Sleutel voor doorlopend nieuwe kracht

Thema: Wij verwachten de Heer

"Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden." (Jesaja 40:31)

Wie de Heer verwachten, zullen hun kracht vernieuwen! Is dat niet een prachtige belofte om de toekomst mee in te gaan? Je kijkt uit naar de Heer en terwijl je dat doet, ontvang je nieuwe kracht, zoveel kracht als die van een arend die zijn vleugels uitslaat. Je krijgt het beeld bij deze woorden van een arend die ergens zit en hij ziet er niet eens zo erg groots uit, totdat hij zijn vleugels uitslaat en met krachtige slagen wegvliegt. Hoe vaak heb jij in je leven zoiets nodig? Iets van die arend, die opstijgt boven alles wat je bezig kan houden. Of die kracht is als iemand die snel loopt en niet moe of afgemat wordt. Ik heb ooit eens een poging gedaan om serieus te gaan hardlopen. Je begint dan met drie keer een minuut en je bouwt dat langzaam op. Dat ging mij natuurlijk weer eens veel te langzaam en ik wilde meer, maar ademnood zorgde er telkens voor dat het niet zo snel ging dan ik wilde.

Beelden genoeg die je bij het ontvangen van kracht kunt bedenken. Beelden ook genoeg om te bedenken als je die kracht ontbreekt. Je moet bedenken als Jesaja aan het veertigste hoofdstuk van zijn boek begint dat dit een omslag is in het boek. Er zijn meerdere verdelingen op los te laten, maar een van de meest gebruikte verdeling van het boek Jesaja is dat vanaf hoofdstuk 40 het tweede deel van het boek begint. Het eerste deel van het boek heeft wel beloften van de Messias in zich, maar het is ook het deel dat zich in de ballingschap afspeelt. Er staan veel oordeelsprofetieën in, terwijl het tweede deel juist het deel van hoop en herstel is. Het begint met woorden van troost voor de gelovigen in Jeruzalem. De strijd is vervuld en er komt een nieuwe tijd. Een tijd die het volk niet meer kende. Een tijd waarin de slavernij in de ballingschap zal ophouden. En dat terwijl het op dit moment nog allemaal hopeloos is. Het is het deel waar het gaat over een goede boodschap. Jesaja zegt dan: "Zie de Heer, met kracht zal Hij komen. Hij zal opnieuw het volk als een herder leiden".

Je moet bedenken dat het volk eigenlijk geen hoop meer had. En denk nog maar even terug aan het boek Nehemia, als het volk dan terug mag komen, wat is er dan voor vreugde in het land, dat compleet in puin ligt. Kun je nog geloven in het goede, terwijl je er niets van ziet? Ik heb vroeger vaak horen zeggen: Het zijn Gods beloften, daar moet je op gaan staan. Nou, probeer het maar eens als je geen hoop meer hebt. Gods beloften zijn ja en amen, maar als ik het niet zie en ik alleen het tegendeel ervaar, hoelang houd je het dan vol. Ik weet het niet, maar er is wel een sleutel. De sleutel die hoop geeft. Dat zit natuurlijk ook in al die beloften, maar die komt het meest samen in die woorden van Jesaja over verwachten. Als Jesaja het hoofdstuk verder schrijft en over Gods grootheid en macht spreekt, dan komt hij nog uit op de uitspraak: "Waarom zegt u: Mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij?" Hoe groot God ook is, hoeveel macht Hij ook toont, toch blijkt bij het volk en bij ons al vaak niet minder, de vraag te blijven waarom God niets lijkt te doen. Wij doorgronden God niet, maar wat we doorgronden van God is dit: Hij geeft de vermoeiden kracht en iemand die geen kracht meer heeft, die vermeerderd Hij de kracht. Wij houden het niet vol, zelfs jonge mannen niet, tenzij wij de Heer verwachten.

Verwachten van de Heer is niet iets waar Jesaja een exact moment aan geeft. Het is een diepe hoop van verwachten dat de Heer zal komen. Wanneer is niet bekend, maar de hoop dat Hij zeker zal komen, die verwachting, geeft nieuwe kracht. Hoop doet leven, zeggen wij wel eens. Ik zou zeggen: Verwachten van de Heer, is leven! Wij verwachten de Heer, meer nog dan Israël in de ballingschap. Zij verlangden naar terugkeer, maar wij verlangen naar de eeuwigheid waarin we verlost zijn van alles wat niet is dat het moet zijn. En volhouden in geloof, kan alleen door de Heer te blijven verwachten. Het leven is geen vanzelfsprekend feestje, helemaal niet, maar door te verwachten ontvang je telkens nieuwe kracht en sla jij je vleugels telkens weer uit. 

Gebed: Heer, ik verwacht U, ook als moedeloosheid soms kan toeslaan of mijn omstandigheden Uw komst nodig hebben, maar ik blijf U verwachten!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Lukas 4:14-29 

14. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18. De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?
23. Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29. en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Nu is het jaar van Gods vreugde

Thema: Op weg met Jezus

"Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan." (Lukas 4:21)

Stel je voor dat jij gewoon een aannemer zou zijn in een dorp waar je bent opgegroeid en komende zondag ga jij in de kerk preken. Verrassing voor de mensen. Op de zondagsbrief of de beamer staat jou naam als voorganger voor de dienst. En dat in het dorp waar je bent opgegroeid en de mensen je vooral kennen als aannemer. Hoe denk jij dat er wordt gereageerd? Ongetwijfeld zijn er mensen die jou kennen en je een warm hart toedragen. Maar de kritisch theologische gemeenteleden bij wie een preek niet snel goed is en die zien dat jij een preek gaat houden, die zullen er ongetwijfeld even voor gaan zitten met een houding van: Wat krijgen we nu en dit kan echt niet. Ongeveer zo moet het gegaan zijn bij Jezus. Jezus is in de synagoge in Nazareth, misschien was Hij op bezoek bij Zijn ouders en naar gewoonte ging Hij naar de synagoge.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu