Wegbereider

Thema: Op weg met Jezus

"En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden." (Lukas 3:3)

Stel je voor dat koning Willem Alexander binnenkort naar jouw dorp of stad komt, wat denk jij dat er dan zal gebeuren? Is het mogelijk dat hij morgen ineens zou komen? Of moet er dan eerst nog het een en ander gebeuren? Zou het kunnen dat sommige wegen niet helemaal zijn zoals ze moeten zijn? Of zouden er nog andere zaken zijn waar het gemeentebestuur eerst nog even naar moet kijken? Als je alleen al ziet wat er moet gebeuren als het Koningsdag is en hoeveel er dan opgeknapt wordt in de steden waar de koning komt.

Maar stel je nu voor dat de koning naar jouw dorp of stad komt en er liggen ergens zwervers langs de route of hij komt langs om koffieshop waar openlijk en zichtbaar drugs gedeald wordt. Denk jij dat het gemeentebestuur dit zal laten bestaan? Ik kan je bijna met zekerheid garanderen dat ze de koning dat niet willen laten zien, zeker niet als het over niet goed ingrijpen van de plaatselijke overheid gaat. Dit beeld moet je gewoon eens even vasthouden. Voordat Jezus namelijk aan Zijn bediening begint, begint Hij ook niet zomaar. Voordat Hij echt ten tonele verschijnt, gaat er iemand voor Hem uit die de wegbereider is. Johannes de Doper.

Je zou hem bijna vergeten zijn. Hij was natuurlijk een tijdgenoot van Jezus en ergens ook nog familie van Jezus. Hij was degene die we even uit het zicht waren geraakt, maar we komen hem nu in de woestijn tegen bij de Jordaan. Hij preekt en hij doopt daar. Eigenlijk doet hij precies datgene wat wij ook doen als de koning komt: We ruimen eerst de boel op. Het kan toch niet zijn dat onze aardse koning in een rommel terecht komt? De vraag is of Jezus wel in een rommel kan komen. En voordat Jezus begint aan Zijn werk, roept Johannes de Doper alle mensen op om zich te bekeren en als teken daarvan zal hij hen ook dopen.

Jesaja had al over hem gezegd dat hij zou roepen dat de weg van de Heer gereed gemaakt moest worden en dat Zijn paden recht moesten zijn. Het gaat niet om wenselijk gedrag en om bekering om iets te verdienen of een voorwaardelijk geloof, maar het gaat hier om ontzag voor de Koning der koningen die onderweg is. Bij bekering hebben wij vaak het gevoel van iets dat maar eens moet gebeuren en soms lijkt dit ook iets dat erg activistisch is. Bekering vanuit een oude mens is een hopeloze zaak. Zonden afleggen gaat eigenlijk alleen maar vanuit een nieuwe mens die van genade leeft. Dus de oproep van Johannes lijkt wel wat krampachtig. 

Toch, als je kijkt vanuit het besef dat de Koning van de koningen eraan komt, dan gaat het niet om jezelf schoon genoeg te maken voor God, maar het gaat om het ontzag dat je hebt voor Jezus. Die mensen hadden na hun doop en bekering ook nog steeds genade nodig, maar besef dat de Koning eraan kwam. En de Koning ontvang je met ontzag en daar ruim je gewoon alles voor op, zelfs als je er niets voor terugkrijgt. Dan bereid je de weg voor de Koning. En zo begint Johannes aan zijn taak.


Ik hoor wel eens mensen zeggen dat oproepen tot bekering van zonden niet kan en ik snap wat men dan probeert te zeggen, maar bekijk het eens uit het ontzag en eerbied voor Jezus. Kun je dan, ook als mensen nog geen genade kunnen ontvangen of begrijpen, het toch goed vinden dat Jezus als Koning wordt ontvangen in rommel? Ja, Jezus komt voor de slechtsten en je mag komen zoals je komt. Toch laat Johannes iets zien van ontzag zoals wij dat ook hebben voor onze koning als hij onze steden komt bezoeken. Dit is de eerste les van Johannes en er volgen er nog wel een paar in dit hoofdstuk.


Gebed: Heer, dank U wel dat U ons aanneemt zoals we zijn, maar dank U wel dat we U ook mogen eren om ons leven op te ruimen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Lukas 4:14-29 

14. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18. De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?
23. Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29. en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geef overal onderwijs

 

Thema: Op weg met Jezus

"En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen." (Lukas 4:14 en 15)

Met zijn staart tussen zijn poten is satan afgedropen bij Jezus. In gesprek gaan met Jezus was hem in ieder geval mislukt en Jezus heeft alleen maar Gods waarheid uitgesproken en meer niet. Het is dus mislukt voor satan. En Jezus, hoe gaat Hij dan verder? Dat is wel goed om even bij stil te staan. Het zijn maar een paar woorden die Lukas eraan wijdt hoe de bediening van Jezus begon, maar het laat wel een bepaald principe zien hoe Jezus het aanpakt. Jezus komt uit de woestijn en door de kracht van de Geest gaat Hij terug naar Galilea. De Heilige Geest leidt Hem nu niet zozeer, maar de Heilige Geest geeft Hem kracht om Zijn werk te doen. En dan begint Hij in Galilea.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu