Zijn in de dingen van je Vader

Thema: Op weg met Jezus

"En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?" (Lukas 2:49)

We gaan, aan het begin van dit nieuwe jaar een poosje op weg met Jezus. Natuurlijk, dat doen we als het goed is elke dag en daar moet het altijd om gaan, maar het thema voor de komende periode is niet alleen met Jezus op pad zoals we dat altijd moeten doen, maar we gaan ook door het Evangelie van Lukas heen, mee op pad met Jezus. We zullen proberen te kijken zoals Jezus kijkt en ook gaan we proberen om te kijken wat de discipelen zien, zoals Lukas het ons beschrijft. Meelopen met Jezus zal je altijd weer nieuwe dingen opleveren, die je nog niet eerder had gezien, of het levert je dingen op die je al lang wist, maar die je opnieuw prikkelen. Ga je mee, op weg met Jezus?

Het eerste moment waar we Jezus voor het eerst bewust meemaken is op het moment dat Hij plotseling was verdwenen en Zijn ouders stad en land af zochten waar Jezus toch was gebleven. De verhalen daarvoor zijn eigenlijk de kerstverhalen en dan blijft het twaalf jaar erg stil en horen we niets van Jezus. We weten dus niet hoe Hij is opgegroeid, we weten niet hoe Hij als kind is geweest, blijkbaar heeft God het niet nodig gevonden om ons daar iets over te laten weten. Overigens, ook een Koningskind heeft recht op een normaal leven als kind, zou je zeggen. En dan is Hij twaalf jaar. Het is Zijn laatste jaar als kind, want vanaf volgend jaar zal Jezus Bar Mitswa zijn, Zoon der wet. Vanaf 13 jaar en één dag was een Joodse jongen voor God verantwoordelijk om zelf de wet van God te houden. Het was nu dus de laatste keer dat Jezus met zijn ouders naar Jeruzalem is gegaan als kind. Ze gaan het Pascha vieren in Jeruzalem, zoals elk jaar. Terwijl zijn ouders op weg gaan naar huis, lijkt het wel dat Jezus daar nog niet aan toe was. Het kind Jezus, wil alles weten wat Hij straks moet weten als Hij Bar Mitswa zal zijn.

Jezus neemt Zijn Vader dus uiterst serieus en blijft achter in de tempel. Je kunt je voorstellen dat Zijn ouders ongerust zijn als ze merken dat Hij er niet bij is, op weg naar huis. Op zich was er niets vreemds aan dat Jezus niet gelijk wordt gemist, want ongetwijfeld was het binnen het reisgezelschap, ook voor de kinderen een groot feest om met elkaar op te trekken en dus werd Jezus ook niet gelijk gemist. En Jezus, Die zat op Zijn gemak in de tempel en vroeg de leraren het hemd van hun lijf. En blijkbaar was deze plaats voor Jozef en Maria niet de meest logische plaats om hun Zoon te zoeken. Ze blijken drie dagen op zoek te zijn geweest. Als ze Hem dan vinden dan zegt Jezus: "Wist u niet dat Ik moest zijn in de dingen van Mijn Vader?" Het lijkt wel alsof Jezus zegt: "Jullie weten toch Wie Ik ben en wat Ik kom doen?" Overigens, is het verhaal ergens ook helemaal niet af, want waar is Jezus tijdens die drie dagen dan geweest toen de tempel gesloten was? Heel veel informatie blijft buiten ons gezichtsveld, maar Hij moest zijn in de dingen van Zijn Vader.

Zo begint het leven van Jezus als Bar Mitswa. Dit moet je niet zomaar als een verhaal lezen, maar in je meelopen met Jezus moet je dit gewoon heel serieus nemen. Jezus, als 12-jarig kind, zit uiterst serieus bij de grootste leraren van die tijd omdat Hij alles wil weten om zo in alles Gods wil te doen. Nu zijn we geneigd om te zeggen dat Jezus, als God Zelf, toch alles weet, maar kennelijk heeft Hij als mens ook dingen niet geweten. Dat valt later ook op als je ziet hoe vaak Hij Zijn Vader om raad vraagt. Als je in het spoor van Jezus wil gaan, is dit wat Jezus hier doet, misschien ook wel wat irritant en niet populair. Jezus is hier dus gewoon bezig om kennis tot Zich te nemen. Niets van: "Ik bedenk Zelf wel hoe Ik er over denk", maar Hij is bezig om Gods mening te leren kennen over alles. Zo op weg met Jezus, zet het ons wel even op scherp. Door de jaren heen heb ik gemerkt, dat zodra je echt op Bijbelkennis gaat insteken, er heel veel afhaken, terwijl Jezus dus kennelijk wel uitgaat van Bijbelleraren die Gods Woord nauwgezet onderwijzen. Niet alleen een paar fijne themapreken, maar dus ook gewoon Bijbelonderwijs. Zou jij zo dit nieuwe jaar willen gebruiken om ook kennis te verzamelen om zo te kunnen meelopen met Jezus omdat je juist dan weet wat klopt en niet klopt in alles wat op je af komt?

Gebed: Heer, als zelfs U het nodig had om onderwezen te worden, hoeveel meer ik. Ik wil mij focussen, ook als het om onderwijs over U gaat dat inzet van mij vraagt. 

 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Jesaja 53

1. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
7. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
8. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
9. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
10. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
11. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven in de dood

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben." (Jesaja 53:2)

Omdat vanaf vandaag de veertigdagentijd weer is begonnen, laten we de komende tijd de serie 'Op weg met Jezus' even los om die later weer op te pakken. Ik heb voor de veertigdagentijd op dit moment niet direct een duidelijk doel, het lijkt wel of de Heer hierin stap voor stap ons een aantal dingen wil laten ontdekken waardoor we ons mogen laten verrassen. Ik wil je in ieder geval eerst meenemen in de woorden van Jesaja uit het 53e hoofdstuk. En misschien denk je: Is daar dan nog iets uit te leren, dat zijn toch overbekende woorden? Ik begrijp die gedachte, maar afgelopen week merkte ik dat als God je iets laat zien, dat dit toch verrassend kan zijn. Laat je je ook even verrassen?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

25 februari 2020
23 februari 2020
20 februari 2020
18 februari 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu