Op weg naar verzoeking

Thema: Op weg met Jezus

"Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid." (Lukas 4:1)

Je hebt van die teksten in de Bijbel, waar je eigenlijk niet goed van kunt begrijpen waarom ze erin staan. Of eigenlijk teksten die ons iets laten zien dat we niet kunnen plaatsen. Teksten zoals bij Job dat God de ruimte geeft aan satan om Job aan te pakken en het zelfs lijkt alsof God daar zelfs voor kiest. Ook aan het begin van de bediening van Jezus kom je zo'n tekst tegen. Jezus is net gedoopt en dan direct daarna wordt Jezus door de Heilige Geest de woestijn in geleid waar Hij veertig dagen verzocht werd door satan. Heb je wel eens nagedacht wat een vreemde tekst dat dit is?

Dat satan op ons loert en ons probeert te verzoeken, dat kunnen we begrijpen en dat hij dit ook bij Jezus doet, is te volgen. Dat wij ervoor kunnen kiezen om satan op te zoeken door verkeerde keuzes kunnen we ook nog volgen want dat gebeurt helaas vaak genoeg. Alleen gaan deze beide dingen hier helemaal niet op. Het initiatief voor de verzoeking in de woestijn ligt hier bij de Heilige Geest. Zou dat kunnen betekenen dat de Heilige Geest ook ons kan aansturen op een confrontatie met de vijand? Wat klinkt dit toch apart.

Laat ik proberen er een paar dingen over te zeggen. In de eerste plaats is Jezus vol van de Heilige Geest. De doop in de Jordaan heeft een vervulling met de Heilige Geest tot gevolg gehad die echt vol was. De Heilige Geest is dus niet zomaar een geest, maar de toevoeging van Lukas van 'Heilige' maakt een duidelijk verschil duidelijk. De Heilige Geest was ook niet buiten Jezus, maar in Jezus. Het gaat hier dus om een besluit van de Drie-enige God. De Heilige Geest leidt Jezus, dan gaat het over de wil van de Vader, maar de Heilige Geest doet dat in Jezus als een Goddelijke inspiratiebron. Er is dus geen sprake van dwang, maar hier gaat het om een Drie-enige keus. Heb je daarmee alles begrepen? Nee, zeker niet, maar dat zij dan maar zo. Het is iets waar ook Jezus niet iets deed tegen Zijn wil in. Er wordt hier een Goddelijke keus gemaakt om de woestijn in te gaan en de confrontatie met de grote vijand aan te gaan.

Overigens vind ik dat ook niet heel vreemd. Het karakter van deze leiding herken ik bijvoorbeeld als ik preek over de duisternis. Dan maakt God ook duidelijk dat ik daar over moet preken en weet ik dat het tot een confrontatie komt. Afgelopen weken heb ik een paar keer gepreekt over 'The Roast of satan', maar dan weet ik ook dat ik de confrontatie ook wel opzoek. Niet om de confrontatie, maar wel om te laten zien hoe hij werkt. Uiteindelijk krijgen wij van Jezus met deze geschiedenis dus ook handvatten in handen om satan te kunnen weerstaan, maar er gebeurt nog wel iets anders. Het is niet zomaar dat het hier om een periode van veertig dagen gaat. Dit zijn duidelijke symbolische getallen die wijzen op de slavernij in Egypte, die ook weer symbool staat voor de slavernij van satan het geestelijke terrein.

En hoe Jezus satan dan aanpakt, komen we nog wel op, maar soms is de confrontatie dus ook nodig en ook naar Gods wil, waarin ook wij ons helemaal niet gedwongen hoeven te voelen. Ook deze confrontatie horen bij het volgen van Jezus en met Hem op weg zijn. Satan hoopt telkens weer op een overwinning, maar als je Jezus volgen in hoe Hij hem aanpakt, zullen ook wij satan keer op keer te kijk zetten.

Gebed: Heer, dank U wel dat U ook met de confrontatie met satan ons laat zien dat we niet zomaar bang hoeven te worden, maar dat we ook in Zijn kracht hem nederlaag op nederlaag mogen toedienen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Lukas 4:14-29 

14. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18. De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?
23. Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29. en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geef overal onderwijs

 

Thema: Op weg met Jezus

"En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen." (Lukas 4:14 en 15)

Met zijn staart tussen zijn poten is satan afgedropen bij Jezus. In gesprek gaan met Jezus was hem in ieder geval mislukt en Jezus heeft alleen maar Gods waarheid uitgesproken en meer niet. Het is dus mislukt voor satan. En Jezus, hoe gaat Hij dan verder? Dat is wel goed om even bij stil te staan. Het zijn maar een paar woorden die Lukas eraan wijdt hoe de bediening van Jezus begon, maar het laat wel een bepaald principe zien hoe Jezus het aanpakt. Jezus komt uit de woestijn en door de kracht van de Geest gaat Hij terug naar Galilea. De Heilige Geest leidt Hem nu niet zozeer, maar de Heilige Geest geeft Hem kracht om Zijn werk te doen. En dan begint Hij in Galilea.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu