Het geheim van de zaligsprekingen

Thema: Op weg met Jezus

"Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten." (Lukas 6:23)

Wat is de grondwet van het Koninkrijk van Jezus? Die vraag kun je op verschillende manieren uitleggen. Je kunt zeggen dat de Tien Geboden het Vaderhart van God vertegenwoordigen en daarmee is duidelijk wat de grondwet is van het Koninkrijk. Met dat antwoord is niet veel mis. Sterker nog, God laat hierin duidelijk Zijn hart zien en ook wat eigenlijk de hemel is. Dat is de plaats waar je de Tien Geboden helemaal volmaakt ziet functioneren. Je kunt ook zeggen dat Jezus de grondwet van Zijn Koninkrijk vertelt in de Bergrede. Eigenlijk zijn dat de Tien Geboden, nog wat duidelijker aangescherpt. Maar is het je wel eens opgevallen dat die Bergrede helemaal niet zo positief is? Tenminste, niet het eerste gedeelte van de zaligsprekingen. Zou daar niet een basis zitten voor het Koninkrijk? Niet in het negatieve, maar in hoe je daarmee omgaat?

Jezus heeft een heleboel mensen om Zich heen en op dat moment begint Hij, boven op een berg de Bergrede uit te spreken en begint Hij met de zaligsprekingen. Hij lijkt dan die zaligsprekingen vooral uit te spreken tegen Zijn discipelen. Kort en goed zegt Jezus dit: "Je bent zalig als je arm bent, honger hebt, je huilt van verdriet en als je door de mensen gehaat wordt omwille van Jezus en Zijn Koninkrijk". Leuke manier is dat om zalig te worden. Nee, niet bepaald. Dat klinkt helemaal niet positief. En betekent dit dan dat je arm moet worden? Betekent dit dat je verdrietig moet zijn en dat je er alles aan moet doen om gehaat te worden? Nee, dat bedoelt Jezus helemaal niet. Die zaligsprekingen zijn de dingen die je kunnen overkomen als je echt Jezus gaat volgen. Hij kijkt niet voor niets eerst naar Zijn discipelen als Hij dit begint uit te spreken. 

Je zou het eigenlijk omgekeerd moeten lezen en dan staat er dit: Richt je niet op rijkdom, blijdschap, overvloed en mensen die tevreden met je zijn. Als dat ontbreekt in je leven is dat niet erg, laat dat je doel niet zijn. Straks in de hemel krijg je dit allemaal. Dan krijg je goud zonder einde, zul je altijd blijdschap hebben, zul je eten zoals nooit op aarde mogelijk kan zijn en zal iedereen je liefhebben en zul jij liefhebben. En er zijn er die er voor kiezen om dat op aarde allemaal al te hebben en zij hebben hun loon al gehad. Ik dacht vroeger dat je als gelovige het helemaal niet goed mocht hebben en Jezus volgen zou alleen maar naar en vervelend zijn. Dat zegt Jezus hier helemaal niet, Hij zegt alleen dat als het negatieve in dit leven je overkomt, dat je niet je focus moet hebben om dat zo snel mogelijk om te zetten naar het positieve. Jouw loon ontvang je in de hemel en nu lijdt je soms gewoon met Jezus mee in armoede, honger en verdriet en verachting en alles wat je kan overkomen omdat ze het groene hout, Jezus, hebben kapotgemaakt, en ze echt niet anders zullen omgaan met het dorre hout. Echt, je hoeft die moeilijke dingen niet te zoeken om zalig te worden, Jezus bedoelt dat als dit je overkomt dat je in de zaligheid straks overvloedig veel zult ontvangen.

Verblijd je op de dag dat het je hier op aarde aan van alles ontbreekt als je Jezus volgt. Niet alleen de verachting is het gevolg, ook de armoede, honger en het verdriet hoort van alle eeuwen al bij de profeten en de gelovigen. Degenen die niet geloven en Jezus niet volgen zullen je zulke dingen aan kunnen doen, maar spring dan op van vreugde, want dit is juist je erekroon! Pas las ik het laatste gedeelte van het boek Habbakuk en hij zegt dan dat als er geen vrucht aan de wijnstok is, geen olijven zijn en de stallen leeg zijn dat hij ondanks dat, toch in de Heer zal opspringen van vreugde. Weet je, als het je nu omwille van Jezus aan van alles ontbreekt, dan springen we op van vreugde! Dan juichen we, omdat we weten dat ons straks een veelvoud gegeven zal worden van het goede over dat wat we nu lijden. Als je zo mag leven, dan begrijp je pas echt wat de basis is van het Koninkrijk: Hier op aarde word je geen eenvoudige reis beloofd, maar lijden we achter Jezus aan met Hem mee. Wat een eer is dat.

Gebed: Heer, U weet wat ik kan dragen en ik weet dat ik niet de hemel op aarde hoef te zoeken, omdat ik straks van U krijg wat mij nu ontbreekt door het lijden om het getuigenis van Jezus.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu