Leven in de dood

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben." (Jesaja 53:2)

Omdat vanaf vandaag de veertigdagentijd weer is begonnen, laten we de komende tijd de serie 'Op weg met Jezus' even los om die later weer op te pakken. Ik heb voor de veertigdagentijd op dit moment niet direct een duidelijk doel, het lijkt wel of de Heer hierin stap voor stap ons een aantal dingen wil laten ontdekken waardoor we ons mogen laten verrassen. Ik wil je in ieder geval eerst meenemen in de woorden van Jesaja uit het 53e hoofdstuk. En misschien denk je: Is daar dan nog iets uit te leren, dat zijn toch overbekende woorden? Ik begrijp die gedachte, maar afgelopen week merkte ik dat als God je iets laat zien, dat dit toch verrassend kan zijn. Laat je je ook even verrassen?

Als Jesaja aankomt bij het 53e hoofdstuk dan heeft hij het net gehad over de Knecht Die zal komen en Die verstandig zal handelen, maar Die door niemand wordt gelooft. Uiteindelijk roept Jesaja in profetie uit: "Wie heeft onze prediking geloofd?" en daarmee lijkt Jezus' werk bijna zinloos. Maar wat is het werk van Jezus in de ogen van God Zelf? Daar kom je achter als je het tweede vers van hoofdstuk 53 leest. Wie is de Messias, de Knecht van de Heer? Hij is een loot. Een loot is een tak die aan een boomstam kan groeien, maar een loot kan ook een tak zijn die ineens uit de grond opkomt. Een soort opschot. In de tijd dat ik groenvoorziener was moesten we elk jaar naar een bos onder hoogspanningsmasten in de Europoort om opschot van iepen te maaien. Dat opschot kwam overal zomaar omhoog uit de grond. Als uit het niets.

Vanuit Gods ogen zegt Jesaja: "De Messias is als een loot voor het aangezicht van God". Als uit het niets schiet de Messias op uit de grond. Alleen is daarmee nog niet alles gezegd. Want wat stelt zo'n loot nu voor als het is als in mijn voorbeeld van het bos met iepenopschot? Daar stelt het niets voor, het is eerder ongewenst en overdadig, dan dat het zinvol was. De loot waarmee Jesaja de Messias vergelijkt, komt op uit een dorre aarde. Dat is iets heel anders. Jezus is als een loot in een wereld die helemaal doods is. Als je nu echt wilt zeggen Wie Jezus is, dan moet je zeggen: Jezus is het enige leven in de hele wereld. De hele wereld is dood en in die doodsheid is Jezus het leven. Zo kijkt God naar de werkelijkheid.

We staan aan het begin van de veertigdagentijd en gedenken dat Jezus de laatste weg richting het kruis gaat maken en Wie loopt daar dan op weg naar het kruis? Het enige Leven, midden in alleen maar doodsheid. God ziet een dode wereld en Hij brengt door Jezus, daar opnieuw leven in. Met Jezus ontstaat er weer leven, terwijl het over de dood van Jezus zal gaan. Jezus is midden in een levenloze werkelijkheid het Leven en door Hem zullen wij leven. Het is niet zo hopeloos als dat het lijkt. Als je naar een dorre vlakte kijkt, waar geen leven meer in te bespeuren is, kan dat hopeloos voelen, maar als er dan één twijg uit de grond komt, zeg je: Er is nog leven. Dat is wat Jezus is: Hij is het Leven! In Hem begint God dus opnieuw. Wat niet lukte na Adam, na Noach en na Babel, dat lukt nu wel na Christus. Hij is de dode wereld ingegaan, de dood ingegaan en uit Hem komt het leven voort. Zelfs geestelijk dode mensen komen in Hem opnieuw te leven. Ga je even verwonderen over dat actieplan van God met deze wereld en met jou!

Gebed: Heer, als ik stil wordt voor U, kan ik alleen maar verwonderd kijken naar het kruis op Golgotha. U bent het Leven midden in de dood en in U leef ik en zal ik leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu