Met welke Jezus wil jij op weg?


Thema: Op weg met Jezus

"Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden." (Lukas 3:17)

Op weg met Jezus, dat was het thema van deze serie. We zijn op dit moment nog niet erg 'op weg' geraakt, eerlijk gezegd. Eigenlijk doordat Lukas na de ontmoeting met de 12-jarige Jezus eerst nog langsgaat bij Johannes de Doper. Je merkt bij die geschiedenis al snel dat het eigenlijk veel te veel is om daar tot in detail bij stil te staan binnen dit thema. Johannes de Doper is een thema op zichzelf. Ik zou je voor deze keer de vraag eens willen stellen of jij op weg wilt met Jezus. Op weg gaan met Jezus kun je op twee manieren doen. Je kunt dat uit nieuwsgierigheid doen, zoals velen deden die achter Hem aanliepen. Je kunt het ook doen als discipel. Dan zie je andere dingen, meer details en heeft het een ander doel. Als je als discipel meeloopt, loop je met Hem mee om van Hem te leren dezelfde dingen te doen als Hij. Ik ga van dit laatste uit, maar ik ben er nog niet zeker van of jij echt op die manier met Jezus op weg wilt gaan. Hoe dat komt ga ik je uitleggen.

Op weg met Jezus, als discipel, dat moet je ook wel echt willen. Zou jij echt dezelfde dingen willen leren als Jezus? Ook als dat iets is dat misschien niet leuk is en een mindere kant is van wat Jezus te doen heeft? We treffen Jezus aan bij de Jordaan en vanaf dat moment zullen we bij Hem aanhaken en het moment waar we Hem aantreffen is het moment van Zijn doop. Daar is van alles van te zeggen, maar Lukas vertelt er ons heel weinig over. De discussie met Johannes ontbreekt, het antwoord waarom Jezus gedoopt zou moeten worden ontbreekt, er staat alleen een hele sumiere beschrijving van de doop van Jezus en dat Hij daarna in gebed was en dat de Heilige Geest op Hem komt in de vorm van een duif. Kennelijk was Jezus dus nog niet in staat dat te doen wat Hij moest doen, want dat kon ook Hij niet zonder de Heilige Geest.

En dan nog even die stem uit de hemel: "U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik mijn welbehagen!". God de Vader spreekt Zelf Zijn vertrouwen uit in Zijn Zoon. Misschien kun je nog beter vertalen: "In U heb Ik Mijn vreugde" of "Ik vind Mijn vreugde in U". Mooie woorden en voor je het weet trek je de lijn dat dit in Christus ook voor ons zo is. Zeker, dat is absoluut zo, in Christus vindt God Zijn vreugde ook in jou. Maar... in Wie vindt God de Vader eigenlijk Zijn vreugde? Ja, in Jezus natuurlijk! Ik bedoel meer 'in wat van Jezus vindt de Vader Zijn vreugde'? En als je die lijn dan door wilt trekken in Christus in wat van jou en mij vind God vreugde? Je kunt heel veel antwoorden geven die allemaal goed zijn, maar Johannes had net iets over Jezus gezegd, waar God dus ook Zijn vreugde in vindt en Johannes noemt dit naar het volk toe één van de grootste redenen van Jezus' komst naar deze aarde. Johannes zegt: "Hij zal je dopen met de Heilige Geest en met vuur en Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden." 

Daar vindt God dus Zijn vreugde in bij Zijn Zoon! Hij vindt er vreugde in dat Jezus onderscheid komt maken tussen geloof en dat wat op geloof lijkt. Het ligt allemaal door elkaar, tarwe en kaf, maar daar gaat Jezus niet mee akkoord. Namaak zal Jezus aan het licht brengen. Dat geloof wat niet uit liefde tot Hem is, maar uit angst voor oordeel of geloven om er beter van te worden, dat rekent Hij mee af en de Vader vindt vreugde in deze Jezus, Die zo zal handelen. Hypocriete gelovigen zijn voor Jezus dus geen gelovigen. Precies dat waardoor de kerk zijn geloofwaardigheid is kwijtgeraakt, daar rekent Jezus mee af.

Wil je nog steeds een discipel van deze Jezus zijn en ook Hem hierin volgen? Praten over het oordeel dat moeten we maar liever niet doen, want God is toch liefde? Dat horen we maar al te vaak, maar Jezus leert ons onderscheid te maken. Scherp en ook niet leuk om te doen. Nee, ons komt geen oordeel toe, maar eerlijk zijn is wel de opdracht. Haak je aan en zo op weg te zijn met Jezus?

Gebed: Heer, U bent de vreugde van Uw Vader, juist omdat U oprecht onderscheid maakt tussen echt en nep, tussen puur en schijn. Ik wil niet oordelen, omdat ik dat nooit kan en mag, maar ik wil wel eerlijk zijn over dat wat ik zie om zo ook het onderscheid wel te noemen, tot redding van de ander en vanuit liefde.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 4:1-13 

1. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is.
2. Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.
3. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft: Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! En dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn.
4. Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust.
5. En op deze plaats opnieuw: Zij zullen Mijn rust niet binnengaan!
6. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid,
7. bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lange tijd daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is): Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet.
8. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag.
9. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,
10. want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.
11. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.
12. Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
13. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.
 
 

Activiteiten (klik op event voor meer info)

09 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen (GK)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)
13 sept 2020
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Is vakantie houden Bijbels? (2)

Thema: Vragen staat vrij

"want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne." (Hebreeën 4:10)

God heeft ervoor gekozen om op de zevende dag rust te scheppen. Wij hebben het altijd over zes dagen dat God schiep, maar Hij deed dat zeven dagen. De zevende dag schiep Hij rust en vervolgens heeft Hij die dag apart gezet. Je zou ook kunnen zeggen dat God die dag heeft toegewijd aan het scheppen van rust. Eigenlijk gaat de zevende scheppingsdag dus door en God trekt hem zelfs door in het verplichting dat ook wij rust zouden scheppen op iedere zevende dag. En zelfs daar blijft het niet bij. Elke zeven jaar moest het land ook een sabbatsjaar krijgen. En tenslotte is er ook nog het vijftigste jaar, na zeven keer zeven jaar. Dan is de rust nog groter en mag iedereen weer opnieuw beginnen.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu