Geloof is je levensstijl

Thema: Op weg met Jezus

"Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken." (Luas 3:8)

Stel je voor dat je komende zondag in de samenkomst te horen krijgt wat Johannes de Doper tegen de mensen zei die naar hem kwamen luisteren. Hij spreekt ze aan met adderengebroed! Johannes roept uit dat de Messias eraan komt en hij ziet dat de mensen dan ineens zich beginnen te bekeren. Je zou nog even zeggen dat dit toch fantastisch is dat ze dit doen, maar Johannes blijkt er helemaal niet blij mee te zijn. Je zou kunnen zeggen dat dit hetzelfde is als dat de wederkomst heel dichtbij is en men begint ineens te geloven omdat ze niet onder het oordeel terecht willen komen. Iets van als je dan toch moet kiezen, dan kies je maar voor de hemel, omdat die andere plaats verschrikkelijk is. Op dezelfde manier deden de mensen dit ook bij Johannes. Ze werden bang omdat, met de Messias, God zou gaan ingrijpen.

Johannes doorziet hen en noemt hen adderengebroed. Je kunt natuurlijk wel bedenken hoe hij aan dit woord komt. Adderengebroed zijn jongen van een slang. Eigenlijk zegt hij niet anders dan dat zijn hoorders duivelskinderen zijn. Bekering om er nog het beste van te maken, dat is niet mogelijk bij Johannes. Al heel vroeg in het Evangelie zien we ook hier dezelfde lijnen lopen als die later voor de Nieuw Testamentische gemeente zouden gelden: Er moeten blijvende vruchten van geloof zijn. Het kan onmogelijk een eenmalige daad zijn. Je kunt best zeggen: "Ik heb mijn hart aan Jezus gegeven", maar of dat echt is gebeurd, wordt zichtbaar aan de vruchten. Je leven maakt duidelijk of je geloof je leven is.

Johannes maakt dit onderscheid en maakt gelijk duidelijk dat alleen dopen en vertellen dat je je bekeert, niet genoeg is. Er moet meer te zien zijn. Het moet ongetwijfeld een schok zijn geweest voor die mensen. Hun afkomst is niet langer genoeg. Al lang vonden ze dat Abraham hun vader was en dat was genoeg. En deze aanpak van Johannes is net zo goed ook voor ons een spiegel. Het zou kunnen zijn dat dit oppervlakkige geloof in onze tijd steeds lastiger is geworden en dat er naar ons gekeken wordt hoe wij leven als christenen. Misschien kon een oppervlakkige bekering zonder nieuwe levensstijl in die tijd nog wel iets makkelijker. Ik merk dat er heel veel op de kerk wordt afgegeven, juist precies op dit punt. Geen oprecht geloof en geen echte toewijding aan het Koninkrijk van Jezus daar geeft de ongelovige wereld op af. Als je niet bent die je zegt te zijn, dan zaag je de poten onder je stoel vandaan.

Johannes is natuurlijk, als je kijkt naar het moment dat hij optrad, iets anders dan wij na het werk van Jezus. De manier van geloven is bij Johannes ergens nog een wettische manier, maar de kern van de vruchten die er moet zijn is er wel. Bekering uit liefde tot de Koning moet ervoor zorgen dat er ook een hemelse levensstijl ontstaat. Hoeveel te meer geldt dit voor ons, die niet alleen gedoopt zijn met water, maar ook met de Heilige Geest? Jezus heeft ons niet alleen afwassing gegeven in de doop, maar ook Zijn Geest, waardoor wij kunnen leven zoals Hij leefde. De mensen bij Johannes moesten eigenlijk nog werken, terwijl wij door de Geest geleid worden, dan kan het toch niet anders dat wij meer en meer op Jezus gaan lijken en al helemaal niet uit angst zijn gaan geloven. Leef het leven van Jezus, zodat iedereen ziet dat dit echt is.

Gebed: Heer, ik wil leven zoals U verlangt en ik wil daarom door Uw Geest leven, zodat de vruchten van geloof mijn leven steeds meer zullen sieren.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu