Op weg naar verzoeking

Thema: Op weg met Jezus

"Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid." (Lukas 4:1)

Je hebt van die teksten in de Bijbel, waar je eigenlijk niet goed van kunt begrijpen waarom ze erin staan. Of eigenlijk teksten die ons iets laten zien dat we niet kunnen plaatsen. Teksten zoals bij Job dat God de ruimte geeft aan satan om Job aan te pakken en het zelfs lijkt alsof God daar zelfs voor kiest. Ook aan het begin van de bediening van Jezus kom je zo'n tekst tegen. Jezus is net gedoopt en dan direct daarna wordt Jezus door de Heilige Geest de woestijn in geleid waar Hij veertig dagen verzocht werd door satan. Heb je wel eens nagedacht wat een vreemde tekst dat dit is?

Dat satan op ons loert en ons probeert te verzoeken, dat kunnen we begrijpen en dat hij dit ook bij Jezus doet, is te volgen. Dat wij ervoor kunnen kiezen om satan op te zoeken door verkeerde keuzes kunnen we ook nog volgen want dat gebeurt helaas vaak genoeg. Alleen gaan deze beide dingen hier helemaal niet op. Het initiatief voor de verzoeking in de woestijn ligt hier bij de Heilige Geest. Zou dat kunnen betekenen dat de Heilige Geest ook ons kan aansturen op een confrontatie met de vijand? Wat klinkt dit toch apart.

Laat ik proberen er een paar dingen over te zeggen. In de eerste plaats is Jezus vol van de Heilige Geest. De doop in de Jordaan heeft een vervulling met de Heilige Geest tot gevolg gehad die echt vol was. De Heilige Geest is dus niet zomaar een geest, maar de toevoeging van Lukas van 'Heilige' maakt een duidelijk verschil duidelijk. De Heilige Geest was ook niet buiten Jezus, maar in Jezus. Het gaat hier dus om een besluit van de Drie-enige God. De Heilige Geest leidt Jezus, dan gaat het over de wil van de Vader, maar de Heilige Geest doet dat in Jezus als een Goddelijke inspiratiebron. Er is dus geen sprake van dwang, maar hier gaat het om een Drie-enige keus. Heb je daarmee alles begrepen? Nee, zeker niet, maar dat zij dan maar zo. Het is iets waar ook Jezus niet iets deed tegen Zijn wil in. Er wordt hier een Goddelijke keus gemaakt om de woestijn in te gaan en de confrontatie met de grote vijand aan te gaan.

Overigens vind ik dat ook niet heel vreemd. Het karakter van deze leiding herken ik bijvoorbeeld als ik preek over de duisternis. Dan maakt God ook duidelijk dat ik daar over moet preken en weet ik dat het tot een confrontatie komt. Afgelopen weken heb ik een paar keer gepreekt over 'The Roast of satan', maar dan weet ik ook dat ik de confrontatie ook wel opzoek. Niet om de confrontatie, maar wel om te laten zien hoe hij werkt. Uiteindelijk krijgen wij van Jezus met deze geschiedenis dus ook handvatten in handen om satan te kunnen weerstaan, maar er gebeurt nog wel iets anders. Het is niet zomaar dat het hier om een periode van veertig dagen gaat. Dit zijn duidelijke symbolische getallen die wijzen op de slavernij in Egypte, die ook weer symbool staat voor de slavernij van satan het geestelijke terrein.

En hoe Jezus satan dan aanpakt, komen we nog wel op, maar soms is de confrontatie dus ook nodig en ook naar Gods wil, waarin ook wij ons helemaal niet gedwongen hoeven te voelen. Ook deze confrontatie horen bij het volgen van Jezus en met Hem op weg zijn. Satan hoopt telkens weer op een overwinning, maar als je Jezus volgen in hoe Hij hem aanpakt, zullen ook wij satan keer op keer te kijk zetten.

Gebed: Heer, dank U wel dat U ook met de confrontatie met satan ons laat zien dat we niet zomaar bang hoeven te worden, maar dat we ook in Zijn kracht hem nederlaag op nederlaag mogen toedienen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu