Toenemen in wijsheid, kennis en genade

Thema: Op weg met Jezus

"En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen." (Lukas 2:52)

Opgelucht ademhalen, herken je dat? Je zou je kind maar kwijt zijn, of je puber komt niet op het afgesproken moment thuis. Nu zullen Jozef en Maria geen afspraken gemaakt hebben met Jezus hoelaat Hij weer bij hen terug moest zijn, ze waren er kennelijk vanuit gegaan dat Jezus gewoon mee was gekomen met het reisgezelschap. Nu is Hij weer terecht, terwijl Hij was in de dingen van Zijn Vader. Jozef en Maria zijn van de schrik bekomen, ze hebben Jezus teruggevonden in de tempel. Moest Jezus dan niet altijd zijn in de dingen van Zijn Vader? Kon Hij dan eigenlijk nog wel mee naar huis? Is alleen onderwijs en schriftkennis dan belangrijk? Opmerkelijk als je ziet wat er na dit voorval gebeurt.

Na Zijn uitspraak van verbazing dat Zijn ouders niet wisten dat Hij moest zijn in de dingen van Zijn Vader, gaat Jezus gewoon mee naar Nazareth. Hij mopperde niet, Hij deed niet dwars, maar Hij gaat gewoon mee met Zijn ouders. Jezus, als mens bijna gelijk aan ons, maar de zonde, die wellicht bijna ieder kind of puber in zo'n situatie zou hebben is er bij Hem niet bij. Geen opstand, maar zelfs onderdanigheid. Nu kun je daar natuurlijk een hele preek over houden, je kunt zeggen dat dit is hoe wij ook onderdanig horen te zijn aan gezag, je kunt het ook gebruiken om je kinderen bijna te dwingen tot gehoorzaamheid, maar ik geloof niet dat het dan het doel zal bereiken. Je moet gewoon eens even verder lezen en dan raak ik wel onder de indruk.

Jezus wilde zijn in de dingen van Zijn Vader en daarnaast was Hij onderdanig aan Zijn ouders. Zijn hele houding en gedrag werkt iets uit. In de eerste plaats nam Hij toe in wijsheid en kennis. Dat is fijn en daar ligt onze les ook nog steeds om toe te nemen in kennis en wijsheid door bezig te zijn met de dingen van je Vader in de hemel, maar er volgt nog iets. Hij nam niet alleen toe in wijsheid en kennis, maar ook in genade bij God en de mensen. Die uitspraak van toenemen in genade is niet zoiets als dat Hij genade van God ontvangt in de zin van vergeving, maar door Zijn houding geeft dit een uitwerking van zegen, zowel bij God als bij de mensen. God zegent Hem in wat Hij doet en de mensen geven Hem ruimte en waarderen Hem.

Wij hebben er vaak een beetje een hekel aan als je zegt dat je gedrag ook belangrijk is, net al toenemen in kennis. Beide dingen zijn niet populair. Voor je het weet heb een het stempel 'wettisch' opgeplakt gekregen, maar het is wel opmerkelijk dat Jezus hierdoor genade ontvangt van God en de mensen. Nee, als je de houding van Jezus wilt gebruiken om iets te verdienen bij God, kom je er niets mee verder, maar als je iets voor God wil bereiken is je gedrag naar je naaste dus wel belangrijk. Zonder de genade van de mensen, krijg je ook geen ingangen. Ik weet niet op welke manier Jezus' Gods genade heeft gekregen. Zijn er al wonderen gebeurd in Zijn kind-tijd? En wat zou er gebeurd zijn als Hij de genade van de mensen niet had gekregen, hoeveel ingangen waren er dan niet open gegaan voor de boodschap van het Koninkrijk.

Vind je deze houding van Jezus ondertussen ook eigenlijk een lastige les geworden? Een lesje in nederigheid en gehoorzaamheid, een lesje in toewijding en gericht zijn op de ander in plaats van wat je zelf graag wilt? Toenemen in wijsheid, kennen en genade bij God en de mensen, dat kost je dus gewoon wel iets. Jezus kon daardoor niet blijven in de tempel, maar moest Zijn ouders onderdanig blijven. Dat is een prijs, maar God heeft dat bovenmate gezegend. Zullen we biddend eens een poosje bezig blijven met deze les?

Gebed: Heer, dank U wel voor U onderdanigheid en de les die U mij hierin leert. Ik wil graag toenemen in wijsheid en kennis, maar ook in genade bij U en de mensen om zo ingangen te krijgen voor Uw boodschap voor deze wereld. 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu