Stop met oordelen!

Thema: Op weg met Jezus

"Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden." (Lukas 6:37)

Hoe kritisch is jouw houding naar een ander? Dat is ook weer niet de meest makkelijke vraag. Vooral omdat het negatieve vaak zo makkelijk is. Ik kom, terwijl ik dit schrijf, net terug van een bijeenkomst waar ik gesproken heb over de kracht van woorden en wat woorden met je doen, maar ook welke negatieve woorden wij zo makkelijk spreken. Iedereen zit je dan aan te kijken met een blik van 'praat maar, ik doe net alsof ik dit niet herken', maar tijdens de pauze werd heel regelmatig gezegd: "Hé, dat is negatief en dat is niet bemoedigend". Negatieve woorden die wij over de ander uitspreken komt eigenlijk altijd voort uit een kritische houding. Maar waarom zijn wij dan zo kritisch?

Op moment dat je kritiek levert, zeg je daar indirect mee dat jij anders bent. Of dat zo is, is nog maar de vraag, maar we doen dit maar al te vaak om boven de ander uit te kunnen komen. Je maakt de splinter van de ander zo groot als een balk, terwijl je de balk in je eigen oog kleiner maakt als een splinter. Herken je dit? Het is niet voor niets dat Jezus hier zoveel tijd aan besteedt in de Bergrede. Laat het oordeel en de veroordeling over de ander los, want als je een oordeel uitspreekt over de ander, kun je dan zelf wel eerlijk in de spiegel kijken? Pas sprak ik iemand die een heftig verleden had en die zei: "Ik kan nooit meer iemand veroordelen, want mijn verleden herinnert mij dat ik nog veel slechter was". Dat is het nu precies. Als je je eigen hart kent, wat kun je dan nog over de ander zeggen.

Natuurlijk betekent het niet dat je alles goed moet vinden, dat zegt Jezus ook niet, maar zelfs als de ander jou iets aan heeft gedaan, dan roept Jezus zelfs op om het oordeel los te laten en aan Hem te geven. Laat los, zegt Hij dan, dan zul je losgelaten worden. Jezus wil niet dat je je verliest in het kijken naar de ander en het zoeken van fouten bij een ander. Dat kan Jezus heel goed Zelf doen. En als je wel je naaste wil aanspreken op bepaald gedrag, doe het dan niet om te oordelen, maar om diegene te redden uit de strik waar hij in terecht is gekomen. Wat jij geeft, dat zul je in veelvoud terugkrijgen. En ja, dat geldt in het positieve en in het negatieve. Dus als jij overvloed uitdeelt, dan krijg je dezelfde maat van overvloed, maar die maat is dan wel aangedrukt en overlopend. Alleen, als je dit met het negatieve doet, met oordeel, dan krijg je dat ook in veelvoud terug.

Vind je ook dat dit behoorlijk streng klinkt? Ik ergens wel. Het is zo makkelijk om de ander lager weg te zeggen, alleen denk ik en denk jij dat je meer ziet dan die ander? Dat wij het beter begrijpen dan die ander? Jezus ontnuchtert je wel als Hij zegt dat als een blinde op de weg een blinde geleidt, dan vallen ze samen in de put. Dat gebeurt er dus met je als je oordeelt en veroordeelt. Je bent niet minder blind dan die ander, misschien op iets andere terreinen, maar uiteindelijk verlies je je erin en val je samen in dezelfde put. Misschien wel omdat die ander er al in gevallen was en jij omdat je zo op die ander let, dat je er ook in valt. Goed kijken naar de ander kun je pas als je goed kijkt naar jezelf. En genadig dat je dan wordt voor de ander! En dan sta je schouder aan schouder om Jezus te dienen.

Gebed: Heer, ik wil elke vorm van oordeel loslaten, maar ik vind dat heel moeilijk. Help mij om te zien wie ik ben, zodat ik genadig ben voor de ander.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu