Jij bent bewust geroepen!

Thema: Op weg met Jezus

"En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde." (Lukas 6:13)

Als God je wilt gebruiken voor Zijn Koninkrijk (en natuurlijk, dat geldt voor iedere gelovige) dan komt dat niet zomaar uit de lucht vallen. Zeker ook als je van God een bijzondere roeping krijgt om iets te doen wat meer is dan algemeen, dat gebeurt niet zomaar. En ik geloof steeds meer dat er geen algemene roeping als gelovige is, maar dat op basis van wie jij bent, er ook specifieke dingen zijn waarin God jou wil gebruiken. Als je leest wat Paulus daar over zegt als hij het heeft over de bedieningen, dan zijn er mensen die een bepaalde bediening hebben om de heiligen toe te rusten. En wat betekent dat dan? Niets anders dan dat iemand die een bediening heeft om toe te rusten, anderen met een karakter dat daarbij aansluit, toe te rusten tot dat werk binnen zo'n bediening. Iemand die als herder, gelovigen toerust tot herders, die rust die mensen dus toe waarbij het karakter aansluit bij dat van een herder. Dus algemene roeping, die is er misschien wel, maar voor iedereen zit er dieper ook nog iets dat te maken heeft met wie jij bent. En ook dat komt niet zomaar uit de lucht vallen.

Ondertussen zit je misschien wel te denken: Waar wil hij nu eigenlijk heen? Lees eens even het gedeelte wat gaat over de roeping van de twaalf discipelen. In het begin van Jezus bediening koos Jezus ervoor om twaalf discipelen uit te kiezen uit die grote groep discipelen om Hem heen. Die twaalf zijn degenen die later ook anderen gaan toerusten en die als apostelen de wereld intrekken met visie voor de kerk en als leiderschap voor de vroege kerk. Hoe komt Jezus er nu bij om twaalf discipelen uit te kiezen? Je zou kunnen zeggen, als het over het aantal gaat: Dit is een getal dat heel het volk Israël vertegenwoordigt vanwege de twaalf stammen. Als je in Openbaring leest dat er later een getal van vierentwintig wordt genoemd, lijkt het zo te zijn dat twaalf het getal is voor de gemeente. Twaalf voor de Joden en twaalf voor de heidenen. Het getal twaalf is een volheidsgetal als het over de gemeente gaat. Maar waarom precies die twaalf die genoemd worden?

Kijk even wat er eerst gebeurt. Jezus is al even aan Zijn bediening begonnen, heeft wel discipelen om Zich heen verzameld, maar tot dit moment doet Hij nog steeds het meeste Zelf. Dat is niet vol te houden en ook niet wat past bij het principe van het Koninkrijk. In het Koninkrijk van God maakt de discipel zichzelf overbodig door anderen weer in beweging te zetten en dat was ook het doel van Jezus. En na een korte periode alleen gaat Jezus bidden tot Zijn Vader. Dat doet Hij een hele nacht. Hij bleef de hele nacht in gebed tot God. Dat is heel lang. Kennelijk had Hij dus echt heel veel met Zijn Vader te bespreken. Als het dan eenmaal dag is geworden roept Hij Zijn discipelen bij Zich. Dat zal een hele groep van discipelen zijn die in ieder geval algemeen door Jezus waren geroepen om Hem te volgen. En uit die groep kiest Hij er op dat moment twaalf uit met een bijzondere roeping. De toekomstige apostelen voor de gemeente en zij worden gekozen om dichtbij Jezus te zijn en te leren wat zij straks nodig hebben.

Overigens, blijkt later wel dat die groep inderdaad groter was die vanaf het begin is meegegaan, want als er vervanging voor Judas nodig is, wordt er gekozen uit mannen die er al die tijd ook bij zijn geweest. Maar deze twaalf krijgen een specifiekere roeping op dit moment. Waar komt dat uit voort? Uit het overleg tussen Jezus en Zijn Vader. Iemand zei pas tegen mij: "Gebed is werkoverleg met God". Dat vond ik wel een mooie uitspraak. Dat is wat de basis is van de keuze die Jezus hier maakt. Overleg met Zijn Vader bepaalde de keus. De roeping komt dus niet uit de lucht vallen, maar is het gevolg van het overleg tussen Vader en Zoon. Er is over nagedacht wat jouw bestemming en roeping in het leven is. Dat is geen willekeur, maar dat is afgestemd op wie jij bent en wat Gods grote plan met jouw is. Jezus overlegde hier en laat ons zien hoe zorgvuldig Vader en Zoon omgaan met roeping. En ja, nog steeds zat daar ook nog Judas bij die toch andere keuzes maakte. Judas waar Jezus ook iets in heeft gezien. Dus hoe dan ook, dat waar God jouw bestemming in ziet, is dat wat Hij in je ziet en ga daar met God maar naar op zoek.

Gebed: Heer, Uw plan met mijn leven is altijd goed en het beste en wilt U mij telkens laten zien wat dat plan is voor mijn leven?

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu