Zijn in de dingen van je Vader

Thema: Op weg met Jezus

"En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?" (Lukas 2:49)

We gaan, aan het begin van dit nieuwe jaar een poosje op weg met Jezus. Natuurlijk, dat doen we als het goed is elke dag en daar moet het altijd om gaan, maar het thema voor de komende periode is niet alleen met Jezus op pad zoals we dat altijd moeten doen, maar we gaan ook door het Evangelie van Lukas heen, mee op pad met Jezus. We zullen proberen te kijken zoals Jezus kijkt en ook gaan we proberen om te kijken wat de discipelen zien, zoals Lukas het ons beschrijft. Meelopen met Jezus zal je altijd weer nieuwe dingen opleveren, die je nog niet eerder had gezien, of het levert je dingen op die je al lang wist, maar die je opnieuw prikkelen. Ga je mee, op weg met Jezus?

Het eerste moment waar we Jezus voor het eerst bewust meemaken is op het moment dat Hij plotseling was verdwenen en Zijn ouders stad en land af zochten waar Jezus toch was gebleven. De verhalen daarvoor zijn eigenlijk de kerstverhalen en dan blijft het twaalf jaar erg stil en horen we niets van Jezus. We weten dus niet hoe Hij is opgegroeid, we weten niet hoe Hij als kind is geweest, blijkbaar heeft God het niet nodig gevonden om ons daar iets over te laten weten. Overigens, ook een Koningskind heeft recht op een normaal leven als kind, zou je zeggen. En dan is Hij twaalf jaar. Het is Zijn laatste jaar als kind, want vanaf volgend jaar zal Jezus Bar Mitswa zijn, Zoon der wet. Vanaf 13 jaar en één dag was een Joodse jongen voor God verantwoordelijk om zelf de wet van God te houden. Het was nu dus de laatste keer dat Jezus met zijn ouders naar Jeruzalem is gegaan als kind. Ze gaan het Pascha vieren in Jeruzalem, zoals elk jaar. Terwijl zijn ouders op weg gaan naar huis, lijkt het wel dat Jezus daar nog niet aan toe was. Het kind Jezus, wil alles weten wat Hij straks moet weten als Hij Bar Mitswa zal zijn.

Jezus neemt Zijn Vader dus uiterst serieus en blijft achter in de tempel. Je kunt je voorstellen dat Zijn ouders ongerust zijn als ze merken dat Hij er niet bij is, op weg naar huis. Op zich was er niets vreemds aan dat Jezus niet gelijk wordt gemist, want ongetwijfeld was het binnen het reisgezelschap, ook voor de kinderen een groot feest om met elkaar op te trekken en dus werd Jezus ook niet gelijk gemist. En Jezus, Die zat op Zijn gemak in de tempel en vroeg de leraren het hemd van hun lijf. En blijkbaar was deze plaats voor Jozef en Maria niet de meest logische plaats om hun Zoon te zoeken. Ze blijken drie dagen op zoek te zijn geweest. Als ze Hem dan vinden dan zegt Jezus: "Wist u niet dat Ik moest zijn in de dingen van Mijn Vader?" Het lijkt wel alsof Jezus zegt: "Jullie weten toch Wie Ik ben en wat Ik kom doen?" Overigens, is het verhaal ergens ook helemaal niet af, want waar is Jezus tijdens die drie dagen dan geweest toen de tempel gesloten was? Heel veel informatie blijft buiten ons gezichtsveld, maar Hij moest zijn in de dingen van Zijn Vader.

Zo begint het leven van Jezus als Bar Mitswa. Dit moet je niet zomaar als een verhaal lezen, maar in je meelopen met Jezus moet je dit gewoon heel serieus nemen. Jezus, als 12-jarig kind, zit uiterst serieus bij de grootste leraren van die tijd omdat Hij alles wil weten om zo in alles Gods wil te doen. Nu zijn we geneigd om te zeggen dat Jezus, als God Zelf, toch alles weet, maar kennelijk heeft Hij als mens ook dingen niet geweten. Dat valt later ook op als je ziet hoe vaak Hij Zijn Vader om raad vraagt. Als je in het spoor van Jezus wil gaan, is dit wat Jezus hier doet, misschien ook wel wat irritant en niet populair. Jezus is hier dus gewoon bezig om kennis tot Zich te nemen. Niets van: "Ik bedenk Zelf wel hoe Ik er over denk", maar Hij is bezig om Gods mening te leren kennen over alles. Zo op weg met Jezus, zet het ons wel even op scherp. Door de jaren heen heb ik gemerkt, dat zodra je echt op Bijbelkennis gaat insteken, er heel veel afhaken, terwijl Jezus dus kennelijk wel uitgaat van Bijbelleraren die Gods Woord nauwgezet onderwijzen. Niet alleen een paar fijne themapreken, maar dus ook gewoon Bijbelonderwijs. Zou jij zo dit nieuwe jaar willen gebruiken om ook kennis te verzamelen om zo te kunnen meelopen met Jezus omdat je juist dan weet wat klopt en niet klopt in alles wat op je af komt?

Gebed: Heer, als zelfs U het nodig had om onderwezen te worden, hoeveel meer ik. Ik wil mij focussen, ook als het om onderwijs over U gaat dat inzet van mij vraagt. 

 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Lukas 4:14-29 

14. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18. De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?
23. Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29. en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geef overal onderwijs

 

Thema: Op weg met Jezus

"En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen." (Lukas 4:14 en 15)

Met zijn staart tussen zijn poten is satan afgedropen bij Jezus. In gesprek gaan met Jezus was hem in ieder geval mislukt en Jezus heeft alleen maar Gods waarheid uitgesproken en meer niet. Het is dus mislukt voor satan. En Jezus, hoe gaat Hij dan verder? Dat is wel goed om even bij stil te staan. Het zijn maar een paar woorden die Lukas eraan wijdt hoe de bediening van Jezus begon, maar het laat wel een bepaald principe zien hoe Jezus het aanpakt. Jezus komt uit de woestijn en door de kracht van de Geest gaat Hij terug naar Galilea. De Heilige Geest leidt Hem nu niet zozeer, maar de Heilige Geest geeft Hem kracht om Zijn werk te doen. En dan begint Hij in Galilea.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu