accepteren. Dat is precies wat je zag gebeuren. Jezus bemoeide Zich met kanslozen en werd daardoor veracht. Juist dit is het Leven: Kanslozen hoop geven. Het wordt natuurlijk voor de mensen toen, nog lastiger als je bedenkt dat Jezus at met hoeren, tollenaren en zondaren. Daar hoorde je je volgens de geldende moraal niet mee bezig te houden, maar de geldende moraal is gezien vanuit het leven van Jezus de dood, die dorre aarde. De verachting die over Jezus heen kwam was onderdeel van die dorre aarde en wat Jezus doet met hoeren, tollenaren en zondaren is wat hoort bij het leven dat Jezus voortbrengt.

Hoe dieper je hier over gaat nadenken, hoe meer bizar het is dat Jezus werd veracht. Juist Hij, Die volgens Jesaja het leven is in de dorheid. Pas op, want het gevaar ligt voor ons op de loer dat ook wij vanuit wat God doodsheid noemt, reageren op Wie het Leven is. Zodra dat je de woorden van Jezus niet serieus neemt, bijvoorbeeld omdat het toch 'uit de tijd' zou zijn, dan doe je mee aan de verachting van Jezus. Je veracht als dorre aarde dan net zo goed de levende wortel Die God geeft om nieuw leven te brengen. Dat geldt dan voor de woorden van Jezus, maar ook voor de daden. O zeker, wij vinden het mooi als kanslozen hoop krijgen, maar wat vinden wij ervan dat Jezus demonen wegstuurt? Velen zeggen: "Ah joh, Hij wist nog niet beter, maar dit is gewoon wat we nu psychiatrie noemen en iemand die maanziek was, joh, die had gewoon last ervan dat de blaadjes vielen". Is dat zo? Zou Hij Die de levende wortel uit de dorre aarde is, niet beter weten? Zou onze doodsheid het beter weten van het Leven Zelf? Voel je hoe snel dit ook dichtbij onze houding ten opzichte van Jezus komt?

Jezus stuurt demonische machten weg, Jezus geneest bovennatuurlijk, als een verhaal wat er misschien niet echt is geweest en wat je vooral maar geestelijk moet begrijpen. Hij loopt over water, maar het was alleen maar een gedachte die de discipelen hadden gehad. Nee, alles wat Jezus deed was die levende wortel, terwijl alles, maar ook echt alles slechts dorre en doodse aarde was. Er is maar één echte realiteit, en dat is de geestelijke realiteit, die wij lang niet altijd kunnen zien, maar waaruit Jezus leefde en leven gaf. Zodra je dat loslaat en ook maar de minste twijfelt hebt bij welk detail ook van Jezus, dan zit je in de hoek van de verachting van Jezus. Dan verhef je jouw, van nature, doodsheid, boven het Leven Zelf. Dit is scherp, maar zo scherp is het ook. Er is maar één levende wortel en de rest is dor. Er is er ook maar één die zegt en laat zien wat het echt is: Jezus, de Messias, de Knecht Die is voorzegd in Jesaja 53.

Gebed: Heer, U bent het Leven en alles wat U doet en deed is Leven. Dat spreek ik uit, dat geloof ik en daar wil ik het Leven in vinden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu