Wegbereider

Thema: Op weg met Jezus

"En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden." (Lukas 3:3)

Stel je voor dat koning Willem Alexander binnenkort naar jouw dorp of stad komt, wat denk jij dat er dan zal gebeuren? Is het mogelijk dat hij morgen ineens zou komen? Of moet er dan eerst nog het een en ander gebeuren? Zou het kunnen dat sommige wegen niet helemaal zijn zoals ze moeten zijn? Of zouden er nog andere zaken zijn waar het gemeentebestuur eerst nog even naar moet kijken? Als je alleen al ziet wat er moet gebeuren als het Koningsdag is en hoeveel er dan opgeknapt wordt in de steden waar de koning komt.

Maar stel je nu voor dat de koning naar jouw dorp of stad komt en er liggen ergens zwervers langs de route of hij komt langs om koffieshop waar openlijk en zichtbaar drugs gedeald wordt. Denk jij dat het gemeentebestuur dit zal laten bestaan? Ik kan je bijna met zekerheid garanderen dat ze de koning dat niet willen laten zien, zeker niet als het over niet goed ingrijpen van de plaatselijke overheid gaat. Dit beeld moet je gewoon eens even vasthouden. Voordat Jezus namelijk aan Zijn bediening begint, begint Hij ook niet zomaar. Voordat Hij echt ten tonele verschijnt, gaat er iemand voor Hem uit die de wegbereider is. Johannes de Doper.

Je zou hem bijna vergeten zijn. Hij was natuurlijk een tijdgenoot van Jezus en ergens ook nog familie van Jezus. Hij was degene die we even uit het zicht waren geraakt, maar we komen hem nu in de woestijn tegen bij de Jordaan. Hij preekt en hij doopt daar. Eigenlijk doet hij precies datgene wat wij ook doen als de koning komt: We ruimen eerst de boel op. Het kan toch niet zijn dat onze aardse koning in een rommel terecht komt? De vraag is of Jezus wel in een rommel kan komen. En voordat Jezus begint aan Zijn werk, roept Johannes de Doper alle mensen op om zich te bekeren en als teken daarvan zal hij hen ook dopen.

Jesaja had al over hem gezegd dat hij zou roepen dat de weg van de Heer gereed gemaakt moest worden en dat Zijn paden recht moesten zijn. Het gaat niet om wenselijk gedrag en om bekering om iets te verdienen of een voorwaardelijk geloof, maar het gaat hier om ontzag voor de Koning der koningen die onderweg is. Bij bekering hebben wij vaak het gevoel van iets dat maar eens moet gebeuren en soms lijkt dit ook iets dat erg activistisch is. Bekering vanuit een oude mens is een hopeloze zaak. Zonden afleggen gaat eigenlijk alleen maar vanuit een nieuwe mens die van genade leeft. Dus de oproep van Johannes lijkt wel wat krampachtig. 

Toch, als je kijkt vanuit het besef dat de Koning van de koningen eraan komt, dan gaat het niet om jezelf schoon genoeg te maken voor God, maar het gaat om het ontzag dat je hebt voor Jezus. Die mensen hadden na hun doop en bekering ook nog steeds genade nodig, maar besef dat de Koning eraan kwam. En de Koning ontvang je met ontzag en daar ruim je gewoon alles voor op, zelfs als je er niets voor terugkrijgt. Dan bereid je de weg voor de Koning. En zo begint Johannes aan zijn taak.


Ik hoor wel eens mensen zeggen dat oproepen tot bekering van zonden niet kan en ik snap wat men dan probeert te zeggen, maar bekijk het eens uit het ontzag en eerbied voor Jezus. Kun je dan, ook als mensen nog geen genade kunnen ontvangen of begrijpen, het toch goed vinden dat Jezus als Koning wordt ontvangen in rommel? Ja, Jezus komt voor de slechtsten en je mag komen zoals je komt. Toch laat Johannes iets zien van ontzag zoals wij dat ook hebben voor onze koning als hij onze steden komt bezoeken. Dit is de eerste les van Johannes en er volgen er nog wel een paar in dit hoofdstuk.


Gebed: Heer, dank U wel dat U ons aanneemt zoals we zijn, maar dank U wel dat we U ook mogen eren om ons leven op te ruimen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu