Met welke Jezus wil jij op weg?


Thema: Op weg met Jezus

"Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden." (Lukas 3:17)

Op weg met Jezus, dat was het thema van deze serie. We zijn op dit moment nog niet erg 'op weg' geraakt, eerlijk gezegd. Eigenlijk doordat Lukas na de ontmoeting met de 12-jarige Jezus eerst nog langsgaat bij Johannes de Doper. Je merkt bij die geschiedenis al snel dat het eigenlijk veel te veel is om daar tot in detail bij stil te staan binnen dit thema. Johannes de Doper is een thema op zichzelf. Ik zou je voor deze keer de vraag eens willen stellen of jij op weg wilt met Jezus. Op weg gaan met Jezus kun je op twee manieren doen. Je kunt dat uit nieuwsgierigheid doen, zoals velen deden die achter Hem aanliepen. Je kunt het ook doen als discipel. Dan zie je andere dingen, meer details en heeft het een ander doel. Als je als discipel meeloopt, loop je met Hem mee om van Hem te leren dezelfde dingen te doen als Hij. Ik ga van dit laatste uit, maar ik ben er nog niet zeker van of jij echt op die manier met Jezus op weg wilt gaan. Hoe dat komt ga ik je uitleggen.

Op weg met Jezus, als discipel, dat moet je ook wel echt willen. Zou jij echt dezelfde dingen willen leren als Jezus? Ook als dat iets is dat misschien niet leuk is en een mindere kant is van wat Jezus te doen heeft? We treffen Jezus aan bij de Jordaan en vanaf dat moment zullen we bij Hem aanhaken en het moment waar we Hem aantreffen is het moment van Zijn doop. Daar is van alles van te zeggen, maar Lukas vertelt er ons heel weinig over. De discussie met Johannes ontbreekt, het antwoord waarom Jezus gedoopt zou moeten worden ontbreekt, er staat alleen een hele sumiere beschrijving van de doop van Jezus en dat Hij daarna in gebed was en dat de Heilige Geest op Hem komt in de vorm van een duif. Kennelijk was Jezus dus nog niet in staat dat te doen wat Hij moest doen, want dat kon ook Hij niet zonder de Heilige Geest.

En dan nog even die stem uit de hemel: "U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik mijn welbehagen!". God de Vader spreekt Zelf Zijn vertrouwen uit in Zijn Zoon. Misschien kun je nog beter vertalen: "In U heb Ik Mijn vreugde" of "Ik vind Mijn vreugde in U". Mooie woorden en voor je het weet trek je de lijn dat dit in Christus ook voor ons zo is. Zeker, dat is absoluut zo, in Christus vindt God Zijn vreugde ook in jou. Maar... in Wie vindt God de Vader eigenlijk Zijn vreugde? Ja, in Jezus natuurlijk! Ik bedoel meer 'in wat van Jezus vindt de Vader Zijn vreugde'? En als je die lijn dan door wilt trekken in Christus in wat van jou en mij vind God vreugde? Je kunt heel veel antwoorden geven die allemaal goed zijn, maar Johannes had net iets over Jezus gezegd, waar God dus ook Zijn vreugde in vindt en Johannes noemt dit naar het volk toe één van de grootste redenen van Jezus' komst naar deze aarde. Johannes zegt: "Hij zal je dopen met de Heilige Geest en met vuur en Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden." 

Daar vindt God dus Zijn vreugde in bij Zijn Zoon! Hij vindt er vreugde in dat Jezus onderscheid komt maken tussen geloof en dat wat op geloof lijkt. Het ligt allemaal door elkaar, tarwe en kaf, maar daar gaat Jezus niet mee akkoord. Namaak zal Jezus aan het licht brengen. Dat geloof wat niet uit liefde tot Hem is, maar uit angst voor oordeel of geloven om er beter van te worden, dat rekent Hij mee af en de Vader vindt vreugde in deze Jezus, Die zo zal handelen. Hypocriete gelovigen zijn voor Jezus dus geen gelovigen. Precies dat waardoor de kerk zijn geloofwaardigheid is kwijtgeraakt, daar rekent Jezus mee af.

Wil je nog steeds een discipel van deze Jezus zijn en ook Hem hierin volgen? Praten over het oordeel dat moeten we maar liever niet doen, want God is toch liefde? Dat horen we maar al te vaak, maar Jezus leert ons onderscheid te maken. Scherp en ook niet leuk om te doen. Nee, ons komt geen oordeel toe, maar eerlijk zijn is wel de opdracht. Haak je aan en zo op weg te zijn met Jezus?

Gebed: Heer, U bent de vreugde van Uw Vader, juist omdat U oprecht onderscheid maakt tussen echt en nep, tussen puur en schijn. Ik wil niet oordelen, omdat ik dat nooit kan en mag, maar ik wil wel eerlijk zijn over dat wat ik zie om zo ook het onderscheid wel te noemen, tot redding van de ander en vanuit liefde.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Jesaja 53

1. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
7. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
8. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
9. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
10. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
11. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven in de dood

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben." (Jesaja 53:2)

Omdat vanaf vandaag de veertigdagentijd weer is begonnen, laten we de komende tijd de serie 'Op weg met Jezus' even los om die later weer op te pakken. Ik heb voor de veertigdagentijd op dit moment niet direct een duidelijk doel, het lijkt wel of de Heer hierin stap voor stap ons een aantal dingen wil laten ontdekken waardoor we ons mogen laten verrassen. Ik wil je in ieder geval eerst meenemen in de woorden van Jesaja uit het 53e hoofdstuk. En misschien denk je: Is daar dan nog iets uit te leren, dat zijn toch overbekende woorden? Ik begrijp die gedachte, maar afgelopen week merkte ik dat als God je iets laat zien, dat dit toch verrassend kan zijn. Laat je je ook even verrassen?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

25 februari 2020
23 februari 2020
20 februari 2020
18 februari 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu