Toenemen in wijsheid, kennis en genade

Thema: Op weg met Jezus

"En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen." (Lukas 2:52)

Opgelucht ademhalen, herken je dat? Je zou je kind maar kwijt zijn, of je puber komt niet op het afgesproken moment thuis. Nu zullen Jozef en Maria geen afspraken gemaakt hebben met Jezus hoelaat Hij weer bij hen terug moest zijn, ze waren er kennelijk vanuit gegaan dat Jezus gewoon mee was gekomen met het reisgezelschap. Nu is Hij weer terecht, terwijl Hij was in de dingen van Zijn Vader. Jozef en Maria zijn van de schrik bekomen, ze hebben Jezus teruggevonden in de tempel. Moest Jezus dan niet altijd zijn in de dingen van Zijn Vader? Kon Hij dan eigenlijk nog wel mee naar huis? Is alleen onderwijs en schriftkennis dan belangrijk? Opmerkelijk als je ziet wat er na dit voorval gebeurt.

Na Zijn uitspraak van verbazing dat Zijn ouders niet wisten dat Hij moest zijn in de dingen van Zijn Vader, gaat Jezus gewoon mee naar Nazareth. Hij mopperde niet, Hij deed niet dwars, maar Hij gaat gewoon mee met Zijn ouders. Jezus, als mens bijna gelijk aan ons, maar de zonde, die wellicht bijna ieder kind of puber in zo'n situatie zou hebben is er bij Hem niet bij. Geen opstand, maar zelfs onderdanigheid. Nu kun je daar natuurlijk een hele preek over houden, je kunt zeggen dat dit is hoe wij ook onderdanig horen te zijn aan gezag, je kunt het ook gebruiken om je kinderen bijna te dwingen tot gehoorzaamheid, maar ik geloof niet dat het dan het doel zal bereiken. Je moet gewoon eens even verder lezen en dan raak ik wel onder de indruk.

Jezus wilde zijn in de dingen van Zijn Vader en daarnaast was Hij onderdanig aan Zijn ouders. Zijn hele houding en gedrag werkt iets uit. In de eerste plaats nam Hij toe in wijsheid en kennis. Dat is fijn en daar ligt onze les ook nog steeds om toe te nemen in kennis en wijsheid door bezig te zijn met de dingen van je Vader in de hemel, maar er volgt nog iets. Hij nam niet alleen toe in wijsheid en kennis, maar ook in genade bij God en de mensen. Die uitspraak van toenemen in genade is niet zoiets als dat Hij genade van God ontvangt in de zin van vergeving, maar door Zijn houding geeft dit een uitwerking van zegen, zowel bij God als bij de mensen. God zegent Hem in wat Hij doet en de mensen geven Hem ruimte en waarderen Hem.

Wij hebben er vaak een beetje een hekel aan als je zegt dat je gedrag ook belangrijk is, net al toenemen in kennis. Beide dingen zijn niet populair. Voor je het weet heb een het stempel 'wettisch' opgeplakt gekregen, maar het is wel opmerkelijk dat Jezus hierdoor genade ontvangt van God en de mensen. Nee, als je de houding van Jezus wilt gebruiken om iets te verdienen bij God, kom je er niets mee verder, maar als je iets voor God wil bereiken is je gedrag naar je naaste dus wel belangrijk. Zonder de genade van de mensen, krijg je ook geen ingangen. Ik weet niet op welke manier Jezus' Gods genade heeft gekregen. Zijn er al wonderen gebeurd in Zijn kind-tijd? En wat zou er gebeurd zijn als Hij de genade van de mensen niet had gekregen, hoeveel ingangen waren er dan niet open gegaan voor de boodschap van het Koninkrijk.

Vind je deze houding van Jezus ondertussen ook eigenlijk een lastige les geworden? Een lesje in nederigheid en gehoorzaamheid, een lesje in toewijding en gericht zijn op de ander in plaats van wat je zelf graag wilt? Toenemen in wijsheid, kennen en genade bij God en de mensen, dat kost je dus gewoon wel iets. Jezus kon daardoor niet blijven in de tempel, maar moest Zijn ouders onderdanig blijven. Dat is een prijs, maar God heeft dat bovenmate gezegend. Zullen we biddend eens een poosje bezig blijven met deze les?

Gebed: Heer, dank U wel voor U onderdanigheid en de les die U mij hierin leert. Ik wil graag toenemen in wijsheid en kennis, maar ook in genade bij U en de mensen om zo ingangen te krijgen voor Uw boodschap voor deze wereld. 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu