Jezus bepaalt de inhoud van de rustdag

Thema: Op weg met Jezus

"En Hij zei tegen hen: De Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat." (Lukas 6:5)

De discussie over de sabbatdag, in hoeveel gezinnen is er door de jaren heen al eens een discussie geweest hoe je met de rustdag om moet gaan? En als die discussie er nooit is, kan dit dan te maken hebben dat die rustdag misschien weinig meer weg heeft van een rustdag waar ook tijd is voor God? Als je met Jezus op weg bent, dan blijkt dat Hij ook van de rustdag wel iets vindt. Ik ga nu niet in op de discussie over de sabbat of de zondag, want daar is heel veel over te zeggen en te denken, het gaat er nu vooral om wat de functie is van de rustdag. Dat is namelijk waar de Farizeeën zich aan storen. Van hen mocht je op de sabbatdag minder doen dan niets. In ieder geval hadden ze er zoveel regels bij bedacht dat het op de sabbat meer ging over de regels dan over het doel.

Dit is precies waar het in de meeste discussies ook vaak over gaat. De discussie gaat over de regels, maar vaak maar weinig over het doel. En op zich deden die discipelen van Jezus nog niet eens zo heel vreemd. Jezus loopt met Zijn discipelen alleen maar door het veld en onderweg plukken de discipelen een paar aren. Je zou zeggen: Wat is daar nu erg aan? Eigenlijk niet zoveel, maar voor een letterknecht zoals een Farizeeër stond dit gelijk aan werken. Die enkele aar die zij plukten stond voor de Farizeeën gelijk aan oogsten. En ik denk dat er nog wel een regel achter zat waar het niet ging zoals zij vonden dat het moest gaan. De wandeling van Jezus was wellicht ook langer dan een sabbatswandeling, dus indirect spreken ze misschien zelfs Jezus nog wel aan op Zijn gedrag.

Misschien is het antwoord van Jezus wel lastiger dan we denken. Jezus neemt het voorbeeld van David die terwijl hij op de vlucht is, honger heeft en de toonbroden uit de tabernakel heeft opgegeten. Dat mocht in ieder geval niet, maar kennelijk maakt Jezus daar geen punt van als de nood hoog genoeg is. Met andere woorden: "Regels zijn er, maar als iemand in nood is, breekt nood de wet". Daarmee lijkt Jezus wel de deur open te zetten voor heel veel eigen interpretatie. Nu ontbreken er bij Lukas natuurlijk ook nog een paar woorden. We lezen bij Markus dat Jezus ook nog heeft gezegd dat de rustdag er is voor de mens en de mens niet voor rustdag. Het is dus niet de bedoeling dat wij van de rustdag een doel maken, maar de rustdag is er omdat wij het doel van de rustdag zijn. De rustdag is er voor ons en niet andersom.

De hele sabbat is gegeven om te genieten van God. Dat is wat God Zelf zegt als Hij de sabbat instelt. Het gaat om genieten van God en daarbij ook om tot rust te komen. We mogen ons even verblijden in God. Dat sluit overigens ook precies aan bij het vasten. Blijdschap in Jezus maakt dat je niet altijd hoeft te vasten en ook de rustdag is er voor om je blijdschap in Jezus te kunnen beleven. Jezus zet dus niet de deur open dat op de rustdag alles maar gewoon moet kunnen. Ook in het rusten, laat God Zijn zorg zien. Wij zijn namelijk volgens dat systeem van God gemaakt. Wij hebben een dag rust nodig in de week, anders gaat het mis met je gezondheid. Alleen dat betekent niet dat je geen aren zou mogen plukken. Er is niets mis mee als je iets doet wat niet echt werken is en in die wandeling door de velden, waarbij ze ongetwijfeld ook hebben gedeeld met elkaar, is er dus ook gemeenschap dat hoort bij het richten op God.

Jezus is Heer, betekent dat Hij het in alles voor het zeggen heeft en als Hij zegt dat Hij ook een Heer is van de sabbat, dan heeft Hij daar ook alles over te zeggen. Wat deed Jezus op de sabbat? Dat is duidelijk, naar gewoonte ging Hij naar de synagoge. Ja, de sabbat was helemaal gericht op God, bij Jezus, maar hoe bijzonder, Jezus deed wel Zijn werk van Zijn Koninkrijk op de sabbat. Genezing, het Koninkrijk laten komen, lijkt bijna wel bij uitstek te behoren bij de sabbat. Genoeg om over na te denken en je af te vragen of het je om de regels gaat of om het doel. En als het dat geen van beiden is, is het goed om je dan af te vragen of je in gehoorzaamheid gebruik maat van de rustdag.

Gebed: Heer, U bent Heer van de sabbat en U laat ons zien hoe U daarmee om bent gegaan. Ik wil juist die dag gebruiken zoals U die gebruikte en mij richten op U en op Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu