Wonderen en de wet

Thema: Op weg met Jezus

"En Hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei Hij, laat uzelf aan de priester zien, en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes bevolen heeft, tot een getuigenis voor hen." (Lukas 5:14)

Wat zou jij doen als je een ernstige ziekte zou hebben en je zou op één moment helemaal genezen zijn? Ja, eigenlijk ben ik wel benieuwd naar jou reactie. Waar zou jij de week die dan zou volgen over praten? De kans is groot dat het over je genezing zou gaan. Of zou je het eerst nog even laten checken bij de dokter? Dat laatste is iets dat ik wel vaak als opdracht geef als iemand door een wonder is genezen, gewoon om zeker te weten dat het klopt en ook om eventueel dan over medicatie besluiten te laten nemen. Als je de wonderen bij Jezus op een rijtje zet, zijn de reacties nogal verschillend. De ene loopt huppelend en springend weg, de volgende blijft praten en een ander lijkt gewoon naar huis te gaan. Toch is het bijna onmogelijk om te blijven zwijgen, zou je zeggen, want de vragen komen meteen.

Wellicht vraag je je af waarom ik hier nu zo'n punt van maak. Wel, het aparte bij Jezus is dat Hij de ene keer het helemaal goed vindt als iemand begint te springen van blijdschap en de volgende keer juist helemaal niet. Als je het wonder van de genezing van de melaatse leest in Lukas 5, dan mag de man die genezen is het tegen niemand vertellen. Je zou nog even denken dat Jezus dit doet om niet nog meer aanloop te krijgen, want als hij tegen de opdracht van Jezus ingaat, komen er nog veel meer mensen naar Jezus toe. Als het zo zou zijn dat Jezus daarom wil dat hij er met niemand over spreekt, dan loop ik in ieder geval toch vast met de volgende geschiedenis. Als Jezus dan namelijk een verlamde man geneest, krijgt deze man helemaal geen verbod om te spreken, sterker nog, hij verheerlijkte God.

Waarom zegt Jezus dan tegen die melaatse man dat hij niets mag zeggen, maar naar de priester moet gaan om zich te laten zien? Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk om te bedenken. Jezus geeft deze opdracht niet omdat Hij niet zou willen dat het bekend zou worden, maar Jezus doet dit omdat Hij de wet van Zijn Vader uiterst serieus neemt. Er zijn natuurlijk in Hem straks wetten vervuld en niet meer aan de orde, maar dat geldt niet voor de sociale wetten van Israël. Jezus zegt dus niet: "Ik doe een wonder en nu hoef je je na dit wonder niet te houden aan de wet die regelt dat iemand die geneest van melaatsheid gezien moet worden door de priester niet meer zou gelden". Natuurlijk wist Jezus dat deze genezing totaal en compleet was, maar de wet, waar Hij en die man onder viel, zei dat je na zo'n genezing eerst gezond verklaard moest worden. Er mocht bij melaatsheid geen risico zijn dat het overgedragen zou worden.

Deze man mocht volgens de wet van God voor Israël niet eens onder de mensen komen. Eigenlijk ging die man al over de grens toen hij Jezus benaderde, maar na zijn genezing mocht hij nog steeds niet onder de mensen komen. Dat mocht pas als de priester hem gezond had verklaard en niet eerder. Dus dolblij vertellen van de genezing kon ook daadwerkelijk pas daarna. Jezus staat dus niet boven de wet, zelfs niet als Hij weet dat die priester geen melaatsheid meer zou vinden. Neem het daarom aan de ene kant serieus dat jij de rol van een arts niet over kan nemen als je voor iemand bidt en God een wonder doet, maar nog dieper geldt ook dat de wet waar je onder valt, nog steeds geldt. Jezus neemt dat namelijk ook heel serieus, zeker omdat het hier om wetten gaat waarbij de veiligheid voor Gods volk in het geding is. En tegelijk, laat dit ook zien dat jij wel betrokken mag zijn bij een wonder, maar besluiten over medicatie en gezond verklaren is niet aan jou, daar zijn gewoon bevoegde instanties voor, ook in onze maatschappij. Ik maakte ooit een situatie mee waarbij iemand zwaar demonisch belast was. Daardoor was die persoon onder een bepaalde vorm van verplichte therapie gesteld en had diegene ook beperkingen opgelegd gekregen. Zonder dat wij er toen in die tijd veel verstand van hadden, baden we ervoor en God deed een wonder en er kwam een doorbraak, maar de instanties moesten dit bevestigen om weer terug te kunnen keren in het 'normale' leven.

Gebed: Heer, ik verlang naar nog veel meer wonderen en tekenen, maar wilt U ook laten zien op welke manier wij daarmee om moeten gaan, ook binnen de kaders die daarvoor zijn gesteld.

 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu