Wegbereider

Thema: Op weg met Jezus

"En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden." (Lukas 3:3)

Stel je voor dat koning Willem Alexander binnenkort naar jouw dorp of stad komt, wat denk jij dat er dan zal gebeuren? Is het mogelijk dat hij morgen ineens zou komen? Of moet er dan eerst nog het een en ander gebeuren? Zou het kunnen dat sommige wegen niet helemaal zijn zoals ze moeten zijn? Of zouden er nog andere zaken zijn waar het gemeentebestuur eerst nog even naar moet kijken? Als je alleen al ziet wat er moet gebeuren als het Koningsdag is en hoeveel er dan opgeknapt wordt in de steden waar de koning komt.

Maar stel je nu voor dat de koning naar jouw dorp of stad komt en er liggen ergens zwervers langs de route of hij komt langs om koffieshop waar openlijk en zichtbaar drugs gedeald wordt. Denk jij dat het gemeentebestuur dit zal laten bestaan? Ik kan je bijna met zekerheid garanderen dat ze de koning dat niet willen laten zien, zeker niet als het over niet goed ingrijpen van de plaatselijke overheid gaat. Dit beeld moet je gewoon eens even vasthouden. Voordat Jezus namelijk aan Zijn bediening begint, begint Hij ook niet zomaar. Voordat Hij echt ten tonele verschijnt, gaat er iemand voor Hem uit die de wegbereider is. Johannes de Doper.

Je zou hem bijna vergeten zijn. Hij was natuurlijk een tijdgenoot van Jezus en ergens ook nog familie van Jezus. Hij was degene die we even uit het zicht waren geraakt, maar we komen hem nu in de woestijn tegen bij de Jordaan. Hij preekt en hij doopt daar. Eigenlijk doet hij precies datgene wat wij ook doen als de koning komt: We ruimen eerst de boel op. Het kan toch niet zijn dat onze aardse koning in een rommel terecht komt? De vraag is of Jezus wel in een rommel kan komen. En voordat Jezus begint aan Zijn werk, roept Johannes de Doper alle mensen op om zich te bekeren en als teken daarvan zal hij hen ook dopen.

Jesaja had al over hem gezegd dat hij zou roepen dat de weg van de Heer gereed gemaakt moest worden en dat Zijn paden recht moesten zijn. Het gaat niet om wenselijk gedrag en om bekering om iets te verdienen of een voorwaardelijk geloof, maar het gaat hier om ontzag voor de Koning der koningen die onderweg is. Bij bekering hebben wij vaak het gevoel van iets dat maar eens moet gebeuren en soms lijkt dit ook iets dat erg activistisch is. Bekering vanuit een oude mens is een hopeloze zaak. Zonden afleggen gaat eigenlijk alleen maar vanuit een nieuwe mens die van genade leeft. Dus de oproep van Johannes lijkt wel wat krampachtig. 

Toch, als je kijkt vanuit het besef dat de Koning van de koningen eraan komt, dan gaat het niet om jezelf schoon genoeg te maken voor God, maar het gaat om het ontzag dat je hebt voor Jezus. Die mensen hadden na hun doop en bekering ook nog steeds genade nodig, maar besef dat de Koning eraan kwam. En de Koning ontvang je met ontzag en daar ruim je gewoon alles voor op, zelfs als je er niets voor terugkrijgt. Dan bereid je de weg voor de Koning. En zo begint Johannes aan zijn taak.


Ik hoor wel eens mensen zeggen dat oproepen tot bekering van zonden niet kan en ik snap wat men dan probeert te zeggen, maar bekijk het eens uit het ontzag en eerbied voor Jezus. Kun je dan, ook als mensen nog geen genade kunnen ontvangen of begrijpen, het toch goed vinden dat Jezus als Koning wordt ontvangen in rommel? Ja, Jezus komt voor de slechtsten en je mag komen zoals je komt. Toch laat Johannes iets zien van ontzag zoals wij dat ook hebben voor onze koning als hij onze steden komt bezoeken. Dit is de eerste les van Johannes en er volgen er nog wel een paar in dit hoofdstuk.


Gebed: Heer, dank U wel dat U ons aanneemt zoals we zijn, maar dank U wel dat we U ook mogen eren om ons leven op te ruimen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Jesaja 53

1. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
7. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
8. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
9. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
10. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
11. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven in de dood

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben." (Jesaja 53:2)

Omdat vanaf vandaag de veertigdagentijd weer is begonnen, laten we de komende tijd de serie 'Op weg met Jezus' even los om die later weer op te pakken. Ik heb voor de veertigdagentijd op dit moment niet direct een duidelijk doel, het lijkt wel of de Heer hierin stap voor stap ons een aantal dingen wil laten ontdekken waardoor we ons mogen laten verrassen. Ik wil je in ieder geval eerst meenemen in de woorden van Jesaja uit het 53e hoofdstuk. En misschien denk je: Is daar dan nog iets uit te leren, dat zijn toch overbekende woorden? Ik begrijp die gedachte, maar afgelopen week merkte ik dat als God je iets laat zien, dat dit toch verrassend kan zijn. Laat je je ook even verrassen?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

25 februari 2020
23 februari 2020
20 februari 2020
18 februari 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu