Met welke Jezus wil jij op weg?


Thema: Op weg met Jezus

"Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden." (Lukas 3:17)

Op weg met Jezus, dat was het thema van deze serie. We zijn op dit moment nog niet erg 'op weg' geraakt, eerlijk gezegd. Eigenlijk doordat Lukas na de ontmoeting met de 12-jarige Jezus eerst nog langsgaat bij Johannes de Doper. Je merkt bij die geschiedenis al snel dat het eigenlijk veel te veel is om daar tot in detail bij stil te staan binnen dit thema. Johannes de Doper is een thema op zichzelf. Ik zou je voor deze keer de vraag eens willen stellen of jij op weg wilt met Jezus. Op weg gaan met Jezus kun je op twee manieren doen. Je kunt dat uit nieuwsgierigheid doen, zoals velen deden die achter Hem aanliepen. Je kunt het ook doen als discipel. Dan zie je andere dingen, meer details en heeft het een ander doel. Als je als discipel meeloopt, loop je met Hem mee om van Hem te leren dezelfde dingen te doen als Hij. Ik ga van dit laatste uit, maar ik ben er nog niet zeker van of jij echt op die manier met Jezus op weg wilt gaan. Hoe dat komt ga ik je uitleggen.

Op weg met Jezus, als discipel, dat moet je ook wel echt willen. Zou jij echt dezelfde dingen willen leren als Jezus? Ook als dat iets is dat misschien niet leuk is en een mindere kant is van wat Jezus te doen heeft? We treffen Jezus aan bij de Jordaan en vanaf dat moment zullen we bij Hem aanhaken en het moment waar we Hem aantreffen is het moment van Zijn doop. Daar is van alles van te zeggen, maar Lukas vertelt er ons heel weinig over. De discussie met Johannes ontbreekt, het antwoord waarom Jezus gedoopt zou moeten worden ontbreekt, er staat alleen een hele sumiere beschrijving van de doop van Jezus en dat Hij daarna in gebed was en dat de Heilige Geest op Hem komt in de vorm van een duif. Kennelijk was Jezus dus nog niet in staat dat te doen wat Hij moest doen, want dat kon ook Hij niet zonder de Heilige Geest.

En dan nog even die stem uit de hemel: "U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik mijn welbehagen!". God de Vader spreekt Zelf Zijn vertrouwen uit in Zijn Zoon. Misschien kun je nog beter vertalen: "In U heb Ik Mijn vreugde" of "Ik vind Mijn vreugde in U". Mooie woorden en voor je het weet trek je de lijn dat dit in Christus ook voor ons zo is. Zeker, dat is absoluut zo, in Christus vindt God Zijn vreugde ook in jou. Maar... in Wie vindt God de Vader eigenlijk Zijn vreugde? Ja, in Jezus natuurlijk! Ik bedoel meer 'in wat van Jezus vindt de Vader Zijn vreugde'? En als je die lijn dan door wilt trekken in Christus in wat van jou en mij vind God vreugde? Je kunt heel veel antwoorden geven die allemaal goed zijn, maar Johannes had net iets over Jezus gezegd, waar God dus ook Zijn vreugde in vindt en Johannes noemt dit naar het volk toe één van de grootste redenen van Jezus' komst naar deze aarde. Johannes zegt: "Hij zal je dopen met de Heilige Geest en met vuur en Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden." 

Daar vindt God dus Zijn vreugde in bij Zijn Zoon! Hij vindt er vreugde in dat Jezus onderscheid komt maken tussen geloof en dat wat op geloof lijkt. Het ligt allemaal door elkaar, tarwe en kaf, maar daar gaat Jezus niet mee akkoord. Namaak zal Jezus aan het licht brengen. Dat geloof wat niet uit liefde tot Hem is, maar uit angst voor oordeel of geloven om er beter van te worden, dat rekent Hij mee af en de Vader vindt vreugde in deze Jezus, Die zo zal handelen. Hypocriete gelovigen zijn voor Jezus dus geen gelovigen. Precies dat waardoor de kerk zijn geloofwaardigheid is kwijtgeraakt, daar rekent Jezus mee af.

Wil je nog steeds een discipel van deze Jezus zijn en ook Hem hierin volgen? Praten over het oordeel dat moeten we maar liever niet doen, want God is toch liefde? Dat horen we maar al te vaak, maar Jezus leert ons onderscheid te maken. Scherp en ook niet leuk om te doen. Nee, ons komt geen oordeel toe, maar eerlijk zijn is wel de opdracht. Haak je aan en zo op weg te zijn met Jezus?

Gebed: Heer, U bent de vreugde van Uw Vader, juist omdat U oprecht onderscheid maakt tussen echt en nep, tussen puur en schijn. Ik wil niet oordelen, omdat ik dat nooit kan en mag, maar ik wil wel eerlijk zijn over dat wat ik zie om zo ook het onderscheid wel te noemen, tot redding van de ander en vanuit liefde.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu