Geloof is je levensstijl

Thema: Op weg met Jezus

"Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken." (Luas 3:8)

Stel je voor dat je komende zondag in de samenkomst te horen krijgt wat Johannes de Doper tegen de mensen zei die naar hem kwamen luisteren. Hij spreekt ze aan met adderengebroed! Johannes roept uit dat de Messias eraan komt en hij ziet dat de mensen dan ineens zich beginnen te bekeren. Je zou nog even zeggen dat dit toch fantastisch is dat ze dit doen, maar Johannes blijkt er helemaal niet blij mee te zijn. Je zou kunnen zeggen dat dit hetzelfde is als dat de wederkomst heel dichtbij is en men begint ineens te geloven omdat ze niet onder het oordeel terecht willen komen. Iets van als je dan toch moet kiezen, dan kies je maar voor de hemel, omdat die andere plaats verschrikkelijk is. Op dezelfde manier deden de mensen dit ook bij Johannes. Ze werden bang omdat, met de Messias, God zou gaan ingrijpen.

Johannes doorziet hen en noemt hen adderengebroed. Je kunt natuurlijk wel bedenken hoe hij aan dit woord komt. Adderengebroed zijn jongen van een slang. Eigenlijk zegt hij niet anders dan dat zijn hoorders duivelskinderen zijn. Bekering om er nog het beste van te maken, dat is niet mogelijk bij Johannes. Al heel vroeg in het Evangelie zien we ook hier dezelfde lijnen lopen als die later voor de Nieuw Testamentische gemeente zouden gelden: Er moeten blijvende vruchten van geloof zijn. Het kan onmogelijk een eenmalige daad zijn. Je kunt best zeggen: "Ik heb mijn hart aan Jezus gegeven", maar of dat echt is gebeurd, wordt zichtbaar aan de vruchten. Je leven maakt duidelijk of je geloof je leven is.

Johannes maakt dit onderscheid en maakt gelijk duidelijk dat alleen dopen en vertellen dat je je bekeert, niet genoeg is. Er moet meer te zien zijn. Het moet ongetwijfeld een schok zijn geweest voor die mensen. Hun afkomst is niet langer genoeg. Al lang vonden ze dat Abraham hun vader was en dat was genoeg. En deze aanpak van Johannes is net zo goed ook voor ons een spiegel. Het zou kunnen zijn dat dit oppervlakkige geloof in onze tijd steeds lastiger is geworden en dat er naar ons gekeken wordt hoe wij leven als christenen. Misschien kon een oppervlakkige bekering zonder nieuwe levensstijl in die tijd nog wel iets makkelijker. Ik merk dat er heel veel op de kerk wordt afgegeven, juist precies op dit punt. Geen oprecht geloof en geen echte toewijding aan het Koninkrijk van Jezus daar geeft de ongelovige wereld op af. Als je niet bent die je zegt te zijn, dan zaag je de poten onder je stoel vandaan.

Johannes is natuurlijk, als je kijkt naar het moment dat hij optrad, iets anders dan wij na het werk van Jezus. De manier van geloven is bij Johannes ergens nog een wettische manier, maar de kern van de vruchten die er moet zijn is er wel. Bekering uit liefde tot de Koning moet ervoor zorgen dat er ook een hemelse levensstijl ontstaat. Hoeveel te meer geldt dit voor ons, die niet alleen gedoopt zijn met water, maar ook met de Heilige Geest? Jezus heeft ons niet alleen afwassing gegeven in de doop, maar ook Zijn Geest, waardoor wij kunnen leven zoals Hij leefde. De mensen bij Johannes moesten eigenlijk nog werken, terwijl wij door de Geest geleid worden, dan kan het toch niet anders dat wij meer en meer op Jezus gaan lijken en al helemaal niet uit angst zijn gaan geloven. Leef het leven van Jezus, zodat iedereen ziet dat dit echt is.

Gebed: Heer, ik wil leven zoals U verlangt en ik wil daarom door Uw Geest leven, zodat de vruchten van geloof mijn leven steeds meer zullen sieren.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Lukas 4:14-29 

14. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18. De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?
23. Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29. en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geef overal onderwijs

 

Thema: Op weg met Jezus

"En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen." (Lukas 4:14 en 15)

Met zijn staart tussen zijn poten is satan afgedropen bij Jezus. In gesprek gaan met Jezus was hem in ieder geval mislukt en Jezus heeft alleen maar Gods waarheid uitgesproken en meer niet. Het is dus mislukt voor satan. En Jezus, hoe gaat Hij dan verder? Dat is wel goed om even bij stil te staan. Het zijn maar een paar woorden die Lukas eraan wijdt hoe de bediening van Jezus begon, maar het laat wel een bepaald principe zien hoe Jezus het aanpakt. Jezus komt uit de woestijn en door de kracht van de Geest gaat Hij terug naar Galilea. De Heilige Geest leidt Hem nu niet zozeer, maar de Heilige Geest geeft Hem kracht om Zijn werk te doen. En dan begint Hij in Galilea.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu