Met welke Jezus wil jij op weg?


Thema: Op weg met Jezus

"Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden." (Lukas 3:17)

Op weg met Jezus, dat was het thema van deze serie. We zijn op dit moment nog niet erg 'op weg' geraakt, eerlijk gezegd. Eigenlijk doordat Lukas na de ontmoeting met de 12-jarige Jezus eerst nog langsgaat bij Johannes de Doper. Je merkt bij die geschiedenis al snel dat het eigenlijk veel te veel is om daar tot in detail bij stil te staan binnen dit thema. Johannes de Doper is een thema op zichzelf. Ik zou je voor deze keer de vraag eens willen stellen of jij op weg wilt met Jezus. Op weg gaan met Jezus kun je op twee manieren doen. Je kunt dat uit nieuwsgierigheid doen, zoals velen deden die achter Hem aanliepen. Je kunt het ook doen als discipel. Dan zie je andere dingen, meer details en heeft het een ander doel. Als je als discipel meeloopt, loop je met Hem mee om van Hem te leren dezelfde dingen te doen als Hij. Ik ga van dit laatste uit, maar ik ben er nog niet zeker van of jij echt op die manier met Jezus op weg wilt gaan. Hoe dat komt ga ik je uitleggen.

Op weg met Jezus, als discipel, dat moet je ook wel echt willen. Zou jij echt dezelfde dingen willen leren als Jezus? Ook als dat iets is dat misschien niet leuk is en een mindere kant is van wat Jezus te doen heeft? We treffen Jezus aan bij de Jordaan en vanaf dat moment zullen we bij Hem aanhaken en het moment waar we Hem aantreffen is het moment van Zijn doop. Daar is van alles van te zeggen, maar Lukas vertelt er ons heel weinig over. De discussie met Johannes ontbreekt, het antwoord waarom Jezus gedoopt zou moeten worden ontbreekt, er staat alleen een hele sumiere beschrijving van de doop van Jezus en dat Hij daarna in gebed was en dat de Heilige Geest op Hem komt in de vorm van een duif. Kennelijk was Jezus dus nog niet in staat dat te doen wat Hij moest doen, want dat kon ook Hij niet zonder de Heilige Geest.

En dan nog even die stem uit de hemel: "U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik mijn welbehagen!". God de Vader spreekt Zelf Zijn vertrouwen uit in Zijn Zoon. Misschien kun je nog beter vertalen: "In U heb Ik Mijn vreugde" of "Ik vind Mijn vreugde in U". Mooie woorden en voor je het weet trek je de lijn dat dit in Christus ook voor ons zo is. Zeker, dat is absoluut zo, in Christus vindt God Zijn vreugde ook in jou. Maar... in Wie vindt God de Vader eigenlijk Zijn vreugde? Ja, in Jezus natuurlijk! Ik bedoel meer 'in wat van Jezus vindt de Vader Zijn vreugde'? En als je die lijn dan door wilt trekken in Christus in wat van jou en mij vind God vreugde? Je kunt heel veel antwoorden geven die allemaal goed zijn, maar Johannes had net iets over Jezus gezegd, waar God dus ook Zijn vreugde in vindt en Johannes noemt dit naar het volk toe één van de grootste redenen van Jezus' komst naar deze aarde. Johannes zegt: "Hij zal je dopen met de Heilige Geest en met vuur en Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden." 

Daar vindt God dus Zijn vreugde in bij Zijn Zoon! Hij vindt er vreugde in dat Jezus onderscheid komt maken tussen geloof en dat wat op geloof lijkt. Het ligt allemaal door elkaar, tarwe en kaf, maar daar gaat Jezus niet mee akkoord. Namaak zal Jezus aan het licht brengen. Dat geloof wat niet uit liefde tot Hem is, maar uit angst voor oordeel of geloven om er beter van te worden, dat rekent Hij mee af en de Vader vindt vreugde in deze Jezus, Die zo zal handelen. Hypocriete gelovigen zijn voor Jezus dus geen gelovigen. Precies dat waardoor de kerk zijn geloofwaardigheid is kwijtgeraakt, daar rekent Jezus mee af.

Wil je nog steeds een discipel van deze Jezus zijn en ook Hem hierin volgen? Praten over het oordeel dat moeten we maar liever niet doen, want God is toch liefde? Dat horen we maar al te vaak, maar Jezus leert ons onderscheid te maken. Scherp en ook niet leuk om te doen. Nee, ons komt geen oordeel toe, maar eerlijk zijn is wel de opdracht. Haak je aan en zo op weg te zijn met Jezus?

Gebed: Heer, U bent de vreugde van Uw Vader, juist omdat U oprecht onderscheid maakt tussen echt en nep, tussen puur en schijn. Ik wil niet oordelen, omdat ik dat nooit kan en mag, maar ik wil wel eerlijk zijn over dat wat ik zie om zo ook het onderscheid wel te noemen, tot redding van de ander en vanuit liefde.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Lukas 4:14-29 

14. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18. De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?
23. Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29. en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geef overal onderwijs

 

Thema: Op weg met Jezus

"En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen." (Lukas 4:14 en 15)

Met zijn staart tussen zijn poten is satan afgedropen bij Jezus. In gesprek gaan met Jezus was hem in ieder geval mislukt en Jezus heeft alleen maar Gods waarheid uitgesproken en meer niet. Het is dus mislukt voor satan. En Jezus, hoe gaat Hij dan verder? Dat is wel goed om even bij stil te staan. Het zijn maar een paar woorden die Lukas eraan wijdt hoe de bediening van Jezus begon, maar het laat wel een bepaald principe zien hoe Jezus het aanpakt. Jezus komt uit de woestijn en door de kracht van de Geest gaat Hij terug naar Galilea. De Heilige Geest leidt Hem nu niet zozeer, maar de Heilige Geest geeft Hem kracht om Zijn werk te doen. En dan begint Hij in Galilea.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu