Jij bent bewust geroepen!

Thema: Op weg met Jezus

"En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde." (Lukas 6:13)

Als God je wilt gebruiken voor Zijn Koninkrijk (en natuurlijk, dat geldt voor iedere gelovige) dan komt dat niet zomaar uit de lucht vallen. Zeker ook als je van God een bijzondere roeping krijgt om iets te doen wat meer is dan algemeen, dat gebeurt niet zomaar. En ik geloof steeds meer dat er geen algemene roeping als gelovige is, maar dat op basis van wie jij bent, er ook specifieke dingen zijn waarin God jou wil gebruiken. Als je leest wat Paulus daar over zegt als hij het heeft over de bedieningen, dan zijn er mensen die een bepaalde bediening hebben om de heiligen toe te rusten. En wat betekent dat dan? Niets anders dan dat iemand die een bediening heeft om toe te rusten, anderen met een karakter dat daarbij aansluit, toe te rusten tot dat werk binnen zo'n bediening. Iemand die als herder, gelovigen toerust tot herders, die rust die mensen dus toe waarbij het karakter aansluit bij dat van een herder. Dus algemene roeping, die is er misschien wel, maar voor iedereen zit er dieper ook nog iets dat te maken heeft met wie jij bent. En ook dat komt niet zomaar uit de lucht vallen.

Ondertussen zit je misschien wel te denken: Waar wil hij nu eigenlijk heen? Lees eens even het gedeelte wat gaat over de roeping van de twaalf discipelen. In het begin van Jezus bediening koos Jezus ervoor om twaalf discipelen uit te kiezen uit die grote groep discipelen om Hem heen. Die twaalf zijn degenen die later ook anderen gaan toerusten en die als apostelen de wereld intrekken met visie voor de kerk en als leiderschap voor de vroege kerk. Hoe komt Jezus er nu bij om twaalf discipelen uit te kiezen? Je zou kunnen zeggen, als het over het aantal gaat: Dit is een getal dat heel het volk Israël vertegenwoordigt vanwege de twaalf stammen. Als je in Openbaring leest dat er later een getal van vierentwintig wordt genoemd, lijkt het zo te zijn dat twaalf het getal is voor de gemeente. Twaalf voor de Joden en twaalf voor de heidenen. Het getal twaalf is een volheidsgetal als het over de gemeente gaat. Maar waarom precies die twaalf die genoemd worden?

Kijk even wat er eerst gebeurt. Jezus is al even aan Zijn bediening begonnen, heeft wel discipelen om Zich heen verzameld, maar tot dit moment doet Hij nog steeds het meeste Zelf. Dat is niet vol te houden en ook niet wat past bij het principe van het Koninkrijk. In het Koninkrijk van God maakt de discipel zichzelf overbodig door anderen weer in beweging te zetten en dat was ook het doel van Jezus. En na een korte periode alleen gaat Jezus bidden tot Zijn Vader. Dat doet Hij een hele nacht. Hij bleef de hele nacht in gebed tot God. Dat is heel lang. Kennelijk had Hij dus echt heel veel met Zijn Vader te bespreken. Als het dan eenmaal dag is geworden roept Hij Zijn discipelen bij Zich. Dat zal een hele groep van discipelen zijn die in ieder geval algemeen door Jezus waren geroepen om Hem te volgen. En uit die groep kiest Hij er op dat moment twaalf uit met een bijzondere roeping. De toekomstige apostelen voor de gemeente en zij worden gekozen om dichtbij Jezus te zijn en te leren wat zij straks nodig hebben.

Overigens, blijkt later wel dat die groep inderdaad groter was die vanaf het begin is meegegaan, want als er vervanging voor Judas nodig is, wordt er gekozen uit mannen die er al die tijd ook bij zijn geweest. Maar deze twaalf krijgen een specifiekere roeping op dit moment. Waar komt dat uit voort? Uit het overleg tussen Jezus en Zijn Vader. Iemand zei pas tegen mij: "Gebed is werkoverleg met God". Dat vond ik wel een mooie uitspraak. Dat is wat de basis is van de keuze die Jezus hier maakt. Overleg met Zijn Vader bepaalde de keus. De roeping komt dus niet uit de lucht vallen, maar is het gevolg van het overleg tussen Vader en Zoon. Er is over nagedacht wat jouw bestemming en roeping in het leven is. Dat is geen willekeur, maar dat is afgestemd op wie jij bent en wat Gods grote plan met jouw is. Jezus overlegde hier en laat ons zien hoe zorgvuldig Vader en Zoon omgaan met roeping. En ja, nog steeds zat daar ook nog Judas bij die toch andere keuzes maakte. Judas waar Jezus ook iets in heeft gezien. Dus hoe dan ook, dat waar God jouw bestemming in ziet, is dat wat Hij in je ziet en ga daar met God maar naar op zoek.

Gebed: Heer, Uw plan met mijn leven is altijd goed en het beste en wilt U mij telkens laten zien wat dat plan is voor mijn leven?

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Laat je niet gek maken

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen." (Kolossenzen 2:4)

Wat heeft Jezus voor je gedaan? Dat is de meest eenvoudige vraag die je aan een christen kunt stellen, toch? Hij heeft je zonden vergeven en als je het completer wilt maken, heeft Hij ook alle gebrokenheid en elke macht die niet van God is, overwonnen. Natuurlijk klopt dit helemaal, maar waar je bij jezelf eens naar zou moeten kijken is naar het moment dat er op een bepaald terrein toch twijfel ontstaat. Dat hoeft niet eens te zijn dat je twijfelt aan je redding, maar kijk ook eens naar al die andere momenten dat er twijfel ontstaat. Dat kan ook zijn na een zonde, dat kan ook zijn op het punt of echt elke zonde weg is. Misschien zeg je nu: "Kom op Theo, na alle jaren van geloof is die strijd echt wel weg". Maar heb jij nooit eens een moment dat iemand een vraag stelt en dat je dan denkt: 'Als dit waar is, dan...'

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu