Op weg naar verzoeking

Thema: Op weg met Jezus

"Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid." (Lukas 4:1)

Je hebt van die teksten in de Bijbel, waar je eigenlijk niet goed van kunt begrijpen waarom ze erin staan. Of eigenlijk teksten die ons iets laten zien dat we niet kunnen plaatsen. Teksten zoals bij Job dat God de ruimte geeft aan satan om Job aan te pakken en het zelfs lijkt alsof God daar zelfs voor kiest. Ook aan het begin van de bediening van Jezus kom je zo'n tekst tegen. Jezus is net gedoopt en dan direct daarna wordt Jezus door de Heilige Geest de woestijn in geleid waar Hij veertig dagen verzocht werd door satan. Heb je wel eens nagedacht wat een vreemde tekst dat dit is?

Dat satan op ons loert en ons probeert te verzoeken, dat kunnen we begrijpen en dat hij dit ook bij Jezus doet, is te volgen. Dat wij ervoor kunnen kiezen om satan op te zoeken door verkeerde keuzes kunnen we ook nog volgen want dat gebeurt helaas vaak genoeg. Alleen gaan deze beide dingen hier helemaal niet op. Het initiatief voor de verzoeking in de woestijn ligt hier bij de Heilige Geest. Zou dat kunnen betekenen dat de Heilige Geest ook ons kan aansturen op een confrontatie met de vijand? Wat klinkt dit toch apart.

Laat ik proberen er een paar dingen over te zeggen. In de eerste plaats is Jezus vol van de Heilige Geest. De doop in de Jordaan heeft een vervulling met de Heilige Geest tot gevolg gehad die echt vol was. De Heilige Geest is dus niet zomaar een geest, maar de toevoeging van Lukas van 'Heilige' maakt een duidelijk verschil duidelijk. De Heilige Geest was ook niet buiten Jezus, maar in Jezus. Het gaat hier dus om een besluit van de Drie-enige God. De Heilige Geest leidt Jezus, dan gaat het over de wil van de Vader, maar de Heilige Geest doet dat in Jezus als een Goddelijke inspiratiebron. Er is dus geen sprake van dwang, maar hier gaat het om een Drie-enige keus. Heb je daarmee alles begrepen? Nee, zeker niet, maar dat zij dan maar zo. Het is iets waar ook Jezus niet iets deed tegen Zijn wil in. Er wordt hier een Goddelijke keus gemaakt om de woestijn in te gaan en de confrontatie met de grote vijand aan te gaan.

Overigens vind ik dat ook niet heel vreemd. Het karakter van deze leiding herken ik bijvoorbeeld als ik preek over de duisternis. Dan maakt God ook duidelijk dat ik daar over moet preken en weet ik dat het tot een confrontatie komt. Afgelopen weken heb ik een paar keer gepreekt over 'The Roast of satan', maar dan weet ik ook dat ik de confrontatie ook wel opzoek. Niet om de confrontatie, maar wel om te laten zien hoe hij werkt. Uiteindelijk krijgen wij van Jezus met deze geschiedenis dus ook handvatten in handen om satan te kunnen weerstaan, maar er gebeurt nog wel iets anders. Het is niet zomaar dat het hier om een periode van veertig dagen gaat. Dit zijn duidelijke symbolische getallen die wijzen op de slavernij in Egypte, die ook weer symbool staat voor de slavernij van satan het geestelijke terrein.

En hoe Jezus satan dan aanpakt, komen we nog wel op, maar soms is de confrontatie dus ook nodig en ook naar Gods wil, waarin ook wij ons helemaal niet gedwongen hoeven te voelen. Ook deze confrontatie horen bij het volgen van Jezus en met Hem op weg zijn. Satan hoopt telkens weer op een overwinning, maar als je Jezus volgen in hoe Hij hem aanpakt, zullen ook wij satan keer op keer te kijk zetten.

Gebed: Heer, dank U wel dat U ook met de confrontatie met satan ons laat zien dat we niet zomaar bang hoeven te worden, maar dat we ook in Zijn kracht hem nederlaag op nederlaag mogen toedienen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu