Zijn in de dingen van je Vader

Thema: Op weg met Jezus

"En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?" (Lukas 2:49)

We gaan, aan het begin van dit nieuwe jaar een poosje op weg met Jezus. Natuurlijk, dat doen we als het goed is elke dag en daar moet het altijd om gaan, maar het thema voor de komende periode is niet alleen met Jezus op pad zoals we dat altijd moeten doen, maar we gaan ook door het Evangelie van Lukas heen, mee op pad met Jezus. We zullen proberen te kijken zoals Jezus kijkt en ook gaan we proberen om te kijken wat de discipelen zien, zoals Lukas het ons beschrijft. Meelopen met Jezus zal je altijd weer nieuwe dingen opleveren, die je nog niet eerder had gezien, of het levert je dingen op die je al lang wist, maar die je opnieuw prikkelen. Ga je mee, op weg met Jezus?

Het eerste moment waar we Jezus voor het eerst bewust meemaken is op het moment dat Hij plotseling was verdwenen en Zijn ouders stad en land af zochten waar Jezus toch was gebleven. De verhalen daarvoor zijn eigenlijk de kerstverhalen en dan blijft het twaalf jaar erg stil en horen we niets van Jezus. We weten dus niet hoe Hij is opgegroeid, we weten niet hoe Hij als kind is geweest, blijkbaar heeft God het niet nodig gevonden om ons daar iets over te laten weten. Overigens, ook een Koningskind heeft recht op een normaal leven als kind, zou je zeggen. En dan is Hij twaalf jaar. Het is Zijn laatste jaar als kind, want vanaf volgend jaar zal Jezus Bar Mitswa zijn, Zoon der wet. Vanaf 13 jaar en één dag was een Joodse jongen voor God verantwoordelijk om zelf de wet van God te houden. Het was nu dus de laatste keer dat Jezus met zijn ouders naar Jeruzalem is gegaan als kind. Ze gaan het Pascha vieren in Jeruzalem, zoals elk jaar. Terwijl zijn ouders op weg gaan naar huis, lijkt het wel dat Jezus daar nog niet aan toe was. Het kind Jezus, wil alles weten wat Hij straks moet weten als Hij Bar Mitswa zal zijn.

Jezus neemt Zijn Vader dus uiterst serieus en blijft achter in de tempel. Je kunt je voorstellen dat Zijn ouders ongerust zijn als ze merken dat Hij er niet bij is, op weg naar huis. Op zich was er niets vreemds aan dat Jezus niet gelijk wordt gemist, want ongetwijfeld was het binnen het reisgezelschap, ook voor de kinderen een groot feest om met elkaar op te trekken en dus werd Jezus ook niet gelijk gemist. En Jezus, Die zat op Zijn gemak in de tempel en vroeg de leraren het hemd van hun lijf. En blijkbaar was deze plaats voor Jozef en Maria niet de meest logische plaats om hun Zoon te zoeken. Ze blijken drie dagen op zoek te zijn geweest. Als ze Hem dan vinden dan zegt Jezus: "Wist u niet dat Ik moest zijn in de dingen van Mijn Vader?" Het lijkt wel alsof Jezus zegt: "Jullie weten toch Wie Ik ben en wat Ik kom doen?" Overigens, is het verhaal ergens ook helemaal niet af, want waar is Jezus tijdens die drie dagen dan geweest toen de tempel gesloten was? Heel veel informatie blijft buiten ons gezichtsveld, maar Hij moest zijn in de dingen van Zijn Vader.

Zo begint het leven van Jezus als Bar Mitswa. Dit moet je niet zomaar als een verhaal lezen, maar in je meelopen met Jezus moet je dit gewoon heel serieus nemen. Jezus, als 12-jarig kind, zit uiterst serieus bij de grootste leraren van die tijd omdat Hij alles wil weten om zo in alles Gods wil te doen. Nu zijn we geneigd om te zeggen dat Jezus, als God Zelf, toch alles weet, maar kennelijk heeft Hij als mens ook dingen niet geweten. Dat valt later ook op als je ziet hoe vaak Hij Zijn Vader om raad vraagt. Als je in het spoor van Jezus wil gaan, is dit wat Jezus hier doet, misschien ook wel wat irritant en niet populair. Jezus is hier dus gewoon bezig om kennis tot Zich te nemen. Niets van: "Ik bedenk Zelf wel hoe Ik er over denk", maar Hij is bezig om Gods mening te leren kennen over alles. Zo op weg met Jezus, zet het ons wel even op scherp. Door de jaren heen heb ik gemerkt, dat zodra je echt op Bijbelkennis gaat insteken, er heel veel afhaken, terwijl Jezus dus kennelijk wel uitgaat van Bijbelleraren die Gods Woord nauwgezet onderwijzen. Niet alleen een paar fijne themapreken, maar dus ook gewoon Bijbelonderwijs. Zou jij zo dit nieuwe jaar willen gebruiken om ook kennis te verzamelen om zo te kunnen meelopen met Jezus omdat je juist dan weet wat klopt en niet klopt in alles wat op je af komt?

Gebed: Heer, als zelfs U het nodig had om onderwezen te worden, hoeveel meer ik. Ik wil mij focussen, ook als het om onderwijs over U gaat dat inzet van mij vraagt. 

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu