Oproep om te vasten

Thema: Op weg met Jezus

"En zij zeiden tegen Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden, en evenzo ook de discipelen van de Farizeeën, maar die van U eten en drinken?" (Lukas 5:33)

Wordt het niet tijd dat we serieus werk maken van vasten? Ja, ik besef het, dat is een flinke binnenkomer. Dat één zal zeggen: "Ja, dat is belangrijk" en de volgende zal zeggen: "Moeten is religie, er moet helemaal niets". En dan alle andere gedachten die daar dan nog tussenin zitten. Het aparte is dat we ons er niet met onze mening zomaar even vanaf kunnen maken, want Jezus reageert nogal opmerkelijk op de vraag van een paar schriftgeleerden en Farizeeërs. Ze hadden al even een aanvaring met Jezus gehad over het eten en drinken dat Jezus deed met de zondaars en dan stellen ze er gelijk nog een vraag overheen: "Waarom vasten de discipelen van Johannes de Doper dikwijls en die van U niet?" En eigenlijk zat daar ook gelijk de opmerking in: Wij vasten keurig en vaak, maar Uw discipelen niet. Opmerkelijk dat Jezus niet zegt dat Zijn discipelen niet hoeven te vasten.

Jezus zegt dus niet dat wij niets hoeven te hebben met vasten. Sterker nog, op dit moment is er meer reden tot vasten dan in de tijd dat Jezus op aarde was. Jezus zegt namelijk dat de discipelen niet hoeven te vasten omdat de Bruidegom er is. Het is een periode van feest op het moment dat Jezus op aarde is en dan hoeven ze niet te vasten. Vasten past namelijk niet bij het feest dat Jezus is. Zolang Jezus op aarde is, is het dus feest en hoeven Zijn discipelen niet te vasten, maar er zullen dagen komen dat Hij er niet meer is, dan zullen ze wel vasten. En daarmee zegt Jezus ook iets over jou en mij, als gelovigen in Hem en dus als discipelen op aarde, terwijl Hij er niet meer is. En toch is dat niet hetzelfde vasten zoals de Farizeeërs deden en zoals de discipelen van Johannes de Doper deden. Jezus vertelt er namelijk een gelijkenis achteraan. 

Met het vasten als Jezus er straks niet meer is, is het net als met een nieuwe lap stof. Zo'n nieuw stuk stof zet je niet op een oud stuk stof. Dat past niet op elkaar. Zodra je het dan gaat wassen, krimpt de nieuwe stof terwijl de oude stof dat niet doet en dan scheurt de oude stof nog verder. Het is net als nieuwe wijn, die kun je niet in oude zakken doen. Nieuwe zakken zijn nog rekbaar voor het gisten en bruisen van de nieuwe wijn. Zou je die in een oude zake doen, dan scheurt die oude zak. Zo is het ook met vasten. Het vasten wat tot nu toe was geweest, past niet bij het vasten van de gelovigen in de periode dat Jezus niet op aarde is. Je zou kunnen zeggen dat Jezus' leven in ons zo bruist dat het niet past in het oude van de religie. Waar het in het Oude Testament vaak ging over vasten om God op andere gedachten te brengen en het vaak ging om schuldbesef en verootmoediging voor God vanwege zonden, zo zal het bij de nieuwe manier van vasten niet zijn. Dan zal het veel meer vasten worden omdat we verlangen naar meer van God en meer van Zijn nieuwe toekomst. Of zoals ik pas hoorde: Het is vasten uit heilige ontevredenheid. Vasten om te bidden om doorbraken voor Jezus' nieuwe Koninkrijk en vasten om meer en dieper afgestemd te zijn op God.

Het gaat niet meer om een vasten dat gericht is op vergeving en verootmoediging, maar het is een vasten van bruiloftskinderen die de Bruidegom missen. Het zijn periodes waarin we alles aan de kant willen zetten om echt gericht te zijn op wat Jezus wil doen in en door ons heen en we echt in contact blijven met Hem. Dat begint in de eerste plaats met vasten van voedsel. Daar is met onderzoek uit aangetoond dat dit ook psychologisch helpt om beter te kunnen focussen. Als je dan ook beseft dat dit geestelijk je ook meer richt op Jezus en Zijn Koninkrijk dan ben je met lichaam en ziel meer dan ooit gericht op waar je echt voor leeft. Tegelijk zullen er ook momenten zijn dat je als bruiloftskind perioden zult hebben waarin je een leven van feest hebt en je dus niet vast. Daarmee is duidelijk waarom Jezus geen duidelijke voorwaarden stelt aan het vasten, maar dat het normaal is dat we het regelmatig doen, terwijl er geen verplichting is.

Gebed: Heer, help mij om de keus te maken om alles aan de kant te zetten om juist als ik U mis en ik meer op U gericht wil zijn en op mijn taak op aarde, dat te versterken.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu