Jij bent bewust geroepen!

Thema: Op weg met Jezus

"En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde." (Lukas 6:13)

Als God je wilt gebruiken voor Zijn Koninkrijk (en natuurlijk, dat geldt voor iedere gelovige) dan komt dat niet zomaar uit de lucht vallen. Zeker ook als je van God een bijzondere roeping krijgt om iets te doen wat meer is dan algemeen, dat gebeurt niet zomaar. En ik geloof steeds meer dat er geen algemene roeping als gelovige is, maar dat op basis van wie jij bent, er ook specifieke dingen zijn waarin God jou wil gebruiken. Als je leest wat Paulus daar over zegt als hij het heeft over de bedieningen, dan zijn er mensen die een bepaalde bediening hebben om de heiligen toe te rusten. En wat betekent dat dan? Niets anders dan dat iemand die een bediening heeft om toe te rusten, anderen met een karakter dat daarbij aansluit, toe te rusten tot dat werk binnen zo'n bediening. Iemand die als herder, gelovigen toerust tot herders, die rust die mensen dus toe waarbij het karakter aansluit bij dat van een herder. Dus algemene roeping, die is er misschien wel, maar voor iedereen zit er dieper ook nog iets dat te maken heeft met wie jij bent. En ook dat komt niet zomaar uit de lucht vallen.

Ondertussen zit je misschien wel te denken: Waar wil hij nu eigenlijk heen? Lees eens even het gedeelte wat gaat over de roeping van de twaalf discipelen. In het begin van Jezus bediening koos Jezus ervoor om twaalf discipelen uit te kiezen uit die grote groep discipelen om Hem heen. Die twaalf zijn degenen die later ook anderen gaan toerusten en die als apostelen de wereld intrekken met visie voor de kerk en als leiderschap voor de vroege kerk. Hoe komt Jezus er nu bij om twaalf discipelen uit te kiezen? Je zou kunnen zeggen, als het over het aantal gaat: Dit is een getal dat heel het volk Israël vertegenwoordigt vanwege de twaalf stammen. Als je in Openbaring leest dat er later een getal van vierentwintig wordt genoemd, lijkt het zo te zijn dat twaalf het getal is voor de gemeente. Twaalf voor de Joden en twaalf voor de heidenen. Het getal twaalf is een volheidsgetal als het over de gemeente gaat. Maar waarom precies die twaalf die genoemd worden?

Kijk even wat er eerst gebeurt. Jezus is al even aan Zijn bediening begonnen, heeft wel discipelen om Zich heen verzameld, maar tot dit moment doet Hij nog steeds het meeste Zelf. Dat is niet vol te houden en ook niet wat past bij het principe van het Koninkrijk. In het Koninkrijk van God maakt de discipel zichzelf overbodig door anderen weer in beweging te zetten en dat was ook het doel van Jezus. En na een korte periode alleen gaat Jezus bidden tot Zijn Vader. Dat doet Hij een hele nacht. Hij bleef de hele nacht in gebed tot God. Dat is heel lang. Kennelijk had Hij dus echt heel veel met Zijn Vader te bespreken. Als het dan eenmaal dag is geworden roept Hij Zijn discipelen bij Zich. Dat zal een hele groep van discipelen zijn die in ieder geval algemeen door Jezus waren geroepen om Hem te volgen. En uit die groep kiest Hij er op dat moment twaalf uit met een bijzondere roeping. De toekomstige apostelen voor de gemeente en zij worden gekozen om dichtbij Jezus te zijn en te leren wat zij straks nodig hebben.

Overigens, blijkt later wel dat die groep inderdaad groter was die vanaf het begin is meegegaan, want als er vervanging voor Judas nodig is, wordt er gekozen uit mannen die er al die tijd ook bij zijn geweest. Maar deze twaalf krijgen een specifiekere roeping op dit moment. Waar komt dat uit voort? Uit het overleg tussen Jezus en Zijn Vader. Iemand zei pas tegen mij: "Gebed is werkoverleg met God". Dat vond ik wel een mooie uitspraak. Dat is wat de basis is van de keuze die Jezus hier maakt. Overleg met Zijn Vader bepaalde de keus. De roeping komt dus niet uit de lucht vallen, maar is het gevolg van het overleg tussen Vader en Zoon. Er is over nagedacht wat jouw bestemming en roeping in het leven is. Dat is geen willekeur, maar dat is afgestemd op wie jij bent en wat Gods grote plan met jouw is. Jezus overlegde hier en laat ons zien hoe zorgvuldig Vader en Zoon omgaan met roeping. En ja, nog steeds zat daar ook nog Judas bij die toch andere keuzes maakte. Judas waar Jezus ook iets in heeft gezien. Dus hoe dan ook, dat waar God jouw bestemming in ziet, is dat wat Hij in je ziet en ga daar met God maar naar op zoek.

Gebed: Heer, Uw plan met mijn leven is altijd goed en het beste en wilt U mij telkens laten zien wat dat plan is voor mijn leven?

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Aanneming tot kinderen

Thema: In verwachting

“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:23)

Als we nog even proberen om Paulus’ woorden te blijven volgen, schrijft hij nog een paar woorden in de brief aan de Romeinen die opmerkelijk zijn. Na het verwachten van de schepping die uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God, schrijft hij dat ook wij een verwachting hebben. Een verwachting die hij heel opmerkelijk omschrijft. De vraag vooraf is de vraag of jij een kind van God bent?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

03 december 2020
02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu