Toenemen in wijsheid, kennis en genade

Thema: Op weg met Jezus

"En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen." (Lukas 2:52)

Opgelucht ademhalen, herken je dat? Je zou je kind maar kwijt zijn, of je puber komt niet op het afgesproken moment thuis. Nu zullen Jozef en Maria geen afspraken gemaakt hebben met Jezus hoelaat Hij weer bij hen terug moest zijn, ze waren er kennelijk vanuit gegaan dat Jezus gewoon mee was gekomen met het reisgezelschap. Nu is Hij weer terecht, terwijl Hij was in de dingen van Zijn Vader. Jozef en Maria zijn van de schrik bekomen, ze hebben Jezus teruggevonden in de tempel. Moest Jezus dan niet altijd zijn in de dingen van Zijn Vader? Kon Hij dan eigenlijk nog wel mee naar huis? Is alleen onderwijs en schriftkennis dan belangrijk? Opmerkelijk als je ziet wat er na dit voorval gebeurt.

Na Zijn uitspraak van verbazing dat Zijn ouders niet wisten dat Hij moest zijn in de dingen van Zijn Vader, gaat Jezus gewoon mee naar Nazareth. Hij mopperde niet, Hij deed niet dwars, maar Hij gaat gewoon mee met Zijn ouders. Jezus, als mens bijna gelijk aan ons, maar de zonde, die wellicht bijna ieder kind of puber in zo'n situatie zou hebben is er bij Hem niet bij. Geen opstand, maar zelfs onderdanigheid. Nu kun je daar natuurlijk een hele preek over houden, je kunt zeggen dat dit is hoe wij ook onderdanig horen te zijn aan gezag, je kunt het ook gebruiken om je kinderen bijna te dwingen tot gehoorzaamheid, maar ik geloof niet dat het dan het doel zal bereiken. Je moet gewoon eens even verder lezen en dan raak ik wel onder de indruk.

Jezus wilde zijn in de dingen van Zijn Vader en daarnaast was Hij onderdanig aan Zijn ouders. Zijn hele houding en gedrag werkt iets uit. In de eerste plaats nam Hij toe in wijsheid en kennis. Dat is fijn en daar ligt onze les ook nog steeds om toe te nemen in kennis en wijsheid door bezig te zijn met de dingen van je Vader in de hemel, maar er volgt nog iets. Hij nam niet alleen toe in wijsheid en kennis, maar ook in genade bij God en de mensen. Die uitspraak van toenemen in genade is niet zoiets als dat Hij genade van God ontvangt in de zin van vergeving, maar door Zijn houding geeft dit een uitwerking van zegen, zowel bij God als bij de mensen. God zegent Hem in wat Hij doet en de mensen geven Hem ruimte en waarderen Hem.

Wij hebben er vaak een beetje een hekel aan als je zegt dat je gedrag ook belangrijk is, net al toenemen in kennis. Beide dingen zijn niet populair. Voor je het weet heb een het stempel 'wettisch' opgeplakt gekregen, maar het is wel opmerkelijk dat Jezus hierdoor genade ontvangt van God en de mensen. Nee, als je de houding van Jezus wilt gebruiken om iets te verdienen bij God, kom je er niets mee verder, maar als je iets voor God wil bereiken is je gedrag naar je naaste dus wel belangrijk. Zonder de genade van de mensen, krijg je ook geen ingangen. Ik weet niet op welke manier Jezus' Gods genade heeft gekregen. Zijn er al wonderen gebeurd in Zijn kind-tijd? En wat zou er gebeurd zijn als Hij de genade van de mensen niet had gekregen, hoeveel ingangen waren er dan niet open gegaan voor de boodschap van het Koninkrijk.

Vind je deze houding van Jezus ondertussen ook eigenlijk een lastige les geworden? Een lesje in nederigheid en gehoorzaamheid, een lesje in toewijding en gericht zijn op de ander in plaats van wat je zelf graag wilt? Toenemen in wijsheid, kennen en genade bij God en de mensen, dat kost je dus gewoon wel iets. Jezus kon daardoor niet blijven in de tempel, maar moest Zijn ouders onderdanig blijven. Dat is een prijs, maar God heeft dat bovenmate gezegend. Zullen we biddend eens een poosje bezig blijven met deze les?

Gebed: Heer, dank U wel voor U onderdanigheid en de les die U mij hierin leert. Ik wil graag toenemen in wijsheid en kennis, maar ook in genade bij U en de mensen om zo ingangen te krijgen voor Uw boodschap voor deze wereld. 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Lukas 4:14-29 

14. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18. De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?
23. Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29. en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geef overal onderwijs

 

Thema: Op weg met Jezus

"En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen." (Lukas 4:14 en 15)

Met zijn staart tussen zijn poten is satan afgedropen bij Jezus. In gesprek gaan met Jezus was hem in ieder geval mislukt en Jezus heeft alleen maar Gods waarheid uitgesproken en meer niet. Het is dus mislukt voor satan. En Jezus, hoe gaat Hij dan verder? Dat is wel goed om even bij stil te staan. Het zijn maar een paar woorden die Lukas eraan wijdt hoe de bediening van Jezus begon, maar het laat wel een bepaald principe zien hoe Jezus het aanpakt. Jezus komt uit de woestijn en door de kracht van de Geest gaat Hij terug naar Galilea. De Heilige Geest leidt Hem nu niet zozeer, maar de Heilige Geest geeft Hem kracht om Zijn werk te doen. En dan begint Hij in Galilea.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu